Nhà b?n dang s? d?ng di?u hòa, b?n mu?n sua dieu hoa, b?o du?ng, s?a di?u hòa t?i nhà, thao lap dieu hoa, . hãy d?n v?i chúng tôi - Trung tâm di?n t? di?n lanh 247 là môt trong nh?ng trung tâm hàng d?u chuyên cung c?p d?ch v? D?CH V? S?A CH?A DI?U HÒA,B?O DU?NG DI?U HÒA, THÁO L?P DI?U HÒA chuyên nghi?p cho di?u hòa t?i Hà N?i và các t?nh lân c?n và các t?nh lân c?n. Khi d?n v?i chúng tôi, quý khách s? du?c s? d?ng nh?ng d?ch v? t?t nh?t, nhanh nh?t, hi?u qu? và giá c? h?p lí nh?t. Ngoài ra chúng tôi cung nh?n b?o du?ng cho cá nhân hay t? ch?c, t?i nhà hay t?i co quan d?i v?i t?t c? các lo?i di?u hòa c?a các hãng n?i ti?ng nhu : LG, Daikin, Panasonic, DAIKIN, Mitsubishi , .
V?i phuong châm: " CH? TÍN DÀNH CH?N NI?M TIN " hãy g?i cho chúng tôi ngay khi thi?t b? di?u hòa c?a công ty , nhà b?n có v?n d? chúng tôi r?t hân h?nh du?c ph?c v? quý khách. S? hài lòng c?a quý khách là ni?m vinh h?nh c?a chúng tôi.
Hãy g?i cho chúng tôi d? du?c tu v?n t?t nh?t (DT 0938355888):
- Chúng tôi s? ki?m tra b?nh cho di?u hòa mi?n phí, báo giá cho quý khách hàng tru?c khi s?a ch?a ho?c thay m?i - Ki?m tra lu?ng gas trong,báo giá cho quý khách hàng tru?c khi n?p gas. - Nh?n s?a ch?a b?o trì máy l?nh cho công ty, nhà hàng , khách s?n , nhà riêng. - B?o hành dài h?n, uy tín - Làm vi?c c? ngày L? và Ch? Nh?t.

Chúng tôi nh?n s?a ch?a di?u hòa, bao duong dieu hoa, tháo l?p di?u hòa theo yêu c?u c?a co quan giá c?nh tranh b?o hành uy tín (có dán tem b?o hành) và có hóa don VAT.

Liên h? Hà N?i: 0938355888 .