PDA

View Full Version : c cu hỏi hay đypvccnttta
25-09-2007, 02:20 PM
he was the worst in the class
cho minh hoi worst la tinh từ đứng một mnh sao vẫn c the

wellfrog
25-09-2007, 05:18 PM
he was the worst in the class
cho minh hoi worst la tinh từ đứng một mnh sao vẫn c the
Dạng so snh nhất th phải dng the ,d l đứng một mnh hay l đi với danh từ
ex: he is the tallest student in my class

he is the tallest in my class

phspykid
28-09-2007, 04:30 PM
Dùng so sánh nhất thì phai dùng THE trước superlative adjective.Nều the mean is clear thì có thể bỏ THE,nhu bạn wellforg viêt.

Tsuki
28-09-2007, 09:02 PM
Bạn sẽ gặp chuyện 'the' đi cùng Adjective trong 1 số trường hợp điển hình sau

- Superlative:

Như wellfrog đã reply, worst là superlative adjective, dùng ở dạng superlative - so sánh nhất - thì phải đi kèm với 'the'. Nói túm lại, dùng superlative bạn sẽ thấy the + short adjective -est (tính từ ngắn) e.g. It's the oldest building in the city; hoặc the most + long adjective (tính từ dài) e.g. A self-contained flat is the most suitable type of accommodation for a family.

- 'the' + Adjective ~ Noun:

Bạn có thể dùng 'the' với 1 số tính từ như good, bad, young, old, unemployed... như 1 danh từ để chỉ 1 hạng người nhất định e.g. the bad/the good kẻ xấu người tốt; the rich/the poor kẻ giàu người nghèo.

Ngoài ra 'the' cũng thấy được dùng với 1 số nationality adjs

e.g. They will be increasingly dependent on the support of the French.
The Spanish claimed that the money has not been paid.

Chúc lành.