PDA

View Full Version : Sch " n tập v kiểm tra Tiếng Anh Quyển 6"havietbach
22-07-2010, 09:15 PM
Mong mọi người cũng c một cuốn sch da cam ny:dancing-banana:
[/URL][URL="http://www.tienganh.com.vn/nhasachtritue.com/book/on-tap-va...nh-6.htm"]http://www.tienganh.com.vn/nhasachtritue.com/book/on-tap-va...nh-6.htm (http://www.tienganh.com.vn/nhasachtritue.com/book/on-tap-va...nh-6.htm)http://nhasachtritue.com/imagedata/review3/20090203/23214-17.5.jpg (http://nhasachtritue.com/imagedata/review3/20090203/23214-17.5.jpg)
:dancing-banana: Oh yes, oh yes, h

Nếu bạn cảm thấy chưa c kiến thức th hy học cuốn sch gio khoa lớp 6
http://www.ez-talk.vn/multidata/200904011056005126264.jpg

havietbach
22-07-2010, 11:03 PM
WRITTEN TEST 1 ( 45 pht )
I. Điền is, am hoặc are vo chỗ trống:
1. Hello. I _____ Viet. This ______ Nam.
2. We ______ nineteen years old.
3. How ______ you, Miss Nguyet?
- I ______ fine, thanks.
4. My name _______ Elton John.
5. How old _______ you, children?
6. Good afternoon, Mai. ________ this Hoa?
7. We _____ Hung and Huong. And this ______ Phuong Anh.
8. I _______ thirteen years old.

II. Hy điền chữ ci để được từ đng vo trống:
1. T _ _ L _ E
2. _ V _ N _ _ G
3. T _ _ N _ S
4. C _ _ L _ R _ N
5. D _ _ T _ E _
6. C _ _ S _ M _ T _
7. H _ _ L _
8. _ R _ _ T _ N _
9. N _ _ H _
10. _ U _ B _ _

III. Tnh kết quả rồi ghi kết quả bằng Tiếng Anh:
1. (1+3)x2
2. 20-14
3. (19-15)x4
4. 3x6
5. 7+10
6. 8+9-2
7. 7+5+1
8. (17+13):10
9. 5x4
10. 16-5

IV. Điền từ thch hợp:
Duyen:______ morning, Mr.Cuong.
Mr.Cuong: Hi, children. ______ ______ you, Duyen?
Duyen: I _____ fine, thank you. And you?
Mr.Cuong: Fine, ______.
Duyen: Mr.Cuong, ______ is Nhung.
Mr.Cuong: Oh, ______, Nhung. How _____ are you?
Nhung: I am twelve _______old.
Mr.Cuong: Bye, children.
Nhung and Duyen: Goodbye, Mr.Cuong.

V. Nối những cụm từ từ hai bn thnh cu c nghĩa v chỉ được sử dụng 1 lần:
Cột A:
1. Good
2. How are
3. My name
4. I'm
5. Fine,
Cột B:
A. five years old.
B. you today?
C. night.
D. thanks.
E. is John

VI. Chọn đp n đng trong 2 phương n sau:
1. We are fine, (thank/thanks) you.
2. Hello, Mai. How old (you are/are you)?
3. I am (fifteen/fiveteen) years ọld
4. Good morning, Mrs.Chi. This (is/are) Trung.
5. Hi. (I'm or I're) Nguyen Trung Hieu.

VII. Sắp xếp từ:
1. and / Hung / is / am / Lan / Mr. / this / I
2. you / old / Lien / how / are
3. evening / are / Giang / you / good / how / Miss
4. and / name / Van / you / is / my
5. old / am / years / I / seventeen

( đp n sẽ c sau ngy mai )

havietbach
23-07-2010, 08:45 AM
Đp n Written test 1
I.
1) am, is
2) are
3) are, am
4) is
5) are
6) Is
7) are, is
8) am

II.
1) TWELVE
2) EVENING
3) THANKS
4) CHILDREN
5) FIFTEEN
6) CLASSMATE
7) HELLO
8) GREETING
9) NIGHT
10) NUMBER

III.
1) eight (8)
2) six (6)
3) sixteen (16)
4) eighteen (18)
5) seventeen (17)
6) fifteen (15)
7) thirteen (13)
8) three (3)
9) twenty (20)
10) eleven (11)

IV.
Good, How, are, am, you, thanks, this, hello, old, years.

V.
1 -> D ( Good night.)
2 -> B ( How are you today?)
3 -> E ( My name is John.)
4 -> A ( I'm five years old.)
5 -> D ( Fine, thanks.)

VI.
1) thank
2) are you
3) fifteen
4) is
5) I'm

VII.
1) I am Lan and this is Mr.Hung.
2) How old are you, Liẻn
3) Good evening, Miss Giang. How are you?
4) My name is Van. And you?
5) I am seventeen years old.

havietbach
23-07-2010, 01:11 PM
WRITTEN TEST 2 (45 pht)
I. Hy chọn từ pht m khc với cc từ kia:
1. afternoon, school, classroom, door
2. open, close, come, old
3. eraser, desk, house, student
4. clock, city, class, come
5. waste, stand, bag, that

II. Đặt cu hỏi với phần gạch chn:
1. This is a waste basket.
2. I'm twenty years old.
3. We are live on Tran Hung Dao Street.
4. I spell my name P-E-T-E-R, Peter.
5. My name is Nguyen Viet An.

III. Hy sắp sếp cc cu sau thnh một hội thoại hợp l:
A. I'm sixteen years old.
B. H-A L-O-N-G.
C. Good morning. Is your name Hoa?
D. How old are you, Hoa?
E. Good, thank you.
F. Are where do you live?
G. Yes, I'm Hoa.
H. How do you spell Ha Long?
I. I live in Ha Long City.

IV.Tm ba phần trong mỗi cu v tm xem trong ba phần đ chỗ no sai rồi sửa lại cho đng:

1. Is this a eraser or a ruler?
2. How are you spell your name?
3. Sit down and open you book
4. We live on a house on Xuan Thuy Street.
5. I are a student and this is my school.

V. Sắp xếp cc từ sau thnh cu c nghĩa:
1. name / you / where / is / do / What / and / live / your / ?
2. book / up / Close / stand / and / your
3. your / book / my / this / Is / or / ?
4. house / in / street / on / live / Nguyen Du / We
5. how / spell / this / and / you / it / is / What / do?

VI. Điền I, my, you, your, it vo chỗ trống:
1. What's _____ name and how do _____ spell ______?
2. How old are______, Lien? - _____ am six.
3. Is this________ classroom? - No. That's_______ classroom.
4. What's this? _______ is a window.
5. _______am Hoang and this is _______ house.

VII. Hy dịch cu sau ra tiếng Anh:
1. Chng ti sống trong một căn nh ở thnh phố Hồ Ch Minh.
2. Đ l ci g vậy? Đ l ci bảng.
3. Em đnh vần tn của em thế no, Phong?
4. Kia c phải c gio của bạn khng?
5. Mnh l một học sinh v đy l lớp học của mnh.

havietbach
23-07-2010, 01:24 PM
Đp n Written test 2
I.
1) D : door
2) C : come
3) A : eraser
4) B : city
5) A : waste

II.
1) What is this?
2) How old are you?
3) Where do you live?
4) How do you spell your name?
5) What is your name?

III.
C -> G -> D -> A -> F -> B -> H -> B -> E

IV.
1) a -> an
2) are -> do
3) you -> your
4) on -> in
5) are -> am

V.
1) What is your name and where do you live?
2) Close your book and stand up.
3) Is this your or my school bag?
4) We live in a house on Nguyen Du Street.
5) What is this and how do you spell it?

VI.
1) your, you, it
2) you, I
3) your, my
4) It
5) I, my

VII.
1) We live on a house in Ho Chi Minh City.
2) What is that? - It's a board.
3) How do you spell your name, Phong?
4) Is that your teacher?
5) I'm a student and this is my classroom.

havietbach
23-07-2010, 09:53 PM
Please comment :wallbash::dancing-banana:

Girl_xinh123
26-07-2010, 08:58 AM
WRITTEN TEST 1 ( 45 pht )
I. Điền is, am hoặc are vo chỗ trống:
1. Hello. I _am___ Viet. This ___is___ Nam.
2. We ___are___ nineteen years old.
3. How ____are__ you, Miss Nguyet?
- I _am_____ fine, thanks.
4. My name ___is____ Elton John.
5. How old __are_____ you, children?
6. Good afternoon, Mai. ____Is____ this Hoa?
7. We ___are__ Hung and Huong. And this ___is___ Phuong Anh.
8. I ___am____ thirteen years old.

II. Hy điền chữ ci để được từ đng vo trống:
1. T W E L V E
2. E V E N I N G
3. T H A N K S
4. C H I L D R E N
5. D _ _ T _ E _ ( G đy nhỉ ? )
6. C L A S S M A T E
7. H E L L O
8. G R E E T I N G
9. N I G H T
10. N U M B E R

III. Tnh kết quả rồi ghi kết quả bằng Tiếng Anh:
1. (1+3)x2 = EIGHT
2. 20-14 = SIX
3. (19-15)x4 = SIXTEEN
4. 3x6 = EIGHTEEN
5. 7+10 = SEVENTEEN
6. 8+9-2 = FIFTEEN
7. 7+5+1 = THIRTEEN
8. (17+13):10 = THREE
9. 5x4 = TWENTY
10. 16-5 = ELEVEN

IV. Điền từ thch hợp:
Duyen:___Good___ morning, Mr.Cuong.
Mr.Cuong: Hi, children. _how__ __are__ you, Duyen?
Duyen: I __am___ fine, thank you. And you?
Mr.Cuong: Fine, ___thanks___.
Duyen: Mr.Cuong, __this____ is Nhung.
Mr.Cuong: Oh, ___hi___, Nhung. How __old___ are you?
Nhung: I am twelve ____years___old.
Mr.Cuong: Bye, children.
Nhung and Duyen: Goodbye, Mr.Cuong.

V. Nối những cụm từ từ hai bn thnh cu c nghĩa v chỉ được sử dụng 1 lần:
Cột A:
1. Good
2. How are
3. My name
4. I'm
5. Fine,
Cột B:
A. five years old.
B. you today?
C. night.
D. thanks.
E. is John
Good night, How are you today, My name is John, I'm five years old, Fine, thanks
VI. Chọn đp n đng trong 2 phương n sau:
1. We are fine, (thank/thanks) you.
2. Hello, Mai. How old (you are/are you)?
3. I am (fifteen/fiveteen) years ọld
4. Good morning, Mrs.Chi. This (is/are) Trung.
5. Hi. (I'm or I're) Nguyen Trung Hieu.

VII. Sắp xếp từ:
1. and / Hung / is / am / Lan / Mr. / this / I => I am Lan and this is Mr. Hung
2. you / old / Lien / how / are => How old are you, lien ?
3. evening / are / Giang / you / good / how / Miss => Good evening, how are you Miss Giang ?
4. and / name / Van / you / is / my => My name is Van, and you ?
5. old / am / years / I / seventeen => I am seventeen years old.

( đp n sẽ c sau ngy mai )
Mnh gp cht nh ! Bạn post đề ri để sau một tuấn, khi no c nhiều bạn lm ri hy post đp n !:79::79:

nguyen tuan phong
14-07-2012, 06:40 PM
thanks :78: