PDA

View Full Version : English - Help !hiemin0505
12-02-2015, 09:04 AM
Mọi người có thể giải thích tại sao chọn đáp án này được không? Cảm ơn nhiều !
1. To finish the book on time, he had to work late INTO the night.
A. at B. in C. into D. during

2. He tried every key in turn but not ONE fitted.
A. each B. any C. one D. none

3. Some countries receive less rain than DO OTHERS.
A. the other B. do others C. one another D. others are

4. The knowledge people gain from books is declining, while THAT FROM the Internet is growing.

A. that from B. that of C. those of D. those from

Thanh_Sieunhan
22-02-2015, 07:12 PM
Chào bạn, chúc bạn hài ḷng với giải thích của ḿnh :)

Mọi người có thể giải thích tại sao chọn đáp án này được không? Cảm ơn nhiều !
1. To finish the book on time, he had to work late INTO the night.
A. at B. in C. into D. during
[V́ nó là như vậy, bạn có thể phân vân với đáp án D. During, nhưng lưu ư là during (trong suốt khoảng thời gian) nhưng ở đây, into được hiểu là thâu đêm.]

2. He tried every key in turn but not ONE fitted.
A. each B. any C. one D. none
[ đằng trước có "not" nên bạn ko thể chọn D B A :) ]

3. Some countries receive less rain than DO OTHERS.
A. the other B. do others C. one another D. others are
[Câu này chọn B v́ nhiều khi trong so sánh kém, có thể đảo ngữ sau "than"]

4. The knowledge people gain from books is declining, while THAT FROM the Internet is growing.

A. that from B. that of C. those of D. those from

that~ thay cho "the knowledge" (số ít) ở vế trước cũng như giới từ "from" một nguồn nào đó chứ ko thể dùng of.