Nêu biểu hiện của ḥa nhập được với xă hội + độc lập về cảm xúc , lấy thêm cả dẫn chứng càng tốt nha