PDA

View Full Version : Từ vựng về mọi chủ đềtinhco00co
17-09-2012, 08:21 PM
Ở đây có 9 chủ đề để bạn lựa chọn, tha hồ mà 'nghiền ngẫm' :43_002:

http://docs.4share.vn/docs/12565/Tu_vung_tieng_anh_theo_chu_de.html

doko
04-06-2013, 05:26 PM
Tổng hợp từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành
Tổng hợp link download ebook từ vựng tiếng Anh các chuyên ngành: tài chính, may mặc, kỹ thuật, môi trường, hành chính, tài chính ngân hàng,...

http://3.bp.blogspot.com/-E6WHvgz03qk/UTf0KMYeylI/AAAAAAAAByI/A-is0vm7IGw/s1600/doko.vn+-+Tong+hop+tu+vung+Tieng+Anh+cac+chuyen+nganh.jpg


Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính: http://www.doko.vn/tai-lieu/tu-vung-tieng-Anh-chuyen-nganh-tai-chinh-6847
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành May mặc: http://www.doko.vn/tai-lieu/Bang-tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-may-mac-160206
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-ky-thuat-161695
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Môi trường: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tu-vung-tieng-Han-chuyen-nganh-moi-truong-177662
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Cao học Hành chính: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tu-vung-Anh-van-chuyen-nganh-cao-hoc-hanh-chinh-191662
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính Ngân hàng - định giá: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-tai-chinh-ngan-hanh-dinh-gia-161698
400 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng theo thứ tự ABC: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-Anh-chuyen-nganh-Tai-chinh-Ngan-Hang-157963
Từ điển thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (155 trang): http://www.doko.vn/tai-lieu/Hon-mot-tram-trang-tu-dien-thuat-ngu-tieng-Anh-chuyen-nganh-ngan-hang-va-tai-chinh-159478
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Thương mại (1): http://www.doko.vn/tai-lieu/Tu-vung-tieng-anh-thuong-mai-191884
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Thương mại (2): http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-Anh-chuyen-nganh-thuong-mai-6782
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng: http://www.doko.vn/tai-lieu/tu-vung-chuyen-nganh-ngan-hang-6844
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin (lư thuyết): http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-Anh-chuyen-nganh-CNTT-Ly-thuyet-6776
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin (bài tập): http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-Anh-chuyen-nganh-CNTT-Bai-tap-6775
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Điện tử viễn thông: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-Anh-chuyen-nganh-DTVT-212925
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Điện, điện tử: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-Anh-chuyen-nganh-dien-dien-tu-6777
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh doanh: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-Anh-chuyen-nganh-kinh-doanh-6778
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh: http://www.doko.vn/tai-lieu/tieng-Anh-chuyen-nganh-Quan-tri-kinh-doanh-195986
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Bảo hiểm: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-anh-Chuyen-Nganh-bao-hiem-156689
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế hay: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-anh-chuyen-nganh-kinh-te-hay-161684
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Nông nghiệp: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-anh-chuyen-nganh-nong-nghiep-191352
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Thủy điện: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-anh-chuyen-nganh-thuy-dien-191358
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Hàng không: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-Anh-chuyen-nganh-hang-khong-157758
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-anh-chuyen-nganh-co-khi-215333
100 câu trắc nghiệm tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí: http://www.doko.vn/luan-van/de-thi-tieng-anh-chuyen-nganh-223094
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Cấp thoát nước: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tai-lieu-Thuat-ngu-chuyen-nganh-cap-thoat-nuoc-tieng-anh-Viet-nam-190455
Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ - Bưu chính viễn thông: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-anh-chuyen-nganh-hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-191675
Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thực -phẩm và Công nghệ sinh học: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-anh-chuyen-nganh-cong-nghe-hoa-hoc-cong-nghe-thuc-pham-va-cong-nghe-sinh-hoc-160226
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Hàng hải: http://www.doko.vn/tai-lieu/tu-dien-Anh-Viet-chuyen-nganh-hang-hai-6832
Từ điển Anh - Anh - Việt chuyên ngành Kế toán: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tu-dien-cho-nganh-ke-toan-Anh-Anh-Viet-214666
Từ điển Anh - Anh chuyên ngành Kế toán: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tu-dien-cho-nganh-ke-toan-Anh-Anh-214667
Một số thuật ngữ Anh - Việt chuyên ngành Thuế: http://www.doko.vn/tai-lieu/Bang-Chu-Giai-Tu-va-Cum-Tu-Tieng-Viet-Tieng-Anh-Thuat-Ngu-Thue-176610
Từ điển tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tu-Dien-Tieng-Anh-Ky-Thuat-Xay-Dung-215955