bạn muốn đoạn giới thiệu bản thân bằng tiếng anh để đi xin việc à hay để làm ǵ?