CÂU MỆNH ĐỀ
1.Câu điều kiện l oại1
Form:
If- Clause Main- clause
̀ + S + V(s,es) / S + will + V(inf)
USE: Câu điềukiện loại 1 chỉ có thể thực hiện được hoặc có thể xảy ra ở hiện tại và tương lai.
Eg:If he works hard, he’ll pas the exam
If I have money. T’ll buy a hat
2.Câu điều kiện loại 2
Form
If- clause Main – clause
If + S + Ved/c2 / S+ would+ V
+ were should
Could
Might
USE: Chỉ điều kiện không thể thực hiện được hoặc không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
Eg: If today were Sunday, we’d stay at home
If were a bird, I could fly
3. Câu điều kiện loại 3
Form
If – clause Main clause
If+s+had+Vc3 / S+ would have+ Vc3
USE:Chỉ điều kiện không có thật hoặc không thể xảy ra trong quá khứ.
Eg. If you had revised your lesson, you wouldn’t have gotten bad mark.