1.Loại câu có một chủ ngữ
Dùng would rather...than là loại câu diễn tả sự mong muốn hay ước muốn của một người và chia thành hai thời.
1.1 Thời hiện tại
Sau would rather là nguyên thể bỏ to.Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước nguyên thể và bỏ to:
S + would rather +(vẻb in simple form)...
1.2 Thời quá khứ
Động từ sau would rather phải là have + PP, nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước have :
S + would rather +(verb in PP )
2. Loại câu có hai chủ ngữ
Dùng would rather ...that(ước ǵ, mong ǵ) và dùng một số trường hợp sau
2.1 Câu điều kiện ở hiện tại
Là loại câu người thứ nhất muốn người thứ hai làm việc ǵ(nhưng làm hay không là phụ thuộc vào người thứ hai)
Verb ở mệnh đề hai để ở dạng nguyên thể bỏ to.Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước nguyên thể bỏ to
S1 + would rather that +S2 + (verb in simple form)..
2.2 Câu giả định đối lập với thực tế ở hiện tại
Động từ sau S2 sẽ chia ở simple past,tobe phải chia là were ở tất cả các ngôi.
S1 + would rather that + S2 + vrb in simple past tense
Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng
didnot + V hoặc werenot sau S2
2.3 Câu giả định trái ngược với thực tế ở quá khứ
Động từ sau S2 sẽ chia ở dạng past perfect .Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng hadnot + PP