PDA

View Full Version : Dịch dùm ḿnh một đoạn nói về kiểm toáni_skills91
18-11-2011, 12:19 PM
Dịch giúp ḿnh đoạn này sang tiếng anh vợi Cảm ơn các bạn nhiều!!!!!!!!!!!:love:
3.Vai tṛ của khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán :
+) Đối với kiểm toán viên : khoảng cách ḱ vọng càng lớn chứng tỏ niềm tin của xă hội đối kết quả kiểm toán càng thấp, qua đó làm giảm uy tín và sự tin cậy đối với kiểm toán viên.
+) Đối với Nhà đầu tư: Sẽ ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của họ.
+) Đối với doanh nghiệp: Giảm tính minh bạch trong các hoạt dộng của doanh nghiệp.
+) Đối với Nhà nước: Sẽ là một cung cụ quản lư của Nhà nước.
4.Rút ngắn khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán
Nguyên nhân nào gây ra khoảng cách kỳ vọng th́ khắc phục nguyên nhân đó.
a)khoảng cách hoạt động (PG = DPxDS):
Công bố, giải tŕnh rơ ràng hơn các bước công việc kiểm toán
Kiểm toán viên nghiêm túc thực hiện đúng theo các bước trong kế hoạch kiểm toán, và thực hiện cuộc kiểm toán với một thái độ thận trọng
Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ tốt hơn cho kiểm toán viên.
Cần có một tiêu chuẩn đánh giá năng lực cho kiểm toán viên đồng thời xă hội hóa sự đánh giá các tiêu chuẩn này đối với kiểm toán
b)Rút ngắn khoảng cách hợp lư (RG):
Công bố mức trọng yếu qua các thư quản lư và kèm theo báo cáo tài chính đă được kiểm toán.
Tổ chức các buổi họp báo, hội thảo phổ biến kiến thức kiểm toán.
Mở rộng phạm vi kiểm toán cũng như ban hành them nhiều chuẩn mực kiểm toán phù hợp.