PDA

View Full Version : Từ điển - Bách khoa thưTrang_Duff
15-03-2007, 09:37 AM
Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh và dịch văn bản online
http://vdict.com/
Từ điển Anh - Việt, Oxford. Bộ từ điển tra cứu rất tiện và rơ ràng
http://www.vietdic.com/
Bộ từ điển tiếng Anh có phát âm
http://www.m-w.com/dictionary.htm
http://www.bartleby.com/61
http://www.wikipedia.org
http://www.bartleby.com/65/
http://www.oup.com
http://www.pdictionary.com
http://www.hyperdictionary.com
http://www.acronymfinder.com
http://www.onelook.com
http://www.peevish.co.uk/slang/a.htm (Từ điển tiếng lóng)

Yourdictionary.com

dv2n
16-03-2007, 03:36 PM
Đây chính là những Bách khoa toàn thư tuyệt vời bạn có thể t́m mua software Britannica và MSN Encarta (trên DVD, dung lượng đến mấy GB):

Encyclopedia Britannica (http://www.britannica.com/)

HighBeam Encyclopedia (http://www.encyclopedia.com/)

MSN Encarta (http://encarta.msn.com/)

Reference.com (http://www.reference.com/)

Columbia Encyclopedia (http://www.bartleby.com/65/)

Encyclopedia (http://www.infoplease.com/encyclopedia/)

Không thể phủ nhận Wikipedia (http://www.wikipedia.org/)là một bộ từ Bách khoa toàn thư mă mở đa ngôn ngữ nhất.

Đây là những bộ Bách khoa toàn thư phổ biến thế giới.

dv2n
16-03-2007, 04:48 PM
Vietnamese Dictionary, Vietnamese-English Dictionary ... (http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/index.html)
Từ điển Việt-Việt, Từ điển Anh-Việt, Điển cố văn học ... (Hồ Ngọc Đức thiết kế)

Web Dictionaries (Vietnamese-English, English-Vietnamese...). (http://www.tinhvan.com.vn/scripts/tvis/webdict/webdict.pl)
Từ điển Việt-Anh, Anh-Việt, Pháp-Việt, Việt-Pháp...

English - Vietnamese Dictionary. (http://www.ksvn.com/anhviet_new.htm)
Từ điển Anh - Việt

Vietnamese Dictionary on the Web. (http://www.vietdic.com/)
Từ điển Văn học, Việt-Anh, Anh-Việt, Pháp-Việt, Việt-Pháp, ...