Mọi người chào bạn. Bạn làm các bài có chữ "Chú Ư" ở đầu nhé