General phrases – Những câu nói chung chung

how long have you worked here?
cậu đă làm ở đây bao lâu rồi?

I'm going out for lunch
ḿnh sẽ ra ngoài ăn trưa
I'll be back at 1.30
ḿnh sẽ quay lại lúc 1:30

how long does it take you to get to work?
cậu đi đến cơ quan mất bao lâu?
the traffic was terrible today
giao thông hôm nay thật kinh khủng
how do you get to work?
cậu đến cơ quan bằng ǵ?

Absence from work – Vắng mặt cơ quan

she's on maternity leave
cô ấy đang nghỉ đẻ

he's off sick today
anh ấy hôm nay bị ốm
he's not in today
anh ấy hôm nay không có ở cơ quan
she's on holiday
cô ấy đi nghỉ lễ rồi

I'm afraid I'm not well and won't be able to come in today
tôi e là tôi không được khỏe nên hôm nay không thể đến cơ quan được

Dealing with customers - Làm việc với khách hàng


he's with a customer at the moment
anh ấy hiện giờ đang tiếp khách hàng
I'll be with you in a moment
một lát nữa tôi sẽ làm việc với anh/chị
sorry to keep you waiting
xin lỗi tôi đă bắt anh/chị phải chờ

can I help you?
tôi có thể giúp ǵ được anh/chị?
do you need any help?
anh/chị có cần giúp ǵ không?
what can I do for you?
tôi có thể làm ǵ giúp anh chị?

In the office – Trong văn pḥng

he's in a meeting
anh ấy đang họp

what time does the meeting start?

mấy giờ th́ cuộc họp bắt đầu?
what time does the meeting finish?
mấy giờ th́ cuộc họp kết thúc?

the reception's on the first floor
quầy lễ tân ở tầng một
I'll be free after lunch
tôi rảnh sau bữa trưa

she's having a leaving-do on Friday

cô ấy sắp tổ chức tiệc chia tay vào thứ Sáu
she's resigned
cô ấy xin thôi việc rồi

this invoice is overdue

hóa đơn này đă quá hạn thanh toán
he's been promoted
anh ấy đă được thăng chức
here's my business card

đây là danh thiếp của tôi
can I see the report?
cho tôi xem bản báo cáo được không?

I need to do some photocopying
tôi cần phải đi photocopy
where's the photocopier?
máy photocopy ở đâu?

the photocopier's jammed

máy photocopy bị tắc rồi
I've left the file on your desk
tôi đă để tập tài liệu trên bàn anh/chị

IT problems – Các vấn đề về công nghệ thông tin

there's a problem with my computer
máy tính của tôi có vấn đề

the system's down at the moment

hiện giờ hệ thống đang bị sập
the internet's down at the moment
hiện giờ mạng đang bị sập

I can't access my emails

tôi không thể truy cập vào email của tôi
the printer isn't working
máy in đang bị hỏng