PDA

View Full Version : Các vđề liên quan câu Trực tiếp & Gián tiếpmarciano
06-04-2011, 08:31 PM
* Những việc cần làm khi chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp :
+ Đổi đại từ nhân xưng trong câu trực tiếp cho phù hợp với đại từ nhân xưng làm CN ở mệnh đề chính
- Nếu là I- > ngôi thứ 3 số ít
Vd : She said " I...."
=> She said she ...
- Nếu là You - > I/ we
Vd : She said " you're a good teacher "
=> She said I was a good teacher
- Nếu là He,she,it th́ không đổi khi chuyển
+ Đổi tính từ sở hữu :
I-> he, she
you-> I/we
My-> his ,her
Your-> my our
+ đổi trạng ngữ thời gian :
Now-> then
today-> that night
tonight-> that night
this week-> that week
yesterday-> the day before / the previous day
last+ N-> the previous + N
ago-> before
next + N tgian -> the following + N tgian
here- > there
these-> the/ those
+ thời cùa câu trực tiếp chuyển sang câu gián tiếp đc tuân theo quy tắc " lùi một thời "
Vd : hiện tại -> quá khứ
Hiện tại tiếp diễn -> quá khứ tiếp diễn ....

*

Ḿnh c̣n rất nhiều tài liệu về câu Gián tiếp & Trực tiếp , nhưng post hết lên th́ sợ các bạn ngại đọc, nên bạn nào có thắc mắc th́ post vào đây ḿnh sẽ giải đáp trong phạm vi hiểu biết của ḿnh
*
Dưới đây là một số bài tập cho các bạn áp dụng . Nếu có kiến thức mới ḿnh sẽ post kèm luôn để các bạn làm áp dụng đc luôn :)
BT : Chuyển các câu trực tiếp sau sang gián tiếp
1, Marry said " I ' ll become a doctor "
.....................
2, She said " it is about time you left for school "
...................( chú ư : trong câu thức giả định, dùng chủ ngữ giả là "it" bạn cần xác định V chính để chia. V c̣n lại ko phải chia )
3, She says "i am busy now "
..........
4, He said " I can speak 2 languages "
,,,,,,,,,,,
5, She said " I might come home late tonight "
...........
6, She said " you have to obey the laws "
.............
7, They said " We're going to fly to Japan next week "
..........
8, He said " let's go to the cinema tonight "
...............( sử dụng : suggest+ Ving )
9. He asked " Have you been abroad before?"
................( sử dụng "if" : liệu là VD: She said " can you drive " -> she asked(me) if I could drive : cô ấy hỏi tôi liệu tôi có biết lái xe ko )
10, He said " you didnt meet him last week , didnt you? "
............( gợi ư : bỏ phần láy đuôi và dùng "if" giống câu 9 )