Trong tiếng Anh, việc kết hợp các từ đơn lẻ thành danh từ ghép tuân theo những quy tắc cơ bản sau:


1. Những danh từ ghép được viết thành một từ như “blackbird” (con sáo), “whiteboard” (bảng trắng), “bathroom” (pḥng tắm) .v.v… thường là những từ có hai âm tiết. Những từ đơn lẻ thành phần của chúng thường là những từ một âm tiết.
Ví dụ:
eye-witness (nhân chứng) = eye + witness
mother-in-law (mẹ chồng/ vợ) = mother + in + law

living room (pḥng khách) = living + room
drawing board (bảng vẽ) = drawing + board
petrol station (trạm xăng) = petrol + station2. Trọng âm của những danh từ ghép thường rơi vào âm tiết đầu tiên. Đây là điểm khác biệt giữa danh từ ghép và hiện tượng các từ đơn lẻ được kết hợp để bổ nghĩa cho nhau.
Ví dụ:
a BLACKbird a black BIRD
(con chim sáo) (con chim đen)
Hay: a WHITEboard a white BOARD3. Tuy nhiên vẫn có những ngoại lệ như “bus stop” (điểm dừng xe buưt) không hề đuợc viết liền, “drop-out/ dropout” (kẻ bỏ học, học sinh bỏ học) được viết theo cả hai cách hay “stepmother” (mẹ kế) lại được viết liền thành một từ. V́ vậy, không ǵ có thể thay thế một cuốn từ điển tốt trong trường hợp này v́ không phải danh từ ghép nào trong tiếng Anh cũng tuân thủ những nguyên tắc này.