PDA

View Full Version : có vài thắc mắc về cách phân biệt :as if......longphi
20-03-2007, 04:58 PM
ḿnh có vài thắc mắc nho nhỏ,moij người có thể cho ḿnh biết cách phân biệt các "cụm từ" sau,nói rơ nó là loại ǵ,cách sử dụng1)as if ,so as,such as ,if so,as
1)She came in quietly ___not to wake the baby
a)as if b)so as
c)such as d)if so
2)It sounds ___the situation is unlikely to improve
a)as if b)how
c)as d)so that

CKQ88
21-03-2007, 04:52 PM
Câu đầu tiên đáp án sẽ là b)so as,so as có nghĩa như in order to hay to vậy,có ý chỉ mục đích :làm cái gì đó để làm gi.Câu thứ hai đáp án sẽ là as,có nghĩa như because

CKQ88
21-03-2007, 04:53 PM
Câu đầu tiên đáp án sẽ là b)so as,so as có nghĩa như in order to hay to vậy,có ư chỉ mục đích :làm cái ǵ đó để làm gi.Câu thứ hai đáp án sẽ là as,có nghĩa như because