CÂU BỊ ĐỘNG
Cấu trúc chung:
Chủ động: S + V + O
Bị đọng: S + is/are/am + Vc3
1.Cách chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động
B1. Phân tích thành phần câu chủ động
B2. Lấy tân ngữ câu chủ động chuyển sang làm tân ngữ câu bị động.
B3. Viết động từ tobe theo chủ ngữ ở câu bị động.
B4. Chuyển động tuef chính câu chủ động sang QKPT 2 và đặt sau tobe
*Viết tân ngữ sau “by” nếu có
Chú ư: trạng từ chỉ địa điểm thường đứng trước tân ngữ . Trạng từ chỉ thời ian đứng sau tân ngữ
- Nếu chủ ngữ trong câu chủ động không rơ ràng cụ thể th́ không cần viết lại
2.The present continuous passive(Th́ hiện tại tiếp diễn)
CĐ: S+ is/are/am + Ving +O
=>BĐ: S+ is/are/am+ being + Vc3 +(by O)
3.The past simple passive( Th́ quá khứ đơn)
CĐ: S + Ved/c2 + O
BĐ: S + was/were+ Vc3
4.The past continuous passive(Quá khứ tiếp diễn)
CĐ: S + was/were+ Ving +O
BĐ:S+was/were + being + Vc3+(byO)