gramar: adverbs of manner: Trạng từ chỉ thể cách( là trạng từ chỉ tính chất, đặc điểm của một hoạt động nào đó) Cách thành lập:tính từ
adjective(tính từ)+ly=adverb
  • Notes:
1.good (a) => well(adv)
happy(a) => happily(adv)
Những tính từ tận cùng là "le" => ''ly''(adv)
2. Trạng từ chỉ thể cách bổ nghĩa cho động từ thường, nó đứng sau động từ thường
Ex: She swims slowly ( cô ấy bơi chậm )
trạng từ slowly bổ nghĩa xho động từ thường swims
3. Tính từ đứng sau động từ tobe và bổ nghĩa động từ tobe hoặc đứng trước danh từ và bổ nghĩa cho danh từ đó