PDA

View Full Version : "Xin bài tập và đáp án về Mạo từ!"thanhhuyqn
03-07-2010, 03:45 PM
Mong các bạn nào có bài tập và đáp án về mạo từ xin giúp đỡ ḿnh, ḿnh đang cần bài tập để làm cho quen v́ ḿnh mới học tiếng anh, xin chân thành cảm ơn các bạn trước!

thuannguyenanh
03-07-2010, 05:14 PM
Bạn nói chung chung quá. Nên cụ thể để mọi người tiện chia xẻ.

thanhhuyqn
05-07-2010, 09:36 AM
Bạn nói chung chung quá. Nên cụ thể để mọi người tiện chia xẻ.
Cảm ơn bạn, cụ thể là ḿnh cần các bài tập về mạo từ: a, an, the và không dùng mạo từ. Có kèm theo đáp án để có thể so sánh với kết quả bài làm, ḿnh xin chân thành cảm ơn!

thuytaythanh
05-07-2010, 05:54 PM
Đây là phần lư thuyết mạo từ:

Indefinite Articles: A/ AN
1. A/An được dùng trước:
- Danh từ đếm được, số ít.
*An: đứng trước nguyên âm hoặc “h” câm.
Ex: a doctor, a bag, an animal, an hour………
Ex: an aminal, an hour………
- Trong các cấu trúc:
so + adj + a/an + noun
such + a/an + noun
as + adj + a/an + noun + as
How + adj + a/an + noun + verb!


Ex: She is so pretty a girl.
- It’s such a beautiful picture.
- She is as pretty a girl as her sister.
- How beautiful a girl you are!
- Chỉ một người được đề cập qua tên.
Ex: A Mrs. Blue sent you this letter.
- Trước các danh từ trong ngữ đồng vị.
Ex: Nguyen Du, a great poet, wrote that novel.
- Trong các cụm từ chỉ số lượng.
Ex: a pair, a couple, a lot of, a little, a few, a large/great number of……..


2. A/An không được dùng:
- ONE được sử dụng thay A/An để nhấn mạnh.
Ex: There is a book on the table, but one is not enough.
- Trước các danh từ không đếm được.
Ex: Coffee is also a kind of drink.
- Trước các danh từ đếm được số nhiều
Ex: Dogs are faithful amimals.


Definite Article: THE
1. THE được dùng trước:
- Những vật duy nhất.
Ex: the sun, the moon, the world….
- Các danh từ được xác định bởi cụm tính từ hoặc mệnh đề tính từ.
-The house with green fence is hers.
-The man that we met has just come.
- Các danh từ được xác định qua ngữ cảnh hoặc được đề cập trước đó.
Ex: Finally, the writer killed himself.
- I have a book and an eraser. The book is now on the table.
- Các danh từ chỉ sự giải trí.
Ex:the theater,the concert,the church
- Trước tên các tàu thuyền, máy bay.
Ex: The Titanic was a great ship.
- Các sông, biển, đại dương, dăy núi…
Ex: the Mekong River, the China Sea,the Pacific Ocean,the Himalayas
- Một nhóm các đảo hoặc quốc gia.
Ex: the Philippines, the united States.
- Tính từ dùng như danh từ tập hợp.
Ex: You should help the poor.
- Trong so sánh nhất.
Ex: Nam is the cleverest in his class.
- Tên người ở số nhiều (chỉ gia đ́nh).
Ex:The Blacks, The Blues, the Nams
- Các danh từ đại diện cho một loài.
Ex: The cat is a lovely home pet.
- Các trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn.
Ex: in the morning, in the street, in the water…..
-Số thứ tự.
Ex: the first, the second, the third….
- Chuỗi thời gian hoặc không gian.
Ex: the next, the following, the last...

2. THE không được dùng:

- Trước các danh từ số nhiều nói chung
Ex: They build houses near the hall.
- Danh từ trừu tượng, không đếm được.
Ex: Independence is a happy thing.
- Các danh từ chỉ màu sắc.
Ex: Red and white make pink.
- Các môn học.
Ex: Math is her worst subject.
- Các vật liệu, kim loại.
Ex: Steel is made from iron.
- Các tên nước, châu lục, thành phố.
Ex:Ha Noi is the capital of VietNam.
- Các chức danh, tên người.
Ex: President Bill Clinton, Ba, Nga
- Các bữa ăn, món ăn, thức ăn.
Ex: We have rice and fish for dinner
- Các tṛ chơi, thể thao.
Ex: Football is a popular sport in VN.
- Các loại bệnh tật.
Ex: Cold is a common disease.
- Ngôn ngữ, tiếng nói.
Ex:English is being used everywhere
- Các ḱ nghỉ, lễ hội.
Ex: Tet, Christmas, Valentine…
- Các mũi đất (nhô ra biển), hồ, núi.
Ex: Cape Horn, Lake Than Tho, Mount Cấm, Mount Rushmore…..
*But: the Cape of Good Hope, the Great Lake, the Mount of Olive……

----------
Và đây là phần thực hành, các bạn cùng làm nha, ḿnh chỉ lấy trên mạng chứ chưa có đáp án đâu
Exercise 1: Choose the best answer:
1. Salem doesn’t like .................. talkative people.
A. × B. the C. many D. a
2. It’s true that................ rich lead a different life from the poor.
A. an B. a C. the D. ×
3. Mary lives in .................Canada near Lake Ontario.
A. the B. × C. a D. an
4. The explorer crossed ...............Pacific Ocean in a canoe.
A. an B. a C. the D. no article
5. She has been playing ..............flute for ten years.
A. an B. a C. the D. ×
6. For breakfast we usually have ................... coffee and toast.
A. an B. a C. the D. ×
7. What time do you start ................ work in the morning?
A. an B. a C. the D. ×
8 Barbara hopes to go to ................ university next year.
A. an B. a C. the D. ×
9. They went on a cruise down .................Nile and saw the Pyramids.
A. an B. a C. the D. ×
10. Sarah thinks .................. life is more difficult in a foreign country.
A. an B. a C. the D. ×
11. The judge sentenced the thief to six months in ................... prison.
A. an B. a C. the D. ×
12. I’ve noticed that ..................Spanish eat a lot of vegetables.
A. an B. a C. the D. ×
13. A volcano has erupted in .............Philippines recently.
A. an B. a C. the D. many
14. ................ examinations always make him nervous.
A. an B. a C. the D. ×
15. We went to ............... cinema twice a month.
A. an B. a C. the D. some
Exercise 2: Supply a suitable article
1. This is …easy question
2. Please speak …little louder
3. May I have your…phone number?
4. May I ask you …question?
5. A man decided to rob __________bank in the town where he lived. He walked into ___________bank and handed ___note to one of ________cashiers._______cashier read_________note which told her to give _________man some money. Afraid that he might have_________gun, she did as she was told__________man then walked out of ________building, leaving__ note behind. However, he had no time to spend ………money because he was arrested …..same day. He had made ……..mistake. He had written ……… note on back of …… envelope. And on … other side of ….envelope was his name and address. This clue was quite enough for …… detective on the case.

băng trôi
23-07-2010, 11:01 AM
Exercise 1: Choose the best answer:
1. Salem doesn’t like ...D............... talkative people.
A. × B. the C. many D. a
2. It’s true that.....C........... rich lead a different life from the poor.
A. an B. a C. the D. ×
3. Mary lives in .........B........Canada near Lake Ontario.
A. the B. × C. a D. an
4. The explorer crossed ...C............Pacific Ocean in a canoe.
A. an B. a C. the D. no article
5. She has been playing ....C..........flute for ten years.
A. an B. a C. the D. ×
6. For breakfast we usually have .....D.............. coffee and toast.
A. an B. a C. the D. ×
7. What time do you start .......D........ work in the morning?
A. an B. a C. the D. ×
8 Barbara hopes to go to .........C....... university next year.
A. an B. a C. the D. ×
9. They went on a cruise down ......C...........Nile and saw the Pyramids.
A. an B. a C. the D. ×
10. Sarah thinks ..........C........ life is more difficult in a foreign country.
A. an B. a C. the D. ×
11. The judge sentenced the thief to six months in .........C.......... prison.
A. an B. a C. the D. ×
12. I’ve noticed that .......D...........Spanish eat a lot of vegetables.
A. an B. a C. the D. ×
13. A volcano has erupted in .....C........Philippines recently.
A. an B. a C. the D. many
14. .....D......... examinations always make him nervous.
A. an B. a C. the D. ×
15. We went to ......C......... cinema twice a month.
A. an B. a C. the D. some
Exercise 2: Supply a suitable article
1. This is a…easy question
2. Please speak a…little louder
3. May I have your 0…phone number?
4. May I ask you a…question?
5. A man decided to rob __a_______bank in the town where he lived. He walked into ___the________bank and handed _a__note to one of ____0____cashiers.___the____cashier read_the_______note which told her to give _the_______man some money. Afraid that he might have____a_____gun, she did as she was told_the________man then walked out of __the_____building, leaving the_ note behind. However, he had no time to spend ……0…money because he was arrested the…..same day. He had made …a…..mistake. He had written ……the… note on back of …0… envelope. And on the… other side of …0.envelope was his name and address. This clue was quite enough for …0… detective on the case.

mọi người góp ư cho ḿnh nhe! thank' !:smilie_goodjob:

Rabbit kute
23-07-2010, 01:59 PM
Exercise 1: Choose the best answer:
1. Salem doesn’t like .................. talkative people.
A. × B. the C. many D. a
2. It’s true that................ rich lead a different life from the poor.
A. an B. a C. the D. ×
3. Mary lives in .................Canada near Lake Ontario.
A. the B. × C. a D. an
4. The explorer crossed ...............Pacific Ocean in a canoe.
A. an B. a C. the D. no article
5. She has been playing ..............flute for ten years.
A. an B. a C. the D. ×
6. For breakfast we usually have ................... coffee and toast.
A. an B. a C. the D. ×
7. What time do you start ............... work in the morning?
A. an B. a C. the D. ×
8 Barbara hopes to go to ................ university next year.
A. an B. a C. the D. ×
9. They went on a cruise down .................Nile and saw the Pyramids.
A. an B. a C. the D. ×
10. Sarah thinks .................. life is more difficult in a foreign country.
A. an B. a C. the D. ×
11. The judge sentenced the thief to six months in ................... prison.
A. an B. a C. the D. ×
12. I’ve noticed that ..................Spanish eat a lot of vegetables.
A. an B. a C. the D. ×
13. A volcano has erupted in .............Philippines recently.
A. an B. a C. the D. many
14. .............. examinations always make him nervous.
A. an B. a C. the D. ×
15. We went to ............... cinema twice a month.
A. an B. a C. the D. some
Exercise 2: Supply a suitable article
1. This is a…easy question
2. Please speak a…little louder
3. May I have your 0…phone number?
4. May I ask you a…question?
5. A man decided to rob __a_______bank in the town where he lived. He walked into ___the________bank and handed _a__note to one of ____0____cashiers.___the____cashier read_the_______note which told her to give _the_______man some money. Afraid that he might have____a_____gun, she did as she was told_the________man then walked out of __the_____building, leaving the_ note behind. However, he had no time to spend ……0…money because he was arrested the…..same day. He had made …a…..mistake. He had written ……the… note on back of …0… envelope. And on the… other side of …0.envelope was his name and address. This clue was quite enough for …0… detective on the case.

mọi người góp ư cho ḿnh nhe! thank' !:smilie_goodjob:
H́, bạn coi lại nha!!!!!!!!!!

billtan
24-07-2010, 04:15 PM
Đây Là Phần Lư Thuyết Mạo Từ:

indefinite Articles: a/ An
1. A/an được Dùng Trước:
- Danh Từ đếm được, Số ít.
*an: đứng Trước Nguyên âm Hoặc “h” Câm.
Ex: a Doctor, a Bag, an Animal, an Hour………
Ex: an aminal, an hour………
- Trong Các Cấu Trúc:
So + Adj + A/an + Noun
Such + A/an + Noun
As + Adj + A/an + Noun + As
How + Adj + A/an + Noun + Verb!


ex: She Is So Pretty a Girl.
- It’s Such a Beautiful Picture.
- She Is As Pretty a Girl As Her Sister.
- How Beautiful a Girl You Are!
- Chỉ Một Người được đề Cập Qua Tên.
Ex: a Mrs. Blue Sent You This Letter.
- Trước Các Danh Từ Trong Ngữ đồng Vị.
Ex: Nguyen Du, a Great Poet, Wrote That Novel.
- Trong Các Cụm Từ Chỉ Số Lượng.
Ex: a Pair, a Couple, a Lot Of, a Little, a Few, a Large/great Number Of……..


2. A/an Không được Dùng:
- One được Sử Dụng Thay A/an để Nhấn Mạnh.
Ex: There Is A Book On The Table, But one Is Not Enough.
- Trước Các Danh Từ Không đếm được.
Ex: coffee Is Also A Kind Of Drink.
- Trước Các Danh Từ đếm được Số Nhiều
Ex: dogs Are Faithful Amimals.


definite Article: the
1. The được Dùng Trước:
- Những Vật Duy Nhất.
Ex: the Sun, the Moon, the World….
- Các Danh Từ được Xác định Bởi Cụm Tính Từ Hoặc Mệnh đề Tính Từ.
-the House with Green Fence Is Hers.
-the Man that We Met Has Just Come.
- Các Danh Từ được Xác định Qua Ngữ Cảnh Hoặc được đề Cập Trước đó.
Ex: Finally, the Writer Killed Himself.
- I Have A Book And An Eraser. the Book Is Now On The Table.
- Các Danh Từ Chỉ Sự Giải Trí.
Ex:the Theater,the Concert,the Church
- Trước Tên Các Tàu Thuyền, Máy Bay.
Ex: the Titanic Was A Great Ship.
- Các Sông, Biển, đại Dương, Dăy Núi…
Ex: the Mekong River, the China Sea,the Pacific Ocean,the Himalayas
- Một Nhóm Các đảo Hoặc Quốc Gia.
Ex: the Philippines, the United States.
- Tính Từ Dùng Như Danh Từ Tập Hợp.
Ex: You Should Help the Poor.
- Trong So Sánh Nhất.
Ex: Nam Is the Cleverest In His Class.
- Tên Người ở Số Nhiều (chỉ Gia đ́nh).
Ex:the Blacks, the Blues, the Nams
- Các Danh Từ đại Diện Cho Một Loài.
Ex: the Cat Is A Lovely Home Pet.
- Các Trạng Từ Chỉ Thời Gian, Nơi Chốn.
Ex: In the Morning, In the Street, In the Water…..
-số Thứ Tự.
Ex: the First, the Second, the Third….
- Chuỗi Thời Gian Hoặc Không Gian.
Ex: the Next, the Following, the Last...

2. The Không được Dùng:

- Trước Các Danh Từ Số Nhiều Nói Chung
Ex: They Build houses Near The Hall.
- Danh Từ Trừu Tượng, Không đếm được.
Ex: independence Is A Happy Thing.
- Các Danh Từ Chỉ Màu Sắc.
Ex: red And white Make Pink.
- Các Môn Học.
Ex: math Is Her Worst Subject.
- Các Vật Liệu, Kim Loại.
Ex: steel Is Made From iron.
- Các Tên Nước, Châu Lục, Thành Phố.
Ex:ha Noi Is The Capital Of vietnam.
- Các Chức Danh, Tên Người.
Ex: president Bill Clinton, ba, nga
- Các Bữa ăn, Món ăn, Thức ăn.
Ex: We Have rice And fish For dinner
- Các Tṛ Chơi, Thể Thao.
Ex: football Is A Popular Sport In Vn.
- Các Loại Bệnh Tật.
Ex: cold Is A Common Disease.
- Ngôn Ngữ, Tiếng Nói.
Ex:english Is Being Used Everywhere
- Các Ḱ Nghỉ, Lễ Hội.
Ex: Tet, Christmas, Valentine…
- Các Mũi đất (nhô Ra Biển), Hồ, Núi.
Ex: cape Horn, lake than Tho, mount cấm, mount Rushmore…..
*but: the Cape Of Good Hope, the Great Lake, the Mount Of Olive……

----------
Và đây Là Phần Thực Hành, Các Bạn Cùng Làm Nha, Ḿnh Chỉ Lấy Trên Mạng Chứ Chưa Có đáp án đâu
exercise 1: choose The Best Answer:
1. Salem Doesn’t Like .................. Talkative People.
A. × b. The C. Many D. A
2. It’s True That................ Rich Lead A Different Life From The Poor.
A. An B. A C. the d. ×
3. Mary Lives In .................canada Near Lake Ontario.
A. The B. × c. A D. An
4. The Explorer Crossed ...............pacific Ocean In A Canoe.
A. An B. A C. the d. No Article
5. She Has Been Playing ..............flute For Ten Years.
A. An B. A C. the d. ×
6. For Breakfast We Usually Have ................... Coffee And Toast.
A. An B. A C. The D. ×
7. What Time Do You Start ................ Work In The Morning?
A. An B. A C. The D. ×
8 Barbara Hopes To Go To ................ University Next Year.
A. An B. A C. The D. ×
9. They Went On A Cruise Down .................nile And Saw The Pyramids.
A. An B. A C. the d. ×
10. Sarah Thinks .................. Life Is More Difficult In A Foreign Country.
A. An B. A C. The D. × 11. The Judge Sentenced The Thief To Six Months In ................... Prison.
A. An B. A C. The D. ×
12. I’ve Noticed That ..................spanish Eat A Lot Of Vegetables.
A. An B. A C. the d. ×
13. A Volcano Has Erupted In .............philippines Recently.
A. An B. A C. the d. Many
14. ................ Examinations Always Make Him Nervous.
A. An B. A C. The D. ×
15. We Went To ............... Cinema Twice A Month.
A. An B. A C. the d. Some
exercise 2: supply A Suitable Article
1. This Is An…easy Question
2. Please Speak A…little Louder
3. May I Have Your…phone Number?
4. May I Ask You …a Question?
5. A Man Decided To Rob ____a______bank In The Town Where He Lived. He Walked Into ___the________bank And Handed _a__note To One Of ____the____cashiers.___the____cashier Read___the______note Which Told Her To Give ___the______man Some Money. Afraid That He Might Have____a_____gun, She Did As She Was Told____the______man Then Walked Out Of ___the_____building, Leaving_the_ Note Behind. However, He Had No Time To Spend …the……money Because He Was Arrested …the..same Day. He Had Made …a…..mistake. He Had Written ……the… Note On Back Of …an… Envelope. And On The… Other Side Of The….envelope Was His Name And Address. This Clue Was Quite Enough For …the… Detective On The Case.
:d:d:d:d:d

ngo thi huong giang
24-07-2010, 04:40 PM
hay wa. minh cung dang can nhung bai tap nay.hihi. da ta! da ta

ngo thi huong giang
24-07-2010, 04:49 PM
:44_002:minh cung co bai tap ve mao tu dọ nhung tiec la chua co dap ạn cac ban thu lam nha:
1. My neighbour is ... photograhpher; let's ask him for ... advice about color films.

2. - We had ...fish and ...chips for lunch.
- That doesn't sounds ...very interesting lunch.

3. I had ...very bad night; I didn't sleep ...wink.

4. .. travel agent would give you .. information about ..hotels.

5. We'd better go by .. * - if we can get ..* at such ..hour as 2 a.m.

6. .. person who suffers from .. claustrophobia has dread of being confined in a..small space, and would always prefer..stairs to … lift.

7. - Do you take .. sugar in ..coffee?
- I used to, but now I'm on ..diet. I'm trying to lose ..weight.

8. .. man suffering from .. shock should not be given anything to drink.

9. - You'll get ..shock if you touch ..live wire with that screwdriver.
Why don't you get screwdriver with .. insulated handle?

10. - It cost fifty-five and.. half pence and I've only got ..fifty pence piece.
- You can pay by cheque here.
- But can I write .. cheque for .. fifty-five and .. half pence?

11. - .. Mr Smith is ..old customer and .. honest man.
- Why do you say that? Has he been accused of .. dishonesty?

12. - I'm not .. wage-earner; I'm .. self-employed man. I have .. business of my own.
- Then you're not .. worker; you're capitalist!

13. When he was charged with ..murder he said he had .. alibi.

14. .. friend of mine is expecting .. baby. If it's ..girl she's going to be called Etheldreda.
What ..name to give ..girl!

15. - He is .. vegetarian; you won't get ... meat at his house. He'll give you ..nut cutlet.
- Last time I had ..nut culet I get ..indigestion.


16. - I have .. hour and .. half for lunch.
- I only have ..half ..hour-barely .. time for ..smoke and .. cup of coffe.

17. - I hope you have .. lovely time and .. good weather.
- But I'm not going for ..holiday; I'm now going on ..business.

18. He looked at me with ..horror when I explained that I was .. double agent.

19. I wouldn't climb .. mountain for $1000! I have ..horror of ..heights.

20. - I have ..headache and ..sore throat. I think I've got ..cold.
- I think you're getting ..flu.

21. ..Mr Jones called while you were out (neither of us knows this person). He wants to make ..complaint about ..article in the paper. He was in ..bad temper.

22. If you go by ..train you can have quite ..comfortable journey, but make sure you get ..express, not ..train that stops at all the stations.

23. ..few people know (hardly anyone knows) that there is ..secret passage from his house to ..old smugglers' cave in the cliffs.

24. - I'm having ..few friends in to .. coffee tomorrow evening. Would you like to come?
- I'd love to, but I'm afraid I'm going to ..concert.

25.It's time you had ..holiday. You haven't had ..day off for ..month.

thuytaythanh
26-07-2010, 01:57 PM
Mượn tạm bài của bạn băng trôi nhé

Exercise 1: Choose the best answer:
1. Salem doesn’t like ...A............... talkative people.
A. × B. the C. many D. a --> people là số nhiều sao có mạo từ được
2. It’s true that.....C(the)........... rich lead a different life from the poor.
A. an B. a C. the D. ×
3. Mary lives in .........B........Canada near Lake Ontario.
A. the B. × C. a D. an
4. The explorer crossed ...C............Pacific Ocean in a canoe.
A. an B. a C. the D. no article
5. She has been playing ....C..........flute for ten years.
A. an B. a C. the D. ×
6. For breakfast we usually have .....D.............. coffee and toast.
A. an B. a C. the D. ×
7. What time do you start .......D........ work in the morning?
A. an B. a C. the D. ×
8 Barbara hopes to go to .........C....... university next year.
A. an B. a C. the D. ×
9. They went on a cruise down ......C...........Nile and saw the Pyramids.
A. an B. a C. the D. ×
10. Sarah thinks ..........D........ life is more difficult in a foreign country.
A. an B. a C. the D. ×
11. The judge sentenced the thief to six months in .........D.......... prison.
A. an B. a C. the D. ×
12. I’ve noticed that .......C...........Spanish eat a lot of vegetables.
A. an B. a C. the D. ×
13. A volcano has erupted in .....C........Philippines recently.
A. an B. a C. the D. many
14. .....D......... examinations always make him nervous.
A. an B. a C. the D. ×
15. We went to ......C......... cinema twice a month.
A. an B. a C. the D. some
Exercise 2: Supply a suitable article
1. This is a…easy question
2. Please speak a…little louder
3. May I have your 0…phone number?
4. May I ask you a…question?
5. A man decided to rob __a_______bank in the town where he lived. He walked into ___the________bank and handed _a__note to one of ____0____cashiers.___the____cashier read_the_______note which told her to give _the_______man some money. Afraid that he might have____a_____gun, she did as she was told_the________man then walked out of __the_____building, leaving the_ note behind. However, he had no time to spend ……0…money because he was arrested the…..same day. He had made …a…..mistake. He had written ……the… note on back of …0… envelope. And on the… other side of …0.envelope was his name and address. This clue was quite enough for …0… detective on the case.

mọi người góp ư cho ḿnh nhe! thank' !:smilie_goodjob:
Ḿnh đă nói trước là cái này ḿnh lấy trên mạng, không có đáp án, trên là phần ḿnh làm

scent_forever09
06-08-2010, 10:43 PM
Bạn vào link này nhé, có mấy bài test về nh́u thứ lắm, có a/an/the lun
http://www.englishteststore.net/

nhoc_asoka
15-12-2011, 11:51 AM
các bạn ơi làm giúp ḿnh 1số câu này nha!thanks trước hjhj
Ex:
1. Water____below 0 degree Celsius.
A.freeze B.freezes C.froze D.freezing
2. The students___hard these days for the final exam.
A.study B.studied C.are studying D.were studying
3. The fire____by the time the firemen____.
A.went out/arrived B.gone out/arrived C.goes out/arrive D.had gone out/arrived
4.We are____use office phone for personal calls.
A.should B.able C.have to D.not alloWed to
5.Sharh is very____to give a big amount of money to charity fund.
A.generous B.mean C.reponsible D.adventuurous
6.My working time starts at 6:30 a.m so I_____get up early everyday.
A.don’t have to B.have to C.am supposed D.am able
7.My father was very angry___me___the poor scores for exam.
A.with/on B.with/about C.about/with D.on/with
Phần này chọn lỗi sai nha các bạn! (Chữ màu đỏ)
8.He is a talent writer,so I am not surprised to hear he has won the prize”The book of year”.
9.Have you ever visited the Taj Mahal temple? It symbols for eternal love and is well worth to see.
10.I think Japanese is much more difficulty to learn than English.
11.Listening to classical music is used to be my hobby.
12.The present trend is that using ready meals is cammoner than traditional cooking.

trukmoon
28-11-2012, 09:10 PM
câu 5 C bạn à!:36_002: