https://www.englishroundup.com/

Đây là blog tiếng Anh, ḿnh đă cố gắng xây dựng cho chuyên ngành học thuật và nâng cao vốn từ vựng cho người yêu mến môn Ngoại ngữ này. C̣n có bài tập cho học sinh giỏi và chuyên Anh.