PDA

View Full Version : Ai biết cái này không, giúp vớizakumi000
09-09-2010, 03:08 PM
Cách dùng
Infinitive with To, Infinitive without To
:83::83::83::83:

Van_An_AoF
09-09-2010, 11:06 PM
Ư bạn hỏi là V & to-V đó hả?
Có 1 Vài rules thế nàY:
- Sau động từ khuYết thiếu, Will, make, let: dùng V.
- Để chỉ mục đích dùng to-V, trừ các trường hợp như spend.
Eg: The goVernment imposed a tax on priVate cars to mitigate traffic congestion.

miss_kool
13-09-2010, 06:32 PM
bạn ơi bản thân infinitive là đọng từ nguyên thể có To rồi bạn ạ, k có to người ta dùng bare infinitive :D
+) inf: gồm 1 số từ sau agree, offer, decide, appear, forget, refuse, attemp, plan, seem, learn, ask, arrage, choôse, demand, expect, force, hope, intent, manage...
+) bare inf: theo sau là dtừ khiếm thiếu:can, may....
+) V+0+to V:khi theo sau: các từ như want sb to do st, meán sb to do st, ask sb to do st. would like sb to do st, expect sb to do st, would prefer sb to do st:smilie_goodjob:, help sb to do/ do st:10_002: