37 CẤU TRÚC THEO SAU LÀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU
--------------------
1 - to afford to V + O ……………….. cố gắng làm ǵ
2 - to agree to V + O …………………… đồng ư làm ǵ
3 - to agree with so …………………... đồng ư với ai
4 - to appear to V + O ………………... dường như
5 - to ask to V + O ……………………. yêu cầu làm ǵ
6 - to ask sb to V st …………………… yêu cầu ai làm ǵ
7 - to decide to V + O ……………….. quyết định làm ǵ
8 - to expect to V + O ………………… hi vọng
9 - to learn to V + O ………………….. học
10 - to manage to V + O ……………….. xoay xở
11 - to offer to V + O ………………….. đề nghị làm ǵ cho ai
12 - to plan to V + O …………………... đặt kế hoạch
13 - to promise to V + O ………………. hứa
14 - to encourge to V + O ……………… khuyến khích
15 - to refuse to V + O ………………….. từ chối
16 - to threaten to V + O ………………… đe dọa
17 - to doubt whether S + (V) + O………. nghi ngờ về cái ǵ đó
18 - to want to V + O …………………… muốn làm ǵ
19 - to want sb to V st …………………… muốn ai làm ǵ
20 - to intend to V + O …………………… có ư định
21 - to advise sb to V + O ………………….. khuyên ai làm ǵ
22 - to allow sb to V + O …………………… cho phép ai làm ǵ
23 - to beg sb to V + O ……………………… cầu xin ai
24 - to forbid to V + O ………………………. cấm làm ǵ
25 - to invite to V + O ………………………. mời
26 - to invite sb to V + O …………………… mời ai làm ǵ
27 - to persuade sb to V + O ………………… thuyết phục ai làm ǵ
28 - to remind sb to V + O …………………... nhắc ai làm ǵ
29 - to teach sb to V + O …………………….. dạy
30 - to tell sb to V + O ………………………. bảo
31 - to urge sb to V + O ……………………… hối thúc
32 - to have sb V + O ………………………... nhờ
33 - to make sb V + O ……………………….. bắt ép
34 - S + would like to V + O ………………… thích
35 - S + used to V + O …………………….. đă từng làm ǵ (nay không làm nữa)
36 - to + encourage sb to V st ………………. khuyến khích ai làm ǵ
37 - It + (take) + sb + (time) + to V st.....................làm ǵ mất bao lâu

Tư vấn lộ tŕnh học tiếng Anh :http://www.onthitoeic.vn/dang-ky-tu-van-mien-phi/