PDA

View Full Version : Bài tập Mệnh đề quan hệ Ôn thi ĐH môn tiếng Anhtonyadam0706
18-08-2016, 01:42 PM
Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng để giải thích rơ hơn về danh từ đứng trước nó. Bài tập về mệnh đề quan hệ luôn có mặt trong đề thi THPT quốc gia.
Để xử lư dạng bài tập nay cần nắm rất chắc lư thuyết về đại từ và trạng từ quan hệ.
Đại từ quan hệ bao gồm: who, which, whom, whose, that và các trạng từ quan hệ bao gồm: why, where, when.
Một số bài tập mệnh đề quan hệ:

Câu 1. Choose the best answer: The lady____ son went on a picnic with us last weekend is a teacher at our school.
A. whose
B. who
C. whom
D. that
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu 2. Choose the best answer: The decision was postponed, ____ was exactly what he wanted.
A. what
B. which
C. that
D. who
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 3. Choose the best answer: Jack has three brothers, all of____ are married.
A. whom
B. who
C. which
D. that
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

cachuatim
19-08-2016, 08:00 AM
Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng để giải thích rơ hơn về danh từ đứng trước nó. Bài tập về mệnh đề quan hệ luôn có mặt trong đề thi THPT quốc gia.
Để xử lư dạng bài tập nay cần nắm rất chắc lư thuyết về đại từ và trạng từ quan hệ.
Đại từ quan hệ bao gồm: who, which, whom, whose, that và các trạng từ quan hệ bao gồm: why, where, when.
Một số bài tập mệnh đề quan hệ:

Câu 1. Choose the best answer: The lady____ son went on a picnic with us last weekend is a teacher at our school.
A. whose
B. who
C. whom
D. that
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu 2. Choose the best answer: The decision was postponed, ____ was exactly what he wanted.
A. what
B. which
C. that
D. who
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 3. Choose the best answer: Jack has three brothers, all of____ are married.
A. whom
B. who
C. which
D. that
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn muốn đưa lên nhờ làm giúp hay cho các bạn khác làm? :D

tonyadam0706
23-08-2016, 02:57 PM
Cảm ơn nhé. Vừa là để nhờ vừa là để mn cùng làm :D