PDA

View Full Version : grammar unit 16 đây!phạm quư hồng minh
26-05-2012, 10:36 AM
So sánh hơn kém
· Trong loại so sánh này người ta chia làm hai dạng: tính từ và phó từ ngắn (đọc lên chỉ có một vần). Tính từ và phó từ dài (2 vần trở lên).
· Đối với tính từ và phó từ ngắn chỉ cần cộng đuôi er.
· Đối với tính từ ngắn chỉ có một nguyên âm kẹp giữa hai phụ âm tận cùng, phải gấp đôi phụ âm cuối để tránh thay đổi cách đọc.
· Đối với tính từ tận cùng là y, dù có 2 vần vẫn bị coi là tính từ ngắn và phải đổi thành Y-IER (happy => happier; dry => drier; pretty => prettier).
· Trường hợp đặc biệt: strong => stronger; friendly => friendlier than/ more friendly than.
· Đối với tính từ và phó từ dài phải dùng more/less.
· Sau THAN phải là đại từ nhân xưng chủ ngữ, không được là tân ngữ. Công thức:S + V +


adjective_er


adverb_er


more + adj/adv


less + adj/adv


+ THAN + noun/ pronoun


·
· Khi so sánh một người/ một vật với tất cả những người hoặc vật khác phải thêm else sau anything/anybody...
He is smarter than anybody else in the class.


· Để nhấn mạnh so sánh, có thể thêm much/far trước so sánh, công thức:
·
S + V + far/much + Adj/Adv_er + than + noun/pronoun
S + V + far/much + more + Adj/Adv + than + noun/pronounHarry’s watch is far more expensive than mine


He speaks English much more rapidly than he does Spanish.


· Danh từ cũng có thể dùng để so sánh bằng hoặc hơn kém, nhưng trước khi so sánh phải xác định xem đó là danh từ đếm được hay không đếm được, v́ đằng trước chúng có một số định ngữ dùng với 2 loại danh từ đó. Công thức:S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun
S + V + more/fewer/less + noun + than + noun/pronounHe earns as much money as his father.


February has fewer days than March.


Their jobs allow them less freedom than ours does.


· *Lưu ư (quan trọng): Đằng sau as và than của các mệnh đề so sánh có thể loại bỏ chủ ngữ nếu nó trùng hợp với chủ ngữ thứ nhất, đặc biệt là khi động từ sau than và as ở dạng bị động. Lúc này than và as c̣n có thêm chức năng của một đại từ quan hệ thay thế.
Their marriage was as stormy as had been expected (Incorrect: as it had been expected).


Anne is going to join us, as was agreed last week (Incorrect: as it was agreed last week).


· He worries more than was good for him (Incorrect: than it/what is good for him).
*Hoặc các tân ngữ cũng có thể bị loại bỏ sau các động từ ở mệnh đề sau THAN và AS:


Don’t lose your passport, as I did last year (Incorrect: as I did it last year).


They sent more than I had ordered (Incorrect: than I had ordered it).


She gets her meat from the same butcher as I go to (Incorrect: as I go to him).


3. So sánh BẰNG
· Khi so sánh nên nhớ: các mục dùng để so sánh phải tương đương nhau: người-người, vật-vật.
· Bởi vậy mục so sánh hợp lư sẽ là:
· Sở hữu cách
Incorrect: His drawings are as perfect as his instructor.


(Câu này so sánh các bức tranh với người chỉ dẫn)


® Correct: His drawings are as perfect as his instructor’s.


(instructor's = instructor's drawings)


· Dùng thêm that of cho danh từ số ít:
Incorrect: The salary of a professor is higher than a secretary.


(Câu này so sánh salary với secretary)


® Correct: The salary of a professor is higher than that of a secretary.


(that of = the salary of)


· Dùng thêm those of cho các danh từ số nhiều:
Incorrect: The duties of a policeman are more dangerous than a teacher.


(Câu này so sánh duties với teacher)


® Correct: Theduties of a policeman are more dangerous than those of a teacher


(those of = the duties of)


4. So sánh đặc biệt
Adjective or adverb


Comparative


Superlative


far

little


much


many


good


well


bad


badly


farther


further


less


more

better

worse


farthest


furthest


least


most

best

worst
Lưu ư: farther : dùng cho khoảng cách


further : dùng cho thông tin hoặc một số trường hợp trừu tượng khác


The distance from your house to school is farther than that of mine.


If you want more/further information, please call to the agent.


Next year he will come to the U.S for his further (= more) education


5. So sánh đa bội
· Tương đương cấu trúc tiếng Việt: gấp rưỡi, gấp hai...
· Không được sử dụng so sánh hơn kém mà sử dụng so sánh bằng, khi so sánh phải xác định danh từ là đếm được hay không đếm được, v́ đằng trước chúng có many/much
This encyclopedy costs twice as much as the other one.


Ex: Jerome has half as many records now as I had last year.


· Ngữ pháp hiện đại ngày nay, đặc biệt là ngữ pháp Mỹ cho phép dùng so sánh hơn kém đến gấp 3 lần trở lên, nhưng đối với gấp 2 hoặc 1/2 th́ tuyệt đối không.
Các lối nói: twice that many/twice that much = gấp đôi ngần ấy... chỉ được dùng trong khẩu ngữ, không được dùng để viết.


We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number).LE_LINK2">So sánh giữa 2 người hoặc 2 vật
LE_LINK1">LE_LINK2">· Khi so sánh giữa 2 người hoặc 2 vật, chỉ được dùng so sánh hơn kém, không được dùng so sánh bậc nhất, mặc dù trong một số dạng văn nói và cả văn viết vẫn chấp nhận so sánh bậc nhất. (Lỗi cơ bản).
LE_LINK1">LE_LINK2">· Trước adj và adv so sánh phải có the, trong câu có thành ngữ of the two + noun thành ngữ có thể đứng đầu hoặc cuối câu.
LE_LINK1">LE_LINK2">Harvey is the smarter of the two boys.


LE_LINK1">LE_LINK2">Of the two shirtsLE_LINK1">LE_LINK2">, this one is the prettier.


9. So sánh NHẤT
· Dùng khi so sánh 3 người hoặc 3 vật trở lên:
· Đối với tính từ và phó từ ngắn dùng đuôi est.
· Đối với tính từ và phó từ dài dùng most hoặc least.
· Đằng trước so sánh phải có the.
· Dùng giới từ in với danh từ số ít.
John is the tallest boy in the family


· Dùng giới từ of với danh từ số nhiều
Deana is the shortest of the three sisters


· Sau thành ngữ One of the + so sánh bậc nhất + noun phải đảm bảo chắc chắn rằng noun phải là số nhiều, và động từ phải chia ở số ít.
One of the greatest tennis players in the world is Johnson.
:17_002::17_002::17_002: