hazz spam spam ...
tội mấy cái topic wa' hầu như cái nào cũg bị bỏ hết ak'