8 CẤU TRÚC "GỢI Ư" HAY GẶP TRONG PART 2 TOEIC
1. Suggest + V-ing / that + Clause
Eg: I suggest going out for dinner tonight
Tớ gợi ư tối nay ăn ngoài nhé

2. I think we should + V (bare infinitive)
Eg: I think we should go for a picnic this weekend
Tôi nghĩ là chúng ta nên có 1 chuyến dă ngoại cuối tuần này

3. Let’s + V (bare infinitive)
Eg: Let’s go swimming
Chúng ta đi bơi đi

4. Shall we + V (bare infinitive)… ?
Eg: Shall we go shopping?
Chúng ta đi mua sắm nhé

5. Why don’t you / we + V (bare infinitive)…?
Eg: Why don’t we try to listen to her opinion?
Tại sao chúng ta không thử lắng nghe ư kiến của cô ấy?

6. How about / What about + V-ing…?
Eg: How about drinking some wine?
Uống 1 chút rượu th́ sao nhỉ?

7. Would you like to + V (bare infinitive) / Noun…?
Eg: Would you like some coffee?
Would you like to drink some coffee?
Bạn có muốn uống 1 chút café không?

8. Do you like + V-ing / Noun?
Eg: Do you like listening a ballad?
Bạn có muốn nghe 1 bản ballad không?