THE ED-FORM OF VERBS
(QUI TẮC THÊM “ED” VÀO ĐỘNG TỪ CÓ QUI TẮC)
Rules (quy luật)
Example
Infinitive
Ed_form
V + _ed
Đối với đa số động từ, chúng ta thêm _ed:

wait
want
ask
waited
wanted
asked
V + _d
Đối với các động từ tận cùng là _e, chúng ta thêm _d
note
live
like
tie
noted
lived
liked
tied
Double consonant (gấp đôi phụ âm) + _ed
Động từ tận cùng bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm, chúng ta nhân đôi phụ âm và thêm _ed.

stop
tip
plan
beg
tin
stopped
tipped
planned
begged
tinned
y à _ied
Đối với các động từ tận cùng bằng 1 phụ âm + “y”, chúng ta đổi “y” thành “i” và thêm _ed.

apply
try
study
cry
marry
applied
tried
studied
cried
married
y + _ed
Động từ tận cùng bằng nguyên âm + “y” th́ thêm _ed vào động từ.
play

played