ELTS Express is a two-level preparation course for students at Intermediate (4-5.5) and Upper-intermediate (5.5-7) levels. IELTS-type tasks, with practice activities, provide students with the key skills, language, and confidence needed for exam success. Both books are an ideal choice for short preparation courses of 30-40 hours and can easily be extended for courses up to 90 hours.

IELTS Express (Upper Intermediate - Course Book) được biên soạn dành cho các thí sinh có điểm IELTS từ 5 trở lên đang có ư định tham dự kỳ thi IELTS khối thi Học thuật. Quyển sách này bao gồm:
* Đầy đủ nội dung của tất cả bốn phần thi IELTS
* Một bài thi mẫu hoàn chỉnh dành hoàn chỉnh dành cho khối thi học thuật
* Ba bài kiểm tra đánh giá nhằm ôn lại các kỹ năng trọng yếu và các dạng bài thi.
* Các phầnin the exam có thông tin chi tiết về từng phần của bài thi IELTS
* Một bảng Language bank gồm những cách diễn đạt thông dụng
* Phần ghi âm các bài nói mẫu
* Phần đáp án và bản ghi các bài nghe


[ BOOK ] [ CD ]