Về cơ bản commerce và trade đều có nghĩa là thương mại. Tuy nhiên, trade chỉ thương mại buôn bán với nước ngoài. Commerce th́ thiên về nội thương.

Ví dụ bộ thương mại Việt Nam là Trade ministry(MOT.GOV.VN). Chức năng của bộ này là lo buôn bán giữa Việt Nam và các nước. Vụ mua bán Quota ở bộ này cũng từ đó mà ra.

C̣n bộ thương mại Mỹ lại dịch là Department of Commerce (DOC.GOV) chuyên lo buôn bán trong nước.

daiphuvn@gmail.com