PDA

View Full Version : cho mnh hỏi chtbo peep bo peep
31-08-2010, 07:34 AM
cho mnh hỏi t nh :thumbs-up-nomi:
1) Several day before the interview ,she had a very strange dream in which she...........birth to a beautiful baby
A made B had C gave D produce d
2 tm lỗi sai
1) peopl e say that during world war 2.many women take over the businesses for their absent husband
sai ở đu ạ v sửa lại
2)Factories have to treat their waste so as to they are less harmful to pop and our environtment
3) Some of us have to study their lessons more carefully if we expect to pass this exammination
4) It has been said that peopl e are not aware of pollution years ago

Thanh Sang
31-08-2010, 08:03 AM
1) Several day before the interview ,she had a very strange dream in which she...........birth to a beautiful baby
A made B had C gave D produced ( cái này có cng thức give birth to somebody: sinh ra ai đó)
2 tm lỗi sai
1) People say that during the world war 2.many women take over the businesses for their absent husband ( chín tranh th́ giới thứ 2 có the)
sai ở đu ạ v sửa lại
2)Factory have => Has to treat their waste so as to they are less harmful to people and our environment ( cu này cũng gà mờ, factory ś ít has thi)
3) Some of us have to => must study their lessons more carefully if we expect to pass this examination ( các mức đ̣ phải làm, mình cũng khng chắc lắm)
4) It has been => was said that people are => had been not aware of pollution years ago ( cu này chưa th́y dùng kỉu này bao giờ, vì có ago, lù thì khi chuỷn sang gián típ, quá khứ, QKHT)
[/quote]

bo peep bo peep
31-08-2010, 11:06 AM
gip mnh đi ,mnh đang gấp

katherine2233
31-08-2010, 02:58 PM
1. C - 2.1. Take -> took, qua khu ma. World war II, k co "the" dau ban ah. 2.2 So as to -> so that, SO AS TO + bare- V ; SO THAT + CLAUSE (menh de). "Factories" so nhieu ma, "have" la dung roi. 2.3. Their -> our, hoc bai cua minh, chu con hoc cua ai nua. . . 2. 4. Are -> were, "it has been said" la o hien tai nen ve sau van giu nguyen thi cua no, la thi qua khu. ^^!

Thanh Sang
02-09-2010, 09:07 AM
um, thank bạn nhé, nhưng cu factory ́y, bạn này sửa sau khi mình trả lời, luc 11h ḿy ́y, 8h là mình rely r̀i
hihi, chỉ mún giúp thi, lỡi có sai thì mình chịu ṿy:05: