Ban nick Tigeria 3 tháng v́ spam buôn bán hành chục bài giống nhau ở nhiều chỗ