Nhiều bạn có hỏi rằng những từ mà kết thúc bằng đuôi “s”, “es” th́ có mấy cách đọc? Hôm nay tôi xin trả lời là có 3 cách đọc các bạn nha:
– Đọc là /s/.
– Đọc là /iz/.
– Đọc là /z/.
Vậy khi nào đọc như thế nào? Cùng t́m hiểu nào!


1. Phát âm là /s/

– Khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /đ/, /p/, /k/, /f/, /t/.
Chúng ta cứ tạm dịch là “Thời phong kiến phương tây” cho dễ nhớ nhen!
– Ví dụ:
Từ Phát âm Dịch nghĩa Đặt câu
Units ‘ju:nits Đơn vị, thành phần The book has 15 units.(Cuốn sách này có 15 bài.)
Stops stɔps Dừng lại He stops reading book.(Anh ấy đă dừng việc đọc sách lại.)
Topics ˈtɒpɪks Chủ đề There are three topics in the workshop.(Hội thảo lần này có 3 chủ đề được nói đến.)
Laughes lɑ:fs Cười phá lên He laughes.(Anh ta cười phá lên.)
Breathes briθs Thở, thốt ra, tiết lộ She just breathes a secret.(Cô ấy vừa mới tiết lộ một bí mật.)

2. Phát âm là /iz/

– Khi từ có tận cùng là các âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/.
Thường có tận cùng là các chữ cái sh, ce, s, z, ge, ch, x…
– Ví dụ
Từ Phát âm Dịch nghĩa Đặt câu
Watches wɔtʃiz Xem He watches the film.(Anh ấy xem phim.)
Washes wɔʃiz Rửa My mom washes dish in the kitchen.)(Mẹ tôi rửa bát ở trong bếp.)
Changes ˈtʃeɪndʒɪz Thay đổi She changes the topic in the presentation.(Cô ấy thay đổi chủ đề trong buổi thuyết tŕnh.)
Classes klɑ:siz học lớp John classes 6A.( John học lớp 6A.)
3. Phát âm là /z/

– Khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh c̣n lại.
– Ví dụ
Từ Phát âm Dịch nghĩa Đặt câu
Plays pleiz Chơi He plays football.(Anh ấy chơi bóng đá.)
Hugs hʌgz Ôm ấp She hugs me.(Cô ấy ôm tôi.)
Bags bægz Túi, cặp I have four bags.(Tôi có 4 cái túi.)
Như vậy cách phát âm s, es phụ thuộc vào cách phát âm “âm cuối” của từ đó phải không nào? Chúng ta cùng luyện tập thêm một số ví dụ nữa nha! (không được lười biếng nhen).
Hăy phát âm s/es với các từ sau:
Gets /s/
Brushes /iz/
Eats /s/
Manages /iz/
Takes /s/
Reads /z/
Returns /z/
Calls /z/

Các bạn cố gắng luyện thành thạo cách phát âm s, es nha.