PDA

View Full Version : 100 Ideas for Teaching Englishlamdathoa
10-01-2018, 07:27 AM
Sách có nhiều ư tưởng mới từ ngữ pháp căn bản, chấm câu đến nghiên cứu thơ kịch và văn bản trọng tâm.

Download:
PDF | 4 MB

Cooze_A_-_100_Ideas_for_Teaching_English_-_2006.pdf (https://Cooze_A_-_100_Ideas_for_Teaching_English_-_2006.pdf)

Nguồn:
https://sachsongngu.top/category/teaching-resources/