PDA

View Full Version : Viết lại cu với IFBaoHan_94
29-11-2010, 08:24 PM
Mnh đang rất lng tng trong việc viết lại cu với IF . Bạn no c cch no gip mnh c thể nhận biết để chuyển ko. Mnh bi tập ny mong cc bạn xem v sửa gip mịnh
1.if have time, I will visit my grandmother
=> Unless
2. It rains all day so he does not enjoy his visit
=> If it didn't rains all day, he would enjoy his visit
3. I wan't hungry so I didn't eat anything
=> If I had been hungry, I would have eaten something
4. We don't go by air because we do not have enough money
=> If we had enough money, we would go by air
5. If he studied harder, he would pass the examination
=> Unless
6. The examiner read the passage very quickly so the candidates didn't understand
=> If
7. If you had not called him, he would not have come
=> Unless

BaoHan_94
29-11-2010, 08:33 PM
ko ai sua bai ho sao ....

khanhlinhA2
29-11-2010, 09:12 PM
Mnh đang rất lng tng trong việc viết lại cu với IF . Bạn no c cch no gip mnh c thể nhận biết để chuyển ko. Mnh bi tập ny mong cc bạn xem v sửa gip mịnh
1.if have time, I will visit my grandmother
=> Unless I have time,I willnot visit my grandmother
2. It rains all day so he does not enjoy his visit
=> If it didn't rains all day, he would enjoy his visit
3. I wan't hungry so I didn't eat anything
=> If I had been hungry, I would have eaten something
4. We don't go by air because we do not have enough money
=> If we had enough money, we would go by air
5. If he studied harder, he would pass the examination
=> Unless he studied harder, he would pass the examination
6. The examiner read the passage very quickly so the candidates didn't understand
=> If the examiner hadnot read the passage very quickly, the candidates could have understand
7. If you had not called him, he would not have come
=> Unlessyou had called him, he wouldnot have come

khanhlinhA2
29-11-2010, 09:16 PM
với cu điều kiện dạng ny th mệnh đề theo sau unless lun l mệnh đề khẳng định

Mito cute
29-11-2010, 09:31 PM
Mnh đang rất lng tng trong việc viết lại cu với IF . Bạn no c cch no gip mnh c thể nhận biết để chuyển ko. Mnh bi tập ny mong cc bạn xem v sửa gip mịnh
1.if I have time, I will visit my grandmother
=> UnlessI have time ,I won't visit my grandmother.
2. It rains all day so he does not enjoy his visit
=> If it didn't rainsrain all day, he would enjoy his visit
3. I wan't wasn't hungry so I didn't eat anything
=> If I had been hungry, I would have eaten something
4. We don't go by air because we do not have enough money
=> If we had enough money, we would go by air
5. If he studied harder, he would pass the examination
=> Unless he studied harder ,he wouldn't pass/ would fail the examination.
6. The examiner read the passage very quickly so the candidates didn't understand
=> If the examiner had read the passage slowly ,the candidates would have understand.
7. If you had not called him, he would not have come
=> Unless you had called him ,he would not have come.

Ta c thể dng Unless thay cho lin từ If
Unless = If...not : trừ khi......,nếu khng th......
EX : cu 7
Note :Nếu như V trong mđ IF ở thể khẳng định th ta giữ nguyn thể khẳng định ở mđ IF thay bằng Unless th đổi V ở mệnh đề chnh sang thể ngược lại.
EX :cu 5 & cu 1

BaoHan_94
01-12-2010, 12:08 PM
xem hộ em bi ny với!
1. we do not listen carefully so we make this mistake
=>If we were listened carefully, we would make this mastake
2. You washed it in boiling water so it shrank
=> If You weren't washed it in boiling water, it would shrank
3. She missed the train because she was late
=> If she hadn't been lated, she wouldn't have missed the train
4. she didn't speak to him because she was so shy
=>If she hadn't been so shy, she would have spoken to him
5. I can buy this house because Hoa lends me some money
=>If Hoa weren't lended me some money, I couldn't buy this house

Mọi người xem v chửa gip

Rabbit kute
01-12-2010, 09:54 PM
xem hộ em bi ny với!
1. we do not listen carefully so we make this mistake
=>If we werelistened carefully, we would not make this mastake
2. You washed it in boiling water so it shrank
=> If You weren'thadn't washed it in boiling water, it would not have shrunk
3. She missed the train because she was late
=> If she hadn't been lated, she wouldn't have missed the train
4. she didn't speak to him because she was so shy
=>If she hadn't been so shy, she would have spoken to him
5. I can buy this house because Hoa lends me some money
=>If Hoa weren'tdidn't lendedlend me some money, I couldn't buy this house

Mọi người xem v chửa gip
Note: bạn thường bị nhầm lẫn khi đưa was/were vo trong cu điều kiện v thường thiếu vế phủ đinh. Khi lm dạng bt ny, tốt nhất bạn nn dịch cu để chuển cho ph hợp:55_003::55_003:

Mito cute
01-12-2010, 10:16 PM
xem hộ em bi ny với!
1. we do not listen carefully so we make this mistake
=>If we were listened carefully, we would not make this mistake
2. You washed it in boiling water so it shrank
=> If You weren't hadn't washed it in boiling water, it would not have shranked
3. She missed the train because she was late
=> If she hadn't been lated, late ,she wouldn't have missed the train
4. she didn't speak to him because she was so shy
=>If she hadn't been so shy, she would have spoken to him
5. I can buy this house because Hoa lends me some money
=>If Hoa weren't lended didn't lend me some money, I couldn't could buy this house

Mọi người xem v chửa sửa gip
:ibf_confused::ibf_confused::ibf_confused:

Rabbit kute
01-12-2010, 11:03 PM
@Mito: shrunk đ l V ptừ 3 của shrink
cu 5: Chng ti mua được căn nh bởi Hoa cho chng ti mượn tiền
=>Nếu Hoa ko cho chng ti mượn tiền th chng ti ko thể mua nh
Nn
If Hoa didn't lent me some money, I couldn't buy this house

Mito cute
02-12-2010, 09:55 PM
cu 5: Chng ti mua được căn nh bởi Hoa cho chng ti mượn tiền
=>Nếu Hoa ko cho chng ti mượn tiền th chng ti ko thể mua nh
Nn
If Hoa didn't lent me some money, I couldn't buy this house
sao cu ny c trợ động từ rồi m lại đi với qu khứ phn từ vậy bạn ?????

Rabbit kute
02-12-2010, 10:26 PM
sao cu ny c trợ động từ rồi m lại đi với qu khứ phn từ vậy bạn ?????
TỚ nhầm:33_002::33_002:

dieu_vien95
29-01-2011, 05:19 PM
1.if have time, I will visit my grandmother
=> Unless I have time, I won't visit my grandmother
2. It rains all day so he does not enjoy his visit
=> If it didn't rain all day, he would enjoy his visit
3. I wasn't hungry so I didn't eat anything
=> If I had been hungry, I would have eaten something
4. We don't go by air because we do not have enough money
=> If we had enough money, we would go by air
5. If he studied harder, he would pass the examination
=> Unless he studied harder, he wouldn't pass the examination
6. The examiner read the passage very quickly so the candidates didn't understand
=> If the examiner hadn't red the passage ver quickly, the candidates could have understood
7. If you had not called him, he would not have come
=> Unless you had called him, he would not have come

dieu_vien95
29-01-2011, 05:23 PM
1. we do not listen carefully so we make this mistake
=>If we listened carefully, we wouldn't make this mastake
2. You washed it in boiling water so it shrank
=> If you hadn't washed it in boiling water, it wouldn't have shrunk
3. She missed the train because she was late
=> If she hadn't been late, she wouldn't have missed the train
4. she didn't speak to him because she was so shy
=>If she hadn't been so shy, she would have spoken to him
5. I can buy this house because Hoa lends me some money
=>If Hoa didn't lend me some money, I couldn't have bought this house