PDA

View Full Version : Phân tích đề essaymaulua
01-04-2007, 12:34 AM
Khi bạn làm bất ḱ đề essay nào bạn cũng phải phân tích nó ra thành rất nhiều phần. Ở đây ḿnh không bàn về một bài essay mà ḿnh chỉ đề cập đến cách phân tích một đề essay như thế nào thôi.
Ví dụ như bạn hăy phân tích một đề essay như sau: Bạn biết một người đă t́m được việc mà người ấy hằng mơ ước. Người ấy là ai, làm ǵ, làm thế nào để t́m được công việc ấy và cái quan trọng nhất của công việc ấy đối với anh ta là gi?
Nếu là bạn th́ bạn sẽ phân tích nó như thế nào?

maulua
04-04-2007, 12:18 PM
Sorry mọi người vì về cái đề thi không mấy rõ ràng này, để maulua đưa luôn cái đề gốc lên:
Do you know anyone who has found his or her dream job? Write about this person. Who is he or she? What does he or she do? How did he or she get the job? What is most important to him or her about the job?
Follow me, you can divide this topic 6 parts.
Part 1: General
- It is difficult or easy to find a dream job
Part 2: Answer the first question: Who is he or she?
- affirm who is he/she?
- detail about him:
+ His biography
+ appearance
+ personality
-> What does he/she like?
Part 3: How can he/she get the job?
- Some ways look for a job:
+ Want-ads.
+ TV
+ Internet
+ Friends
+ Relative
+ Resume
……………………….
- What happen when he/she find a job:
+ Where/ when he find
+ Interview
+ Requirement
+ How is the answer?
…………………………
Part 4: What does he/she do?
- Introduce about the job
- Does he/she like it?
- What does he/she do there
- Where/when he/she work
………………………………
Part 5: What is the most important?
- Why it is his/her dream job
+ Salary
+ Condition
+ Place
+ Time
+ Promotion
+ His favor
……………………………….
Part 6: Your idea about this topic

candykitty
06-04-2007, 10:15 AM
I am terribly sorry maulua, but it seems you do not understand profoundly about the right structure of an English essay. As far as I know, you should separate your essay into introduction, body, and conclusion sections. And there are four types of TOEFL essay, it must be recognized exactly before doing writing!

reddevil89
06-04-2007, 04:51 PM
i agree with candykitty
this rare type of essay is a Giving an explanation, right?

langdzu
13-01-2008, 09:58 AM
chào các bạn,

Ai đă từng tham gia ḱ thi Toefl xin cho ḿnh biết để viết 1 bài "essay chuẩn" th́ cần tŕnh bày thế nào??? vidụ" cần đầy đủ bao nhiue đoạn van??? v... v...vv cảm on các bạn nhiều

baamboo_dl
14-10-2013, 03:33 PM
A real sample of TWE is what we need right now. Please give us a reliable source. Thanks so much.