Lịch khai giảng cc lớp học OFFLINE 2018

Học tiếng Anh online mọi lc mọi nơi chỉ với 149k

www.OnThiTOEIC.vn - Website n thi TOEIC miễn ph

Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PH


Top 15 Stats
Latest Posts Loading...
Loading...
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiện kết quả 1 đến 10 trong tổng số 10

Đề ti: Phn biệt sự khc nhau giữa Anh anh v anh mỹ

 1. #1
  Tham gia ngy
  Sep 2008
  Nơi cư ngụ
  Sao chổi- Comet
  Bi gửi
  90
  Cm ơn
  12
  Được cm ơn 77 lần

  Mặc định Phn biệt sự khc nhau giữa Anh anh v anh mỹ

  Mnh đang thăc mắc v muốn phn biệt giưa tiếng anh anh v anh mỹ. Mọi người cng v trao đổi lấy kinh nghiệm nh . Trước tin đy l một số điểm khc biệt cơ bản do mnh search trn net nhưng cn thiếu st nhiều. Pc no bt post thm nh
  Những đỉm khác bịt n̉i tíng giữa tíng Anh Anh và tíng Anh Mỹ nhưng sự khác bịt đó sẽ khng phải là ṃt v́n đ̀ lớn ńu bạn tới Anh làm vịc.

  Trước h́t là ṃt vài đỉm khác bịt chính v̀ GRAMMAR - Ngữ pháp - giữa tíng Anh Anh và tíng Anh Mỹ. Sau đy là hai khác bịt chính.

  Trước h́t là khi người Mỹ dùng từ 'just', 'already' hay 'yet' trong cu, họ thường dùng thì quá khứ đơn giản- the simple past tense, trong khi tại Anh thì chúng ti thường dùng thì hịn tại hoàn thành - the present perfect.

  Vì ṿy, ṃt người Mỹ sẽ có th̉ nói :

  "I already had lunch."
  "She didn't arrive yet."

  Còn ṃt người Anh thì sẽ nói là:

  "I've already had lunch." - đó là cu nói ngắn của "I have already had lunch."
  Hay...: "She hasn't arrived yet."

  Đ̀ng thời tại Anh, chúng ti thường dùng 'have got' hay 'has got' khi nói v̀ sở hữu, trong khi người Mỹ thì thường hay dùng 'have' hay 'has'.

  Vì ṿy, ví dụ, tíng Anh Mỹ, chúng ta có th̉ nói:
  "I have a new car."

  Còn trong tíng Anh Anh thì thường là:
  "I've got a new car."

  V̀ nghĩa thì hai cu đ̀u gíng nhau, có khác nhau ṃt chút v̀ ngữ pháp thi.

  Đó là hai khác bịt chính cùng ṃt vài khác bịt nhỏ khách nhưng thực sự mà nói thì những khác bịt này h̀u như khng làm cho người Anh và người Mỹ khng hỉu nhau.

  Mặt khách thì những khác bịt v̀ mặt VOCABULARY - Từ vựng - giữa tíng Anh Anh và tíng Anh Mỹ lớn hơn v̀ mặt ngữ pháp, nhưng chúng cũng h̀u như ít khi gy ra v́n đ̀ nghim trọng.

  Nhìu từ khác nhau giữa tíng Anh Anh và tíng Anh Mỹ là những từ khng trịnh trọng hay là những từ lóng. ...

  Chẳng hạn, ti cho rằng nhìu người Mỹ có th̉ khng quen với ṃt từ lóng của Anh 'naff', có nghĩa là 'un-cool' - tạm dịch khng thời thượng - hay 'poor-quality' - ch́t lượng kém.

  Mặt khác, ṃt người Anh có th̉ bị nh̀m l̃n khi nghe cu này:

  "The caf is kitty-corner to the pharmacy."

  Nó có nghĩa là quán cà ph nằm chéo góc bn kia đường với hịu thúc vì tíng Anh Anh khng có từ 'kitty-corner'.

  Ṃt ví dụ khác là v̀ cách nói giờ...

  Ńu mún nói 2:45 - 2h45 tại Anh, chúng ta có th̉ nói:
  "Quarter to three", hay 3:15 - 3h15 có th̉ nói "Quarter past three".

  Trong khi đó, tại Mỹ, nói giờ như sau:
  "Quarter of three" đ̉ chỉ 2:45, hay "Quarter after three" đ̉ chỉ 3:15.

  Đy là ṃt khác bịt nhỏ và nó sẽ khng gy hỉu l̀m và người ta có th̉ d̃ dàng quen với cách nói khác nhau này.

  Cũng có những khác bịt v̀ SPELLING.

  Ṃt ví dụ là cách vít đ̣ng từ 'to practise'- luỵn, ṭp luỵn:

  Trong tíng Anh Anh, từ này được vít với chữ 'S', P-R-A-C-T-I-S-E.
  Còn trong tíng Anh Mỹ, nó được vít với chữ 'C', P-R-A-C-T-I-C-E.

  Còn nhìu ví dụ khác v̀ cách vít hơi khác nhau, nhưng 99% là người Mỹ và người Anh có th̉ hỉu nhau. Tại Anh chíu ŕt nhìu phim và chương trình truỳn hình của Mỹ, và người Anh nghe những bài hát của các ca sĩ Mỹ nữa nn tíng Anh Mỹ nói chung là khá quen thục với người Anh.

  Nhưng có lẽ đìu này lại khng phải như ṿy với người Mỹ tới Anh vì ti cho rằng người Mỹ ít xem phim hay chương trình truỳn hình của Anh.

  Ti cũng c̀n phải nói thm rằng tíng Anh ở các địa phương có th̉ cũng là ṃt đìu bạn c̀n phải nghĩ tới. Khng phải t́t cả mọi người Anh đ̀u nói gíng James Bond.

  Có ṃt ś ngữ địu các vùng khác nhau tại Anh mà bạn ít khi nghe th́y trn phim hay truỳn hình và có th̉ là hơi khó thích nghi hơn.

  Lich khai giang TOEIC Academy


 2. Thnh vin sau cm ơn Mr.big v bi viết hữu ch

  sayityourway10 (30-10-2008)

 3. #2
  Tham gia ngy
  Sep 2008
  Nơi cư ngụ
  Sao chổi- Comet
  Bi gửi
  90
  Cm ơn
  12
  Được cm ơn 77 lần

  Mặc định

  Lời giải thch ny đầy đủ hơn
  While there are certainly many more varieties of English, American and British English are the two varieties that are taught in most ESL/EFL programs. Generally, it is agreed that no one version is "correct" however, there are certainly preferences in use. The most important rule of thumb is to try to be consistent in your usage. If you decide that you want to use American English spellings then be consistent in your spelling (i.e. The color of the orange is also its flavour color is American spelling and flavour is British), this is of course not always easy or possible. The following guide is meant to point out the principal differences between these two varieties of English.
  1)Use of the Present Perfect
  In British English the present perfect is used to express an action that has occurred in the recent past that has an effect on the present moment. For example:
  I've lost my key. Can you help me look for it?
  In American English the following is also possible:
  I lost my key. Can you help me look for it?
  In British English the above would be considered incorrect. However, both forms are generally accepted in standard American English. Other differences involving the use of the present perfect in British English and simple past in American English include already, just and yet.
  British English:
  I've just had lunch
  I've already seen that film
  Have you finished your homework yet?

  American English:
  I just had lunch OR I've just had lunch
  I've already seen that film OR I already saw that film.
  Have your finished your homework yet? OR Did you finish your homework yet?

  2)Possession
  There are two forms to express possession in English. Have or Have got
  Do you have a car?
  Have you got a car?
  He hasn't got any friends.
  He doesn't have any friends.
  She has a beautiful new home.
  She's got a beautiful new home.
  While both forms are correct (and accepted in both British and American English), have got (have you got, he hasn't got, etc.) is generally the preferred form in British English while most speakers of American English employ the have (do you have, he doesn't have etc.)


  3)The Verb Get
  The past participle of the verb get is gotten in American English. Example He's gotten much better at playing tennis. British English He's got much better at playing tennis.
  4)Vocabulary

  Probably the major differences between British and American English lies in the choice of vocabulary. Some words mean different things in the two varieties for example:
  Mean: (American English angry, bad humored, British English not generous, tight fisted)
  Rubber: (American English condom, British English tool used to erase pencil markings)


  There are many more examples (too many for me to list here). If there is a difference in usage, your dictionary will note the different meanings in its definition of the term. Many vocabulary items are also used in one form and not in the other. One of the best examples of this is the terminology used for automobiles.
  American English hood British English bonnet
  American English trunk British English boot
  American English truck British English lorry

  Once again, your dictionary should list whether the term is used in British English or American English.
  For a more complete list of the vocabulary differences between British and American English use this British vs. American English vocabulary tool.

  5)Prepositions

  There are also a few differences in preposition use including the following:

  American English on the weekend British English at the weekend
  American English on a team British English in a team
  American English please write me soon British English please write to me soon


  6)Past Simple/Past Participles

  The following verbs have two acceptable forms of the past simple/past participle in both American and British English, however, the irregular form is generally more common in British English (the first form of the two) and the regular form is more common to American English.

  Burn Burnt OR burned
  Dream dreamt OR dreamed
  Lean leant OR leaned
  Learn learnt OR learned
  Smell smelt OR smelled
  Spell spelt OR spelled
  Spill spilt OR spilled
  Spoil spoilt OR spoiled  7)Spelling
  Here are some general differences between British and American spellings:
  Words ending in or (American) our (British) color, colour, humor, humour, flavor, flavour etc.
  Words ending in ize (American) ise (British) recognize, recognise, patronize, patronise etc.


  The best way to make sure that you are being consistent in your spelling is to use the spell check on your word processor (if you are using the computer of course) and choose which variety of English you would like. As you can see, there are really very few differences between standard British English and standard American English. However, the largest difference is probably that of the choice of vocabulary and pronunciation. For further information concerning these areas please refer to the following links below.

  Học từ vựng


 4. Thnh vin sau cm ơn Mr.big v bi viết hữu ch

  sayityourway10 (30-10-2008)

 5. #3
  Tham gia ngy
  Oct 2008
  Bi gửi
  5
  Cm ơn
  2
  Được cm ơn 0 lần

  Mặc định

  cn center(anh anh) v centre(anh mỹ)

  Thi thử TOEIC MIỄN PH

  Thi thử TOEIC tại TOEIC Academy

  Thi thử như thi thật, đề thi st đề thật

  n thi TOEIC miễn ph

  www.OnThiTOEIC.vn

  n thi TOEIC trực tuyến miễn ph với TOEIC Academy


 6. #4
  Tham gia ngy
  Nov 2008
  Bi gửi
  4
  Cm ơn
  0
  Được cm ơn 5 lần trong 1 bi viết

  Mặc định

  cn c sự khc biệt giữa từ colour (anh-anh) v color (anh- mĩ) .hay cch đọc city (anh-anh) v city(anh-mĩ đọc như cidy vậy!)

  Facebook Group Học tiếng Anh MIỄN PH


 7. #5
  Tham gia ngy
  Jul 2008
  Bi gửi
  886
  Cm ơn
  37
  Được cm ơn 406 lần

  Mặc định

  ^^c g th post tiếp đi bạn, nhưng m post = tiếng việt đọc cho nhanh nh

  Học tiếng Anh chất lượng cao

  Lớp học OFFLINE của TiengAnh.com.vn

  Ngữ php, Ngữ m, Giao tiếp, Luyện thi TOEIC

  English to Vietnamese translation

  English to Vietnamese translation

  English to Vietnamese translation


 8. #6
  Tham gia ngy
  Dec 2007
  Bi gửi
  11
  Cm ơn
  0
  Được cm ơn 21 lần

  Mặc định

  important người Mỹ đọc ko c chữ t(in đậm), c những chữ tương tự như Martin cũng đọc lướt bỏ chữ t lun
  (tạm thời nhớ c nhiu đ h )

  Lich khai giang TOEIC Academy


 9. #7
  Tham gia ngy
  Dec 2008
  Bi gửi
  3
  Cm ơn
  0
  Được cm ơn 0 lần

  Mặc định

  hay qa hen


 10. #8
  Tham gia ngy
  Feb 2007
  Bi gửi
  128
  Cm ơn
  23
  Được cm ơn 316 lần

  Mặc định

  AmE = American English
  BrE = British English.

  Chng khc nhau chủ yếu ở 5 điểm:
  1/ Accent : Ngữ Giọng
  2/ Phoneme : Ngữ m
  3/ Intonation : Ngữ chuyển
  4/ Frequency : Ngữ rung
  5/ Style : Phong cch

  M ci ny c đm đạo kinh nghiệm th cũng hng đc g đu. Cc bạn phải học qua m Ngữ Học trước th mới hiểu đc.


 11. #9
  Tham gia ngy
  Apr 2008
  Bi gửi
  168
  Cm ơn
  98
  Được cm ơn 61 lần

  Mặc định

  Trch Nguyn văn bởi Fusilier De Francais Xem bi viết
  AmE = American English
  BrE = British English.

  Chng khc nhau chủ yếu ở 5 điểm:
  1/ Accent : Ngữ Giọng
  2/ Phoneme : Ngữ m
  Phoneme : m vị ???

  3/ Intonation : Ngữ chuyển
  4/ Frequency : Ngữ rung
  5/ Style : Phong cch

  M ci ny c đm đạo kinh nghiệm th cũng hng đc g đu. Cc bạn phải học qua m Ngữ Học trước th mới hiểu đc.

  Cho bạn Fusilier De Francais,

  Khi ngốc được học về ngữ m & m vị học, chương trnh học ở trường cũng chỉ đủ để học sinh đại học như mnh học tựa cưỡi ngựa xem hoa m thi.

  Ngốc đon Fusilier De Francais chắc hẳn đ nghin cứu sự khc nhau giữa AmeE & BrE & c sự hiểu biết kh tường tận về vấn đề ny. Nếu bạn khng phiền, bạn c thể chia sẻ những kiến thức đ được khng (trong thead ny hoặc 1 thread mới) để cc mems muốn tm hiểu thm về vấn đề ny c cơ hội biết thm, hiểu thm ?

  Cảm ơn bạn trước !!!
  (Chỉ l đề xuất mạo muội & đường đột của ngốc thi, bạn hon ton c thể từ chối )


 12. #10
  Tham gia ngy
  Jun 2009
  Nơi cư ngụ
  buon ma thuot city
  Bi gửi
  678
  Cm ơn
  110
  Được cm ơn 325 lần

  Mặc định

  dzậy lm sao để phn biệt đc?


Đ̀ tài tương tự

 1. Phn Biệt Sự Khc Nhau Giữa Work V Job
  By candy17 in forum Ti nguyn học từ vựng
  Trả lời: 2
  Bi cuối: 27-05-2012, 11:46 AM
 2. Trả lời: 0
  Bi cuối: 03-05-2011, 10:00 AM
 3. Khc nhau giữa hiện tại tiếp diễn v hiện tại phn từ
  By 790312 in forum 3. Thắc mắc v giải đp
  Trả lời: 2
  Bi cuối: 19-02-2010, 07:28 PM
 4. phn biệt sự khc nhau cc từ ny gip mnh với!
  By thao_boy in forum 3. Thắc mắc v giải đp
  Trả lời: 1
  Bi cuối: 11-05-2009, 03:59 PM

Quyền sử dụng diễn đn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Facebook Chat
 Lớp học tiếng Anh chất lượng cao tại H Nội

luyện thi toeic, luyen thi toeic, sch luyện thi toeic, luyện thi toeic online miễn ph, trung tm luyện thi toeic, ti liệu luyện thi toeic miễn ph, luyện thi toeic ở đu, trung tam tieng anh uy tin tai ha noi, hoc tieng anh mien phi, trung tm tiếng anh, trung tam tieng anh, trung tm ngoại ngữ, trung tam ngoai ngu, học tiếng anh, hoc tieng anh, dạy tiếng anh, dạy tiếng anh uy tn, trung tm tiếng anh uy tn, tiếng Anh giao tiếp, tieng Anh giao tiep, Tieng Anh Giao tiep online, Tieng Anh Giao tiep truc tuyen, Tiếng Anh Giao tiếp online, Tiếng Anh Giao tiếp trực tuyến, học tiếng Anh Giao tiếp tốt