5 các để học hanh hơn |5 Ways to Learn Faster
Để trở thành làm việc có hiệu quả cao, bạn phải học nhanh hơn. Bằng cách nào bạn làm được điều đó ?|To become a high performer, you have to learn faster. How do you do that?
Để tôi nói với bạn biết trước những ǵ không cần làm, bởi v́ rất nhiều người nhảy vào và nói, “ Tôi sẽ học nhanh. Tôi muốn học đọc nhanh. Tôi muốn học một loại ngoại ngữ mới. Tôi muốn học tất cả những kĩ năng mới này...” |Let me tell you first what not to do, because a lot of people just jump in and say, “I’m going to learn faster. I want to learn speed reading. I want to learn a new language. I want to learn all these new skills…”
Và những ǵ đang xảy ra chính là những người đó thờ ơ với những mục tiêu học tập của họ.Như vậy ư của tôi ở đây là ǵ ? Tôi muốn nói họ là loại người giả dối. Họ thật sự không muốn học.|And what’s happening is that people are very transient with their learning goals. What do I mean by that? I mean they’re kind of phony about it. They really don’t want to learn.
Họ nói tôi thích học cái này, tôi thích học cái nọ. Rồi đây, tôi thích học tiếng Pháp, tôi thích học nghề nhíp ảnh, tôi thích viết blog.. và học chẳng bao giờ thực sự học chúng, bởi v́ việc học không xảy ra một ngày nào đó – nó phải được diễn ra liên tục trước sau như một.|They say I’d like to learn this, I’d like to learn that. Someday, I’d like to learn French. Someday, I’d like to learn photography. Someday, I’d like to blog… and they never actually learn it, because learning doesn’t happen someday—it has to happen consistently.
Nếu chúng ta thật sự muốn đạt được nấc bậc nơi mà bạn muốn học điều ǵ đó nhanh hơn, chúng ta phải sử dụng biện pháp khác nhau để tiếp cận học tập từ bên trong.Việc học này không thể là chuyện một sớm một chiều, mục tiêu nhỏ cho việc nhỏ chúng ta cần học. Đối với những người như vậy th́ việc làm đó là không ổn. Họ không giữ vững kiên tŕ. Họ phải trang bị cho ḿnh một tầm nh́n rộng hơn và họ phải mong muốn cuộc sống của ḿnh sẽ đạt được những điều ḿnh dự định. |If we’re really going to get to the point where you learn something faster, we have to approach learning itself differently. It can’t be these one-off, little goals of little things we want to learn. That doesn’t work for people. They don’t stay consistent. There has to be a broader vision for who they are and what they want their life to be about.
Nếu bạn kiên tŕ để xây dựng một thói quen, lẽ dĩ nhiên bạn phải kiến tạo cho ḿnh một tầm nh́n lớn hơn nữa.|If you’re going to stay on a learning habit, then you have to have a bigger vision for yourself.
1. Liên kết các mục tiêu cuộc sống với những ǵ ḿnh mong muốn học|Connect your life goals with what you want to learn.
Nếu bạn muốn học điều ǵ đó nhanh hơn, th́ cơ bản phải làm là liên kết giữa mục tiêu học tập với ước mơ cuộc giống của bạn |If you want to learn something faster, you must first know the connection between your learning goals and your dream life.
Khi nào tôi cũng đề nói với mọi người rằng, đừng chỉ nghĩ đến những việc ḿnh muốn học, bởi v́ đoán thử đoán xem chuyện ǵ, chúng ta muốn học tất cả mọi thứ. Ngay giờ đây ai ai cũng muốn học 50 điều mới mẻ, nhưng chẳng có ai học bất cứ điều ǵ cả. Tại sao ? Bởi v́ điều mong muốn ấy không thực tế với họ -nó là những mong ước giả tạo. Nếu bạn muốn trở thành một người học nhanh học giỏi, th́ những điều ḿnh mong muốn đó phải được gắn kết với những ước mơ trong cuộc sống của bạn.|I tell people all the time, don’t just come up with things you want to learn, because guess what, we want to learn everything. Everyone wants to learn 50 new things immediately, but no one ever learns anything. Why? Because it’s not real for them—it’s a transient desire. If you want to become a great learner, it has to be attached to a dream life of yours, a true lifestyle that you see for yourself.
Bạn phải biết bạn muốn ǵ trong cuộc đời này trước khi ḿnh trở thành người giỏi học|You have to know what you want of your life before you become a master learner.
Cho tới khi tôi biết tôi mong muốn điều ǵ từ cuộc sống này, mỗi ngày trôi qua tôi mong muốn trải nghiệm điều ǵ, tôi mong ước điều ǵ hoặc tôi muốn trở thành ai, tôi không biết học cái ǵ. Tôi sẽ chỉ ṭ ṃ về mọi thứ và sau đó tôi sẽ chọ đ̣i theo họ |Until I know what I want my life to be about, what I want to experience on a daily basis, what I want my dreams to be or who I want to be, I don’t know WHAT to learn. I’m just going to be curious about things and then I’ll dabble in them.
Nhưng con đường đến sự thông thái thực sự là phần ở đó chúng ta nói, “Tôi muốn cái ǵ từ sống cuộc sống của tôi ?” Để tôi phát triển kiến thức, kỹ năng, khả năng, năng lực xây dựng một sống như mong muốn. Và đó là chính là chỗ bạn sẽ bắt gặp ai đó thật sự trở thành người giỏi học.|But the path to true mastery is the part where we say, “What do I want my life to be about?” Let me develop the knowledge, the skills, the competencies, the capabilities to build into that life. And that’s where you get someone who becomes a master learner.
Bạn sẽ không biết học ǵ và phát triển những năng lực và khả năng ǵ cho tới khi bạn biết được sứ mệnh của ḿnh.|You won’t know what to learn and what competencies and capabilities to develop until you know what your mission is. Mặc khac bạn chỉ đang làm quen với những kỹ năng này. Bạn sẽ làm quen và học những thứ mà bạn chưa bao giờ đấm ḿnh vào chúng.|Otherwise you’re just playing around with skills. You’ll play around with learning something but you’ll never immerse yourself into them.
V́ vậy một khi bạn biết bạn mong muốn cái ǵ từ cuộc đời này, những sứ mệnh của bạn là ǵ, bạn sẽ học những ǵ bạn phải học trên con đường bạn chọn, và sau đó mọi thứ sẽ thay đổi.|So once you know what you want your life to be about, what your passions are, you’ll learn what you have to learn along the way, and then everything changes.
Tôi không có nói bạn phải biết mục tiêu cả đời của ḿnh trước khi bạn có thể học bất cứ điều ǵ. Tôi chỉ đang nói nếu bạn muốn học nhanh hơn, hăy phát họa ra cái mục tiêu đó, phác họa ra định hướng của bạn, và bạn sẽ học được nhiều điều rất nhanh.|I’m not saying you have to know your ultimate purpose in life before you can learn anything. I’m just saying if you want to learn faster, start figuring out that purpose, start figuring out your direction, and you’ll learn a lot faster.
2. Làm theo ví dụ. Đừng thay đổi ǵ cả|Follow an example. Don’t reinvent the wheel.
Nếu bạn muốn học điều ǵ đó, bạn cần có khả năng bắt chước điều đó. Bạn cần có khả năng nh́n thấy ai đó đă làm được điều đó. Bạn cần có khả năng đọc hiểu được ai đó đă thực sự làm việc đó. Bạn cần có khả năng trải nghiệm kinh nghiệm ai đó đă làm được việc này.|If you want to learn something, you need to be able to model something. You need to be able to see somebody who’s already done it. You need to be able to read about somebody who’s already done it. You need to experience somebody who’s already done it.
Điều tồi tệ nhất bạn có thể mắc phải trong việc học là bắt đầu từ mớ hỗ độn. Không có nền tảng về những ǵ đă làm trước đó, bạn chỉ đang làm mọi thứ rối lên, đó chính là cách học chậm nhât |The worst thing you can do in learning is start from scratch. With no foundation of what’s worked before, you’re just making stuff up, which is the slowest way to learn.
Như bạn biết bánh xe đă được phát minh cách đây mấy ngàn năm,do đó điều tồi tệ nhất bạn có thể làm là nói, “Để tôi bắt đầu thử một số việc lặt vặt”. Đó không phải là học; đó gọi là một thằng ngốc, và một thằng ngốc sẽ vụng về trong cuộc sống không nhận ra rằng có ai đó đă làm điều đó cho bạn|The wheel was invented a couple thousand years ago as you know, so the worst thing you can do is say, “Let me start trying a bunch of stuff.” That’s not learning; that’s called being an idiot, and being an idiot is about bumbling through life without realizing someone has already done it for you.
Do đó hăy đi đọc một quyển sách nói về một người đă làm những ǵ bạn muốn làm. Tham dự một khóa học của người đă hoàn thành những ǵ bạn muốn hoàn thành. Theo dơi thông tin trực tuyến về ai đó đă làm điều ǵ đó. Có rất nhiều ví dụ cho bạn học theo, và nó cần phải được bắt đầu như vậy |So go read a book about somebody who’s done what you want to do. Take a course from someone who has already accomplished what you want to accomplish. Follow someone’s online thing about who’s already done what. There are so many examples for you to learn from, and it has to begin with that.
3.Làm thực hành |Make it a practice.
Bạn phải làm thực hành liên tục để thành thạo bộ kĩ năng.|You have to make a consistent practice out of mastering skillsets.
Điều đó có nghĩa là ǵ? Tôi muốn nói đến sự va chạm hằng ngày và dấn thân vào những ǵ mà bạn đang cố gắn học.|What does that mean? I mean daily exposure and immersion into what it is you’re trying to learn.
Nếu bạn đang cố học chơi đàn piano, bạn sẽ không học nó bằng cách đi học piano mỗi tháng một lần. Nếu bạn muốn học tiếng Pháp, bạn sẽ không học nó bằng cách nói chuyện với ai đó nói tiếng Pháp một tháng một lần hay thậm chí là một lần một tuần. Để học những điều đó cần học nhiều hơn thế nữa.|If you’re going to try to learn piano, you aren’t going to learn it by going to piano lessons once a month. If you want to learn French, you aren’t going to learn it by talking to somebody who speaks French once a month or even once a week. It has to be more than that.
Nếu bạn muốn học điều ǵ đó, bạn cần phải dấn thân vào việc đó xuyên suốt trong một khoảng thời gian dài. Nó không thể là sự kiện hoặc hội nghị chuyên đề ngày cuối tuần.Nó không thể là khóa học một lần.Nó phải là cái ǵ đó bạn thật sự ḥa ḿnh vào nó.|If you want to learn something, you have to deeply immerse yourself in it over a long period of time. It can’t be a weekend event or seminar. It can’t be a one-time course. It has to be something you get into.
Đối với sự phát triển cá nhân, tôi đă đọc một quyển sách một tuần về sự phát triển cá nhân, tôi đă làm điều đó trong suốt 17 năm liền, chưa bao giờ bỏ lỡ một tuần nào cả. Tôi đă cống hiến hết ḿnh về việc này. Tôi đă học được thói quen đọc sách. Tôi đang làm chủ được cuộc sống của tôi. Tôi đang học được cách làm chủ tâm trí của ḿnh, làm chủ các mối quan hệ, làm chủ tài chính và sức khỏe của tôi.Thật sự rất quan trọng với tôi tôi đă hiện thực hóa điều đó mỗi ngày.|For my personal development, I read a book a week on personal development, and I’ve done it for 17 years straight, never missing a week. It was dedication to me. I was going to learn it. I was going to master my life. I was going to learn to master my mind, master my relationships, master my finances and master my health. It was so important to me that I made it a daily reality.
Nếu bạn là ai đó nói rằng, “Tôi không thể dành thời gian mỗi ngày học điều ǵ đó,” sau đó tuyệt thôi!Mỗi ngày bạn đang dần dần suy yếu dần về khả năng của ḿnh ! |If you’re someone who’s saying, “I can’t give every day to learning something,” then great! You’re giving every day to the steady decline of your competencies!
Đừng nói với tôi mỗi ngày bạn không thể làm ǵ điều ǵ đó để học và trưởng thành. Nếu như bạn không thể cảm nhận rằng bạn có thể dành mỗi ngày một ít thời gian để học và phát triển bản thân th́ bạn đang quản lư tồi cuộc sống của ḿnh|Don’t tell me you can’t do something every day to learn and grow. If you don’t feel like you can take some time every day to learn and grow then you’re mismanaging your life.
Tôi nghĩ rằng ngay bây những cài ǵ rất nhiều người đang thiếu chính là sự mất kết nối hoặc sự tách rời bản thân với cảm giác làm chủ cuộc sống của chính họ. Bởi v́ nếu chúng ta không làm chủ điều ǵ đó và làm việc hướng đến đạt được điều ǵ đó tốt hơn, rồi chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được cảm nhận tiến bộ, tiếp nữa chúng ta sẽ không bao giờ trải nghiệm được sự hài ḷng thật sự, sự đầy đủ, niềm vui hoặc sự hạnh phúc mà những điều này th́ lại đến từ việc trở nên xuất sắc ở công việc nào đó. |I think that what’s lacking for a lot of people right now is that they have a disconnection or disassociation from any sense of mastery in their life. Because if we’re not mastering something and working toward getting better at something, then we’re never going to have a sense of progress. And if we never have a sense of progress, then we’ll never experience that deep satisfaction, fulfillment, joy or happiness that comes from being excellent at something.
Do đó bạn phải luyện tập một việc ǵ đó liên tục, tại một mức độ nào đó hằng ngày. Và mọi người sẽ nói, “Wow,Sao bạn đạt được điều đó tốt vậy ?” Bạn sẽ kể cho họ nghe, “Tôi đă làm việc đó mỗi ngày ”|So you have to practice something constantly, at some level every day. And people will go, “Wow, how did you get so good at this?” You’ll tell them, “I worked at it. Every day.”
Đó chính là v́ sao ở đây không có ǵ là bí ẩn. Tôi đạt được điều đó tốt bởi v́ tôi đă làm điều đó mỗi ngày. Đó là sự đắm ḿnh và kiên định trước sau như một trong việc thực hành, một thói quen học hỏi điều mà bạn có một kế hoạch và v́ ước mở cuốc sống|That’s why there’s no mystery. I got good at it because I did it every day. It’s immersion and consistency in a practice, a habit of learning that very thing that you have a goal for and a dream life for.
Tiếp nhận phản hồi để trưởng thành hơn.|4. Get feedback to grow.
Nếu bạn muốn trở thành một vận động viên hàng đầu thế giới, th́ bạn cần một huấn luyện viên. Nếu bạn muốn trở thành người tầm cỡ thế giới ở bất cứ thứ ǵ bạn đang làm, bạn cần ai đó để kiểm tra sát sao và đưa ra thông tin phản hồi. Có lẽ là một người thầy thông thái đưa ra phản hồi trên những bài thuyết tŕnh. Có lẽ là một người bạn của bạn người có cái nh́n nhận thức đúng đắn, người có thể quan sát sự vật và đưa ra những phản hồi tốt, mang giá trị xây dựng, và bạn nói, Hey, trước khi tôi gửi cái này đi bạn có thể kiểm tra nó giúp tôi được không ? |If you want to become a world-class athlete, then you need a coach. If you want to become a world-class person at whatever you’re doing, you need someone to look at it and give you feedback. Maybe it’s a mentor who gives you feedback on presentations. Maybe it’s a friend of yours who has a discriminating eye, who can look at things and give good, valuable constructive feedback, and you say, Hey, before I send this out could you look at it?
Đây chính là về việc nhận sự phản hồi, dù đó là từ một người bạn, thành viên trong gia đ́nh, vợ hoặc chồng, hay chỉ ai đó trước hết có thể kiểm chứng những ǵ bạn đang công hiến cho xă hội này và nói, “Thử điều đó. Tôi thích nó hoặc tôi không thích nó”.|It’s about getting feedback, whether it’s from a friend, family, spouse, just someone who can look at what you’re going to contribute to the world first and say, “Try this. I like this or I don’t like this.”
Có những thứ có thể phá hủy sự học, và đó là khi mọi người quá tàn bạn trong phản hồi của họ hoặc họ đánh giá quá nhiều về điều ǵ đó mà nó làm ngưng sự học của bạn. Nếu những điều này đến từ một nơi u ám và một người kém cỏi, th́ đừng nghe theo.Không có ǵ liên quan ở đó cả bởi v́ nó xuất phát từ một không gian không đúng. Nó không có bất kỳ ư nghĩa nào đối với bạn cả khi mọi người khắc khe với bạn và họ không hiểu bạn.|There are some things that can destroy learning, and that is when people are so brutal in their feedback or they’re so judgmental about something that it stops your learning. If it came from a dark place and a mean person, then don’t listen to it. There’s nothing relevant there because it’s from the wrong space. It shouldn’t mean anything to you when people are harsh to you and they don’t know you.
Nhưng nếu một ai đó biết về con người của bạn, họ biết bạn là ái và họ đưa ra phản hồi về bạn, nhưng cách đưa ra sự phản hồi như vậy bạn không thích hoặc bạn cảm nhận họ đang đối đầu với ḿnh hoặc thô lỗ, đưng nghe theo cảm xúc của những ǵ mà họ đă tạo ra cho bạn hoặc những ǵ có cảm giác như vậy. Thay vào đó, yêu cầu, “Nội dung họ đang nói có liên quan hoặc có thể cải thiện sự học và sự tinh thông của tôi không ?”|But if someone does know your heart, they know who you are and they give you feedback, but you don’t like the way it was delivered or you feel they were too confrontational or rude, don’t listen to the emotion of what they’re delivering or what it feels like. Instead, ask, “Is the content of what they’re saying relevant or capable of improving my learning and my mastery?”
Nếu điều đó là đúng, th́ bạn phải tiếp thu những nội dung có giá trị. T́m sự thông thái trong phản hồi của họ về bạn, thậm chí nó được gói trong một đống rác lớn(Tự nhiên trích dẫn về điều này.).Có thể có một thứ ǵ đó ở đó bạn có thể nói, “Điều đó có liên quan, và nếu tôi áp dụng nó tôi có thể sẽ trở nên tốt hơn.”|If it is, then you have to take the content for what it’s worth. Find the nugget of wisdom they gave you, even if it was wrapped in a big turd. (Feel free to quote me on that.) There’s probably something there where you can say, “That is relevant, and if I apply that I can probably get better.” That’s vital.
5.Phải có một thời hạn. |Have a deadline.
Bạn cần bao nhanh để học điều đó ? Bạn cần bao nhanh để tinh thông vấn đề đó ? Có điều ǵ đó bạn sẽ phải tin thông trong tháng, năm nay, thập kỷ tới không ?|How fast do you need to learn that? How fast do you need to master that? Is it something you’re going to master this month, this year, this next decade?
Nếu không có một bảng biểu thời gian cho sự phát triển năng lực bản thân, bạn sẽ chẳng bao giờ hành động hoặc bạn sẽ trật đường ray.Không có thời gian hạn định đồng nghĩa sự sao nhăn được đảm bảo. Do đó, khi nào bạn cần học về chủ đề mới này hoặc tiếp cận để đạt được kĩ năng ở mức tiếp theo ? Hệ quả sẽ là ǵ nếu bạn không học ngay sau đó ?Biết được câu trả lời cho 2 câu hỏi này sẽ thúc đẩy việc học của bạn.|Without a timeline for developing your competencies, you’ll never act or you’ll fall off track. No deadline means guaranteed distraction. So, WHEN do you need to learn this new topic or reach the next level of skill? What’s the consequence if you don’t learn it by then? Knowing the answer to these two questions will accelerate your learning.
• Bạn biết bạn cần học cái ǵ|You know what you need to learn.
• Bạn có những con người bạn có thể học ǵ đó từ họ|You have people you can learn it from.
• Bạn có thể thực hành việc đó với những thói quen này.|You can practice it with these habits.
Bạn có thể nhận được thông tin phản hồi từ những kiểu người và những kinh nghiệm như vậy|You can get feedback from these types of people and experiences.
• Bạn biết bạn phải làm điều đó và gặt hái được điều tốt đẹp từ việc làm này tại khung thời gian nhất định.|You know you have to do it and get good at it at this certain timeframe.
Làm theo những việc này và bạn sẽ bắt đầu học được nhanh hơn. Bạn sẽ gắn chặt ḿnh hơn với cuộc sống của bạn. Bạn sẽ có nhiều nhiệt huyết hơn để học hỏi. Bạn sẽ để ư nhiều thứ hơn. Bạn sẽ cảm thấy như là bạn đang lớn hơn và thỏa măn hơn với cuộc sống của chính ḿnh.|Follow these things and you will start to learn faster. You’ll be more engaged with your life. You’ll have more enthusiasm for learning. You’ll notice things more. You’ll feel like you’re growing and be more satisfied with your life.
https://www.facebook.com/wordworldtrans/ for you information