THÔNG BÁO OPEN BETA MUGOLDEN NGAY 16-09-2012

-V?i phiên b?n SeaSion II quen thu?c nhung mang l?i h?i ký ?c c?a game MU. Cung là lúc Muonline có nh?ng anh hùng ki?t xu?t làm nên l?ch s? MU.
- MuGolDen là noi h?i t? nh?ng Bô Lão làng c?a Mu xua và ôn l?i k? ni?m Mu Seasion II di vào huy?n tho?i.
- V?i m?t phiên b?n c?c kì chu?n v? các dòng nhân v?t, dame, bãi quái,... Mugolden s? nói không v?i Webshop, bán d? full,tránh vi?c gây m?t cân b?ng trong game. Nham t?o m?t sân choi công b?ng và nghiêm minh.
- V?i s? dóng góp nhi?t tình c?a Admin và du?c s? tin tu?ng c?a các thành viên s? giúp mugolden b?n v?ng và phát tri?n ?n d?nh lâu dài.


THÔNG TIN SERVER

- Website : mugolden.hopto.org
- Forum :
forummugolden.tk
- Exp : 40X
- Drop : 30%
- Du?ng truy?n : 32Mb
- Data center : Vi?t Nam

TÍNH NANG SEVVER MUGOLDEN

- D?y d? tính nang Full seasion II.
- Bãi train du?c phân b? d?y d? phù h?p chu?n.
- Các câu l?nh tang di?m nhanh : /str, /agi, /vit, /ene.
- H? thông chat toan sevver : /post.


S? KI?N GAME

- S? ki?n trong game d?y d? nhu : Blood Castle, Chaos Castle, Devil Square, Kalima Kundun, Kanturu, Golden Invation,..v...v...
- H? th?ng Shop NPC du?c bán h? tr? các Item Giá tr? cao giúp các game th? có d? d? train level m?t cách d? dàng.
- Ngoài ra ADmin còn thu?ng xuyên t? ch?c các Event nhân 2 kinh nghi?m, truy tim GM, t? ch?c d?u Guild,.... có nh?ng ph?n thu?ng h?p d?n.

- Ngoài ra ngu?i choi tham gia game Mugolden còn du?c nh?ng ph?n thu?ng t? BQT khi d?t du?c nh?ng c?p reset sau ( ai cung có ph?n thu?ng này ) :

- Ngu?i choi d?t du?c c?p reset th? 20 du?c BQT t?ng 1 c?p ring bang + 2 option (l?a ch?n theo ý mu?n).

- Ngu?i choi d?t du?c c?p reset th? 50 du?c BQT t?ng 1 W2 + 11 + Luck + MNL.

- Ngu?i choi d?t du?c c?p reset th? 90 du?c BQT t?ng vu khí 380 ho?c set Item 380 + 2 option ( l?a ch?n theo ý mu?n).


THÔNG TIN OPEN BETA NGÀY 16-09-2012 LÚC 18H (T?C 6 GI? CHI?U)

- Th?i gian open Beta t? ngày 16-09-2012 và k?t thúc vào ngày 22-09-2012.

- Trong th?i gian Beta s? t? ch?c dua Top nhu sau:

Top D?c bi?t :

- V? trí 1 du?c t?ng 100k cash + 4 Blue ( lông vu )
- V? trí 2 du?c t?ng 100k cash + 2 Blue ( lông vu )
- V? trí 3 du?c t?ng 100k cash + 5 Chao.

Top Nhân v?t :

- V? trí 1 du?c t?ng 50k cash.
- V? trí 2 du?c t?ng 30k cash.
- V? trí 3 du?c t?ng 20k cash.

- Luu ý : Sau khi k?t thúc Beta các nhân v?t và item d?u du?c xóa h?t, d? BQT ti?n hành trao gi?i. Sau Dó là Open b?n game chính th?c và t? ch?c dua Top m?i và s? có nh?ng ph?n thu?ng giá tr? xu?t hi?n trong game.
THÔNG BÁO OPEN BETA MUGOLDEN NGAY 16-09-2012

-V?i phiên b?n SeaSion II quen thu?c nhung mang l?i h?i ký ?c c?a game MU. Cung là lúc Muonline có nh?ng anh hùng ki?t xu?t làm nên l?ch s? MU.
- MuGolDen là noi h?i t? nh?ng Bô Lão làng c?a Mu xua và ôn l?i k? ni?m Mu Seasion II di vào huy?n tho?i.
- V?i m?t phiên b?n c?c kì chu?n v? các dòng nhân v?t, dame, bãi quái,... Mugolden s? nói không v?i Webshop, bán d? full,tránh vi?c gây m?t cân b?ng trong game. Nham t?o m?t sân choi công b?ng và nghiêm minh.
- V?i s? dóng góp nhi?t tình c?a Admin và du?c s? tin tu?ng c?a các thành viên s? giúp mugolden b?n v?ng và phát tri?n ?n d?nh lâu dài.


THÔNG TIN SERVER

- Website : mugolden.hopto.org
- Forum :
forummugolden.tk
- Exp : 40X
- Drop : 30%
- Du?ng truy?n : 32Mb
- Data center : Vi?t Nam

TÍNH NANG SEVVER MUGOLDEN

- D?y d? tính nang Full seasion II.
- Bãi train du?c phân b? d?y d? phù h?p chu?n.
- Các câu l?nh tang di?m nhanh : /str, /agi, /vit, /ene.
- H? thông chat toan sevver : /post.


S? KI?N GAME

- S? ki?n trong game d?y d? nhu : Blood Castle, Chaos Castle, Devil Square, Kalima Kundun, Kanturu, Golden Invation,..v...v...
- H? th?ng Shop NPC du?c bán h? tr? các Item Giá tr? cao giúp các game th? có d? d? train level m?t cách d? dàng.
- Ngoài ra ADmin còn thu?ng xuyên t? ch?c các Event nhân 2 kinh nghi?m, truy tim GM, t? ch?c d?u Guild,.... có nh?ng ph?n thu?ng h?p d?n.

- Ngoài ra ngu?i choi tham gia game Mugolden còn du?c nh?ng ph?n thu?ng t? BQT khi d?t du?c nh?ng c?p reset sau ( ai cung có ph?n thu?ng này ) :

- Ngu?i choi d?t du?c c?p reset th? 20 du?c BQT t?ng 1 c?p ring bang + 2 option (l?a ch?n theo ý mu?n).

- Ngu?i choi d?t du?c c?p reset th? 50 du?c BQT t?ng 1 W2 + 11 + Luck + MNL.

- Ngu?i choi d?t du?c c?p reset th? 90 du?c BQT t?ng vu khí 380 ho?c set Item 380 + 2 option ( l?a ch?n theo ý mu?n).


THÔNG TIN OPEN BETA NGÀY 16-09-2012 LÚC 18H (T?C 6 GI? CHI?U)

- Th?i gian open Beta t? ngày 16-09-2012 và k?t thúc vào ngày 22-09-2012.

- Trong th?i gian Beta s? t? ch?c dua Top nhu sau:

Top D?c bi?t :

- V? trí 1 du?c t?ng 100k cash + 4 Blue ( lông vu )
- V? trí 2 du?c t?ng 100k cash + 2 Blue ( lông vu )
- V? trí 3 du?c t?ng 100k cash + 5 Chao.

Top Nhân v?t :

- V? trí 1 du?c t?ng 50k cash.
- V? trí 2 du?c t?ng 30k cash.
- V? trí 3 du?c t?ng 20k cash.

- Luu ý : Sau khi k?t thúc Beta các nhân v?t và item d?u du?c xóa h?t, d? BQT ti?n hành trao gi?i. Sau Dó là Open b?n game chính th?c và t? ch?c dua Top m?i và s? có nh?ng ph?n thu?ng giá tr? xu?t hi?n trong game.