PDA

View Full Version : Danh Sách Vi?c Làm Bán Th?i Gian 0916968206ph_cmera1
28-07-2012, 10:45 PM
https://lh4.googleusercontent.com/-KXtO47oDnSE/UBQNk7gp_zI/AAAAAAAADec/KEldutfTNPI/s597/vi%E1%BB%87c+l%C3%A0m+b%C3%A1n+th%E1%BB%9Di+gian+k o+c%E1%BA%A7n+kinh+nghi%E1%BB%87m.doc+-+Google+Docs+-+Mozilla+Firefox+7282012+110428+PM.jpg

C? ph?n d?ch v? vi?n thông Hoàng Phi
Cty c?n tuy?n 10 NV Cham Sóc KH
Luong 3,5tr/tháng. Làm 7h45 - 11h45 (T2-T7) làm t?i Van phòng
Cv: Cham sóc khách hàng, hu?ng d?n khách hàng s? d?ng d?ch v?.
Gi?i quy?t các v?n d? liên quan v? vi?n thông cho khách hàng qua máy tính (chat, email) ho?c di?n tho?i.
Thanh toán cu?c phí d?ch v? mà KH yêu c?u b?ng SMS or Internet.
=> Hu?ng d?n c? th? tru?c khi làm vi?c.
Quy?n l?i: cty h? tr? kinh nghi?m, nghi?p v? 1 tháng. Di du l?ch nam 3 l?n.Ngh? ngày cn,kèm các ngày l? trong nam.
?ng viên có nhu c?u LH d? Ph?ng V?n. LH: Mr.H?u, D/c: 520 Phan Van Tr?,P7,Q.Gò V?p
Tel. 0916968206