Nu biểu hiện của ha nhập được với x hội + độc lập về cảm xc , lấy thm cả dẫn chứng cng tốt nha