1. Present Simple

(+): S(số nhiều) + V(infinitive)
S(số ít) + V(s,es)
(–): S + don’t/doesn’t + V(infinitive)
(?): Do/Does + S + V(infinitive)?
2. Present Progressive
(+): S + tobe + Ving
(–): S + tobe + not + Ving
(?): Tobe + S + Ving?
3. Past Simple
(+): S + Verb(ed, BQT)
(–): S + didn’t + V(infinitive)
(?): Did + S + V(infinitive)?
4. Present Perfect
(+): S + have/has + VPII
(–): S + haven’t/hasn’t + VPII­
(?): Have/Has + S + VPII?
5. Past Progressive
(+): S + were/was + Ving
(–): S + weren’t/wasn’t + Ving
(?): Were/Was + S + Ving?
6. Present Perfect Progressive
(+): S + have/has + been + Ving
(–): S + haven’t/hasn’t + been + Ving
(?): Have/Has + S + been + Ving?
7. Past Perfect
(+): S + had + VPII
(–): S + hadn’t + VPII
(?): Had + S + VPII?
8 Past Perfect Progressive
(+): S + had + been + Ving
(–): S + hadn’t + been + Ving
(?): Had + S + been + Ving?
9. Near Future
(+): S + tobe + going to + V
(–): S + tobe not + going to + V
(?): Tobe + S + going to + V?
10.Simple Future
(+): S + will + V
(–): S + won’t + V
(?): Will + S + V?
11.Future Progressive
(+): S + will + be(không chia) + Ving
(–): S + won’t + be(không chia) + Ving
(?): Will + S + be(không chia) + Ving?
12.Future Perfect
(+): S + will + have + VPII
(–): S + won’t + have + VPII
(?): Will + S + have + VPII?
13. Future Perfect Progressive
(+): S + will + have been + Ving
(–): S + won’t + have been + Ving
(?): Will + S + have been + Ving?

Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống!