I. CAN
CAN là một động từ khuyết thiếu, nó chỉ có 2 th́ Hiện tại và Quá khứ đơn. Những h́nh thức khác ta dùng động từ tương đương be able to. CAN cũng có thể được dùng như một trợ động từ để h́nh thành một số cách nói riêng.
1.CAN và COULD có nghĩa là “có thể”, diễn tả một khả năng (ability).
Can you swim?
She could ride a bicycle when she was five years old.
2.Trong văn nói (colloquial speech), CAN được dùng thay cho MAY để diễn tả một sự cho phép (permission) và thể phủ định CANNOT được dùng để diễn tả một sự cấm đoán (prohibition).
In London buses you can smoke on the upper deck, but you can’t smoke downstairs.
3.CAN cũng diễn tả một điều có thể xảy đến (possibility). Trong câu hỏi và câu cảm thán CAN có nghĩa là ‘Is it possible…?’
Can it be true?
It surely can’t be four o’clock already!
4.CANNOT được dùng để diễn tả một điều khó có thể xảy ra (virtual impossibility).
He can’t have missed the way. I explained the route carefully.
5.Khi dùng với động từ tri giác (verbs of perception) CAN cho một ư nghĩa tương
đương với th́ Tiếp diễn (Continuous Tense).
Listen! I think I can hear the sound of the sea.
(không dùng I am hearing)
--------
II. COULD
1.COULD là th́ quá khứ đơn của CAN.
She could swim when she was five.
2.COULD c̣n được dùng trong câu điều kiện.
If you tried, you could do that work.
3.Trong cách nói thân mật, COULD được xem như nhiều tính chất lịch sự hơn CAN.
Can you change a 20-dollar note for me, please?
Could you tell me the right time, please?
4.COULD được dùng để diển tả một sự ngờ vực hay một lời phản kháng nhẹ nhàng.
His story could be true, but I hardly think it is.
I could do the job today, but I’d rather put it off until tomorrow.
5.COULD – WAS/WERE ABLE TO
a) Nếu hành động diễn tả một khả năng, một kiến thức, COULD được dùng thường hơn WAS/WERE ABLE TO.
He hurt his foot, and he couldn’t play in the match.
The door was locked, and I couldn’t open it.
b) Nếu câu nói hàm ư một sự thành công trong việc thực hiện hành động (succeeded in doing) th́ WAS/WERE ABLE TO được sử dụng chứ không phải COULD.
I finished my work early and so was able to go to the pub with my friends.