PDA

View Full Version : LuyỆn tẬp thêm vỀ câu ĐiỀu kiỆnloi_bo_trong_mua
27-03-2012, 09:56 AM
Bài Tập Thêm
*) Câu Điều Kiện
+) Loại 1 ( Chắc chắn có thật ở th́ hiện tại )
If + S + V (hiện tại) , S + will + V
+) Loại 2 ( Không có thật ở hiện tại )
If + S + V (quá khứ) , S + would / should + V
Động từ tobe luôn để ở dạng “were”
+) Loại 3 ( Không có thật ở quá khứ)
If + S + had + P2 , S + would + have been + P2

I/ Chia động từ
1. If you don’t take these pills, you (feel) well.
2. If he (stay) in bed for a long time, he will feel worse.
3. If you (not hurry), we (miss) our train.
4. If they arrive in time, we (go) to the cinema.
5. If the weather (clear), we (go) for a walk.
6. Don’t be afraid. If you (not touch) the dog, it (not bite).

II/ Dựa vào từ gợi ư viết thành câu hoàn chỉnh.
1. If / you / not like / this one / I / bring / you / another.
2. If / we / get stuck / traffic jam / we / miss / plane.
3. If / not take / taxi / miss / your train.
4. I / lend / you / my bicycle / If / I / not need / Friday.
5. If / we / not study hard / not pass / exam.

hoalymu
10-06-2013, 02:33 PM
thiếu câu điều kiện hỗn hợp ḱa!!!

choobi
10-06-2013, 04:27 PM
I/ Chia động từ
1. If you don’t take these pills, you (feel) will (not ?????) feel well.
2. If he (stay) stays in bed for a long time, he will feel worse.
3. If you (not hurry) don't hurry , we (miss) will miss our train.
4. If they arrive in time, we (go) will go to the cinema.
5. If the weather (clear) clear s , we (go) will go for a walk.
6. Don’t be afraid. If you (not touch) don't touch the dog, it (not bite) won't bite.

II/ Dựa vào từ gợi ư viết thành câu hoàn chỉnh.
1. If / you / not like / this one / I / bring / you / another.
=> If you don't like this one, i wil bring you another.
2. If / we / get stuck / traffic jam / we / miss / plane.
=> If you get stuck in the traffic jam, we will miss the plane.
3. If / not take / taxi / miss / your train.
=> If you don't take a taxi, you will miss you train.
4. I / lend / you / my bicycle / If / I / not need / Friday.
=> I will lend you my bicycle if i don't need it on Friday.
5. If / we / not study hard / not pass / exam.
=> If we don't study hard, we will not pass the exam.
CHỉ có câu điều kiện loại 1 sao?
:20_003::69: