PDA

View Full Version : Giúp ḿnh giải mấy câu ngữ phápjiasheng2717
01-11-2011, 09:35 AM
Ḿnh có mấy câu ngữ pháp không hiểu lắm, bạn nào giúp ḿnh làm và giải thích mấy câu này nha. Cảm ơn nhiều !

1. I__(consider) buying a house but now I__(speak) to him.
2. Since I__(pay) for our lunch,I___(try) to attrac the waiter's attention.
3. As soon as I __(have) a good look at the designs, I___(send) them back to you.
4. I__(hope) to meet you ever since I__(read) your first novel.
5. Whatever__(happen), I__(meet) you here in a week's time.
6. By the time you__(finish) getting ready, we__(miss) the train !
7. Sally! I__(not expect) to see you here! What__(you do) in NewYork?

wellfrog
01-11-2011, 09:53 AM
Ḿnh có mấy câu ngữ pháp không hiểu lắm, bạn nào giúp ḿnh làm và giải thích mấy câu này nha. Cảm ơn nhiều !

1. I__(consider) buying a house but now I__(speak) to him.câu này nhầm rồi bạn ơi, chữ sau phải là change
2. Since I__(pay) for our lunch,I___(try) to attrac the waiter's attention.was paying/ tried ( dùng qktd để chỉ một dự định trong quá khứ- Tương tự httd dùng cho dự định cho ht) V́ tôi định trả tiền nên tôi gây chú ư cho người bồi bàn
3. As soon as I __(have) a good look at the designs, I___(send) them back to you. have had/ will send ( 2 hành động trươc sau ở tương lai, đáng lẽ vế đầu dùng TLHT nhưng v́ là mệnh đề thời gian nên bỏ will)
4. I__(hope) to meet you ever since I__(read) your first novel.have been hoping/ read ( HTHTTD chỉ sự kéo dài, sau since dùng qkđ)
5. Whatever__(happen), I__(meet) you here in a week's time. happens/ will meet chuyện chưa xảy ra dùng tương lai, vế đầu có whatêvr nên bỏ will
6. By the time you__(finish) getting ready, we__(miss) the train !
finish/ will have missed 2 hành động trước sau ở tương lai nên dùng tương lai và tlht nhưng do có time nên bỏ will chỗ đó
7. Sally! I__(not expect) to see you here! What__(you do) in NewYork?
didn't expect/ are you doing( Trước đó không nghĩ gặp)

jiasheng2717
01-11-2011, 04:16 PM
Cảm ơn bạn rất nhiều !!!