PDA

View Full Version : quy tắc phát âm tiếng anhNguyễn Hoàng Đạt
17-10-2010, 11:06 AM
Các quy tắc phát âm tiếng anh
Đối với động từ có quy tắc ( regular vebrs )
- Có 3 cách phát âm chính
/t/ : những từ có tận cùng : f , s , sh , ch , p , x , và những động từ có từ phát âm cuối là " s"
Ex: liked , stopped ....

/id/ :những từ có tận cùng là : t, d
Ex : needed , wanted ....
/d/ : những trường hợp c̣n lại
Ex: lived , studied .....


Đối với N(danh từ) số nh́u có 3 trường hợp
/s/ : sau các từ có tận cùng là phụ âm không rung : f , k , p , th ,....
Ex: roofs , books ,.....
/z/ : sau các nguyên âm , phụ âm rung : b , g , n , d , ...
Ex: dogs, tables.....
/iz/ : sau các âm có tiếng gió : s, z , dz , tz .....
Ex : pages , watches ...:surrender::surrender::surrender: