PDA

View Full Version : Lesson 9: Take Me To Your Hearthackerheart
08-01-2007, 02:31 PM
Lâu quá mà không thấy có bài học mới nào nên ḿnh mạo muội đăng lên 1 bài để các bạn nghe và trả lời đi. Điểm số không quan trọng đâu.
Nội dung bài tập tương tự các bài trước.

Take Me To Your Heart
Artist Band: Michael Learn To Rock
Links : http://www.megaupload.com/?d=D3NRRN1W
Hiding from The …..(1) and Snow
Trying to forget but I ….(2) let go
Looking at a …(3) street
Listening to my own heart ….(4)
So many ….(5). all around the world
Tell me where do I find someone like you girl
[Chorus:]
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm …..(6)
Show me what love is - haven't got a ……(7)
Show me that …(8)…. can be true
They say nothing lasts forever
Were only here today
Love is now or ……(9)
Bring me far away
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and (10)…..me
Show me what love is - be my …(12)...star
It's …(13). take me to your heart


Standing on a …(14)…. high
Looking at the (15)…… through a clear blue sky
I …(16)….go and see some friends
But they dont really ………(17)
Don't need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me …(19)….sing
[Chorus:]---Thanks for your listening!

Mash_Luciano
08-01-2007, 03:38 PM
1 : rain
2 : won't
3 : crowded
4 : beat
5 : people
6 : old
7 : clue
8 : it's
--------------------
chịu th&#244;i , hok nghe dc c&#225;i link của bạn gửi . M&#236;nh chỉ nhớ dc nhiu đ&#226;y hoy ><

JoR
08-01-2007, 04:06 PM
8-wonder
9- never
10- hold
11-???
12- guiding
13- easy
14- mountain
15- moon
16- should
17- comprehend
18-??
19 - wanna

>> b&#224;i n&#224;y dễ nghe :D :D thanks 4 posting

hackerheart
08-01-2007, 04:12 PM
M&#236;nh hy vong c&#225;c bạn tham gia nhiều hơn, như vậy m&#236;nh mới c&#243; hứng th&#250; l&#224;m mỗi ng&#224;y một b&#224;i hoặc 2 ng&#224;y 1 b&#224;i. Vừa luyện luyện cho m&#236;nh vừa luyện cho c&#225;c bạn.
Th&#226;n .

Nguyễn Phạm Ngọc Nga
08-01-2007, 04:57 PM
M&#236;nh nghĩ ban nen poat ba`i na`o la. la. 1 chu't ^__^ Mấy b&#224;i n&#224;y nghe nh&#236;u, nghe ho&#224;i, thuộc lời r&#249;i :p n&#234;n &#237;t người tham gia. M&#236;nh nghĩ vậy !
Bạn thử 1 b&#224;i lạ lạ xưa xưa xem, nhạc bất hủ chẳng hạn !

nguyễn văn vũ
08-01-2007, 07:31 PM
xin lỗi c&#225;c anh chị v&#224;y th&#226;y c&#244; c&#243; thể cho em biết đ&#244;i điều về trang n&#224;y kh&#244;ng.c&#243; gi xin c&#225;c c&#244; co th&#234; cho em bi&#234;t nh&#233;

vit_con_xau_xi
08-01-2007, 08:15 PM
1.rain
2.won't
3.crowded
4.beat
5.people
6.old
7.clue
8.wonder
9.never
10.hold
12.guilding
13.easy
14.mountain
15.moon
16.should
17.comprehend
19.wanna

dung ko thay?

khuctinhsy
08-01-2007, 08:59 PM
Bạn xem dịch thế n&#224;y c&#243; được kh&#244;ng nh&#233;!
Host song from Viet4you.info (http://Viet4you.info)

TAKE ME TO YOUR HEART

Hiding from the rain and snow
Trying to forget but I won`t let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heart beat....

Dẫn anh đến tr&#225;i tim em:

Ẩn m&#236;nh đưới cơn mưa v&#224; b&#227;o tuyết
Cố gắng để qu&#234;n nhưng ko muốn bỏ qu&#234;n
Nh&#236;n sang qua con đường tấp nập
T&#244;i lắng nghe nhịp đập con tim m&#236;nh

So many people all around the world
Tell me where do I find someone like you girl....

Rất nhiều người tr&#234;n thế giới n&#224;y
H&#227;y n&#243;i cho t&#244;i biết chỗ n&#224;o để kiếm 1 người con g&#225;i như em...

Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I`m old
Show me what love is - haven`t got a clue
Show me that wonders can be true....

H&#227;y dẫn anh đến tr&#225;i tim em... Dẫn anh đến t&#226;m hồn em
Đưa tay em cho anh trước khi tuổi gi&#224; đến
H&#227;y cho anh thấy t&#236;nh y&#234;u l&#224; g&#236; - anh chẳng biết n&#243; l&#224; g&#236; cả
H&#227;y chỉ cho anh thấy những điều anh mong mỏi c&#243; thể trở th&#224;nh hiện thực...

They say nothing lasts forever
We`re only here today
Love is now or never
Bring me far away....
Người ta n&#243;i chẳng c&#243; điều g&#236; tồn tại m&#227;i m&#227;i
M&#236;nh chỉ c&#243; h&#244;m nay
H&#227;y y&#234;u b&#226;y giờ hoặc ko bao giờ
Đem anh đến 1 nơi thật xa...

Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and hold me
Show me what love is - be my guiding star
It`s easy take me to your heart....

H&#227;y dẫn anh đến tr&#225;i tim em... Dẫn anh đến t&#226;m hồn em
Đưa tay em cho anh v&#224; h&#227;y nắm lấy n&#243;
H&#227;y cho anh thấy t&#236;nh y&#234;u l&#224; g&#236; - h&#227;y l&#224; ng&#244;i sao dẫn lối cho anh
N&#243; đơn giản lắm! H&#227;y chỉ dẫn anh đường đến tr&#225;i tim em!


Standing on a mountain high
Looking at the moon through a clear blue sky
I should go and see some friends
But they don`t really comprehend....

Đứng tr&#234;n 1 ngọn n&#250;i cao
Nh&#236;n l&#234;n mặt trăng qua 1 bầu trời trong xanh
Anh phải đi thăm 1 v&#224;i người bạn
Nhưng họ ko bao giờ hiểu anh được...

Don`t need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me wanna sing....


Anh ko muốn đề cập nhiều mặc d&#249; ko n&#243;i g&#236; hết
Tất cả những g&#236; anh muốn l&#224; 1 người c&#243; thể l&#224;m cho anh h&#225;t.

Nếu bạn c&#243; thể dịch hay hơn h&#227;y đ&#243;ng g&#243;p cho ch&#250;ng t&#244;i, cảm ơn!
Đ&#234;̉ Website hoàn thi&#234;̣n và phong phú hơn chúng t&#244;i mong nh&#226;̣n được nhi&#234;̀u lời dịch khác từ các bạn!
Translated version by: khuctinhsy

Host song from Viet4you.info (http://Viet4you.info)

hackerheart
09-01-2007, 11:00 AM
Ok. C&#225;m ơn c&#225;c bạn đ&#227; tham gia v&#224;o Top&#237;c n&#224;y , T&#244;i dự định sẽ post từ dễ đến kh&#243; tuy nhi&#234;n c&#225;c bạn ch&#234; b&#224;i n&#224;y dễ nghe qu&#225; hoạc đ&#227; thuộc, T&#244;i sẽ post th&#234;m cho c&#225;c bạn c&#225;c b&#224;i h&#225;t kh&#225;c nhất định kh&#244;ng dễ nghe như b&#224;i n&#224;y đ&#226;u.
Th&#226;n.

klog
13-01-2007, 12:01 AM
Hiding from The …..(rain) and Snow
Trying to forget but I (wont) let go
Looking at a …(crowded) street
Listening to my own heart ….(beat)
So many ….(people). all around the world
Tell me where do I find someone like you girl
[Chorus:]
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm …..(old)
Show me what love is - haven't got a ……(clue)
Show me that …(wonder)…. can be true
They say nothing lasts forever
Were only here today
Love is now or ……(never)
Bring me far away
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and (hold)…..me
Show me what love is - be my …(guiding)...star
It's …(easy) take me to your heart


Standing on a …(mountain)…. high
Looking at the (moon)…… through a clear blue sky
I …(16)….go and see some friends
But they dont really ………()
Don't need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me …(wanna)….sing
[Chorus:]

hic khả năng nghe c&#243; hạn n&#234;n m&#236;nh chỉ điền đwợc từng n&#224;y thui!!!!!hi vọng b&#224;i sau sẽ kh&#225; khẩm hơn!!!!
cảm ơn c&#244; gi&#225;o va mọi người nh&#236;u!!!

klog
13-01-2007, 12:04 AM
Hiding from The …..(rain) and Snow
Trying to forget but I (wont) let go
Looking at a …(crowded) street
Listening to my own heart ….(beat)
So many ….(people). all around the world
Tell me where do I find someone like you girl
[Chorus:]
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm …..(old)
Show me what love is - haven't got a ……(clue)
Show me that …(wonder)…. can be true
They say nothing lasts forever
Were only here today
Love is now or ……(never)
Bring me far away
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and (hold)…..me
Show me what love is - be my …(guiding)...star
It's …(easy) take me to your heart


Standing on a …(mountain)…. high
Looking at the (moon)…… through a clear blue sky
I …(16)….go and see some friends
But they dont really ………()
Don't need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me …(wanna)….sing
[Chorus:]

hic khả năng nghe có hạn nên ḿnh chỉ điền đwợc từng này thui!!!!!hi vọng bài sau sẽ khá khẩm hơn!!!!
cảm ơn cô giáo va mọi người nh́u!!!

thuoc
13-01-2007, 12:39 AM
Lâu quá mà không thấy có bài học mới nào nên ḿnh mạo muội đăng lên 1 bài để các bạn nghe và trả lời đi. Điểm số không quan trọng đâu.
Nội dung bài tập tương tự các bài trước.

Take Me To Your Heart
Artist Band: Michael Learn To Rock
Links : http://www.megaupload.com/?d=D3NRRN1W
Hiding from The ….rain.(1) and Snow
Trying to forget but I …won't.(2) let go
Looking at a crowned…(3) street
Listening to my own heart …breat.(4)
So many …people.(5). all around the world
Tell me where do I find someone like you girl
[Chorus:]
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm …old..(6)
Show me what love is - haven't got a …clue…(7)
Show me that …wonder(8)…. can be true
They say nothing lasts forever
Were only here today
Love is now or …never…(9)
Bring me far away
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and (10)hold…..me
Show me what love is - be my …guiding(12)...star
It's …easy(13). take me to your heart


Standing on a …mountain(14)…. high
Looking at the (15)…moon… through a clear blue sky
I …should(16)….go and see some friends
But they dont really …comprehend……(17)
Don't need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me …wana(19)….sing
[Chorus:]---Thanks for your listening!
thanks good song

bebe_koumi
14-01-2007, 07:56 AM
Bai nay de we! Hehe:D .Khoi can nghe cung thuoc rui.:cool:
Hiding from the rain and snow
try to forget but I won't let go
looking at the crowded street
listening to my own heart beat
so many people all around the world
tell me where do I find
someone like you girl.....
Toi do thui duoc khong?met we:o

bebe_koumi
14-01-2007, 08:53 PM
oh. Em wen dich bai
An trong mua gio va bao tuyet
Co gang wen di nhung toi khong th&#234;
Nhin con pho dong duc
Nghe thay tieng trai tim minh dap ron
co Nhieu nguoi tren the gioi
Nhung xin hay noi cho toi biet o dau toi tim duoc nguoi con gai nhu em
Dan toi den trai tim em,den tam hon em
Trao cho toi ban tay em truoc khi toi gia coi
cho toi biet tinh yeu la g&#236;-thuc su toi khong biet
Hay cho toi thay dieu ki dieu co the xay ra
Nguoi ta noi rang khong co gi keo dai mai mai
Chung ta chi o day ngay hom nay
Tinh yeu la bay gio hoac khong bao gio nua
hay dem toi di that xa
Dan toi den trai tim em,den tam hon em
Trao cho toi ban tay em va giu toi lai
cho toi biet tinh yeu la g&#236;- hay la ngoi sao dan duong cho toi
Dieu do thi rat de dang . Hay dua toi đen trai tim em

Dung tren mot ngon nui cao
Nhin mat trang qua bau troi trong xanh
Toi nen den gap mot vai nguoi ban
Nhung ho thuc su khong hieu
Khong can noi qua nhiu va khong co mot lơi(cau nay kho hieu we?)
Tat ca nhung gi toi can la mot ai do lam cho toi thuc su muon hat len

i_believe2671
17-01-2007, 08:41 PM
iBai nay de thiet hen
Hiding from the rain and snow
Trying to foget but i won't let go
Looking at the crowded street
listening to my own heart beat
So many people all around the world
tell me where do i find someone like you girl
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before i'm old
show me what love is haven't got the clue
show me that wonder can be true
They say nothing lasts forever
were only here today
love is now or never
bring me far away
take me to your heart take me to your soul
give me your hand and hold me
show me what love is be my guiding star
it's easy take me to your heart
standing on the mountain high
looking at the moon through a clear blue sky
i should go and see some friends
but they don't really comprehend
don't need too much talking without saying anything
all i need is someong who makes me wanna sing
[ Chorus ]

i_believe2671
17-01-2007, 08:55 PM
An sau mua gio va bao tuyet
Toi co gang quen di nhung toi khong the
Nhin nhung con duong dong duc
Nghe thay con tim toi dang dap ron rang
Rat nhieu nguoi tren the gioi
Hay noi cho toi biet o dau toi co the tim thay nguoi con gai nhu em
Dua toi den trai tim em va tam hon cua em
Trao doi tay em cho toi truoc khi toi gia di
Hay noi cho toi biet tinh yeu la gi ma khong he co mot goi y
Hay noi cho toi biet rang dieu ki dieu do co the xay ra
Moi nguoi deu noi khong co gi la keo dai mai mai
Chung ta chi o day ngay hom nay
Tinh yeu la bay gio hay khong bao gio
Dem toi di that xa
Dua toi den trai tim em va tam hon cua em
Trao doi tay em cho toi va giu toi o lai
Hay noi cho toi biet tinh yeu la gi va tro thanh ngoi sao dan duong cho toi
Dieu do that de dang, dua toi den trai tim cua em
Dung tren mot ngon nui cao
Nhin mat trang qua bau troi trong xanh
Toi nen gap mot vai nguoi ban
Nhung duong nhu ho thuc su khong hieu
Toi khong can ho noi qua nhieu nhung that ra la khong noi gi ca
Tat ca nhung gi toi can la mot ai do lam toi muon hat len
[ Chorus ]

bebe_koumi
17-01-2007, 09:05 PM
He he. M&#225; nong tr&#226;m lang. Th&#226;y tui chua di?

i_believe2671
17-01-2007, 09:07 PM
ba kia mun gi ha

i_believe2671
17-01-2007, 09:08 PM
Hong bit gio nay lop truong co onl hong de hoi

bebe_koumi
17-01-2007, 09:09 PM
dao nay khong thay ong ol n&#234;n cung khong bit nua. &#202;h , noi chi&#234;n ki&#234;u nay cung dui gh&#234; hen !

i_believe2671
17-01-2007, 09:14 PM
coi chung bi la bi gio cho dzuii

bebe_koumi
17-01-2007, 09:17 PM
&#202;h. wa trang Basic grammar nhen.D&#244; bai moi nhut o.

bùi công cường
18-01-2007, 03:12 PM
Hiding from The …..(rain) and Snow
Trying to forget but I (wont) let go
Looking at a …(crowded) street
Listening to my own heart ….(beat)
So many ….(people). all around the world
Tell me where do I find someone like you girl
[Chorus:]
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm …..(old)
Show me what love is - haven't got a ……(clue)
Show me that …(wonder)…. can be true
They say nothing lasts forever
Were only here today
Love is now or ……(never)
Bring me far away
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and (hold)…..me
Show me what love is - be my …(guiding)...star
It's …(easy) take me to your heart


Standing on a …(mountain)…. high
Looking at the (moon)…… through a clear blue sky
I …(16)….go and see some friends
But they dont really ………()
Don't need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me …(wanna)….sing
[Chorus:]

Windy_Boy_Eragon
21-01-2007, 08:14 PM
Bài này cũng khá dễ nhỉ!
Trả bài đây!
Hiding from the rain and snow
Trying to forget but I won't let go
Looking at the crowded street
Listening to my own heart beat
So many people
All around the world
Tell me where do I find
Someone like you girl
Chorus:
Take me to your heart
Take me to your soul
Give me your hand before I'm old
Show me what love is - haven't got a clue
Show me that wonders can be true
They say nothing last forever
We're only here today
Love is now or never
Bring me far away
Take me to your heart
Take me to your soul
Give me your hand and hold me
Show me what love is - be my guiding star
It'easy take me to your heart

Standing on a mountain high
Looking at the moon through clear blue sky
I should go and see some friends
But they don't really comprehend
Don't need too much talking
Without saying anything
All I need is someone
Who makes me wanna sing
Repeat Chorus
:) ;)
Em c̣n non kém lắm! Mong các anh chị quan tâm giúp đỡ!

hackerheart
22-01-2007, 02:09 PM
Có đáp án đây các bạn

Take Me To Your Heart
Artist Band: Michael Learn To Rock

Hiding from The Rain and Snow
Trying to forget but I won't let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heart beat
So many people all around the world
Tell me where do I find someone like you girl
[Chorus:]
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm old
Show me what love is - haven't got a clue
Show me that wonders can be true
They say nothing lasts forever
Were only here today
Love is now or never
Bring me far away
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and hold me
Show me what love is - be my guiding star
It's easy take me to your heart


Standing on a mountain high
Looking at the moon through a clear blue sky
I should go and see some friends
But they dont really comprehend
Don't need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me wanna sing
[Chorus:]
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm old
Show me what love is - haven't got a clue
Show me that wonders can be true
They say nothing lasts forever
Were only here today
Love is now or never
Bring me far away
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and hold me
Show me what love is - be my guiding star
It's easy take me to your heart


---Thanks for your listening!

hanh nguyen
24-02-2007, 08:37 PM
Lâu quá mà không thấy có bài học mới nào nên ḿnh mạo muội đăng lên 1 bài để các bạn nghe và trả lời đi. Điểm số không quan trọng đâu.
Nội dung bài tập tương tự các bài trước.

Take Me To Your Heart
Artist Band: Michael Learn To Rock
Links : http://www.megaupload.com/?d=D3NRRN1W
Hiding from The …..(1) and Snow
Trying to forget but I.(2) let go
Looking at a …(3) street
Listening to my own heart ….crowded(4)
So many (5). all around the world
Tell me where do I find someone like you girl
[Chorus:]
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm…..(6)
Show me what love is - haven't got a ……(7)
Show me that …(8)…. can be true
They say nothing lasts forever
Were only here today
Love is now or ……(9)
Bring me far away
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and (10) …..me
Show me what love is - be my …(12)...star
It's …(13). take me to your heart


Standing on a …(14)….
high
Looking at the (15)…… through a clear blue sky
I …(16)….go and see some friends
But they dont really ………(17)
Don't need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me …(19)….sing
[Chorus:]
:D
---Thanks for your listening!
1.rain
2. won't
3.crowded
4.crowded
5.people
6. old
7.clue
8.wonders
9.never
10.hold.
12.guiding
13.easy
14.mountain
15.moon
16.should
17.comeprhend
19.wanna
ko biết là đúng koĩn mọi người chỉ bảo

tri
02-03-2007, 09:03 PM
i like this song so much,i want to listen more than only this song,you and me want to get over the english,all right

Highlandcoffee
22-04-2007, 09:32 AM
Ḿnh vào link rùi mà không biết cách nào để nghe được lời bài hát. Xin nhờ mọi người chỉ giùm cho. Thanks very much.

Min*Jin
22-04-2007, 10:25 AM
Take Me To Your Heart
Artist Band: Michael Learn To Rock
Links : http://www.megaupload.com/?d=D3NRRN1W
Hiding from The rain and Snow
Trying to forget but I won't let go
Looking at a crownded street
Listening to my own heart beat
So many people all around the world
Tell me where do I find someone like you girl
[Chorus:]
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm old
Show me what love is - haven't got a clue
Show me that wonders can be true
They say nothing lasts forever
Were only here today
Love is now or never
Bring me far away
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and hold me
Show me what love is - be my guiding star
It's easy take me to your heart
Standing on a mountain high
Looking at the moon through a clear blue sky
I should go and seesome friends
But they don't really comprehend
Don't need too much talking without saying anything
All I need is someone who make me wanna sing.
Chorus:
"B&#224;i ni nghe m&#242;n lỗ tai rồi, hay nhưng nh&#224;m rồi"Standing on a …(14)….
high
Looking at the (15)…… through a clear blue sky
I …(16)….go and see some friends
But they dont really ………(17)
Don't need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me …(19)….sing
[Chorus:]

---Thanks for your listening!

cauam
04-05-2007, 05:17 PM
http://www.youtube.com/v/MSmiSbrIB9o

benhipy
04-05-2007, 08:27 PM
Ok. Cám ơn các bạn đă tham gia vào Topíc này , Tôi dự định sẽ post từ dễ đến khó tuy nhiên các bạn chê bài này dễ nghe quá hoạc đă thuộc, Tôi sẽ post thêm cho các bạn các bài hát khác nhất định không dễ nghe như bài này đâu.
Thân.

Ban àh!Toi cung muon chia se nhung bai hat TA len de moi cung nhau nghe va tien bo.Ban nghi sao?Neu dong y thi chi toi cach pót bai hat len nhe!Than

leducthin
25-05-2007, 09:15 AM
not so bad, go on!!!!!!!!:D

dkha2810
28-05-2007, 11:51 PM
thank v́ bạn đă post bài này nhé, bài này rất hay nhưng thật sự nghe nhiều rồi nên không c̣n thấy mới mẻ nữa, hi vọng lần sau sẽ là một bài khác lạ hơn ^^

đức thắng 1993
29-05-2007, 08:06 AM
1 : rain
2 : won't
3 : crowded
4 : beat
5 : people
6 : old
7 : clue
8 : it's
9.never
10.hold
12.guilding
13.easy
14.mountain
15.moon
16.should
17.comprehend
19.wanna

Bài dịch xin trả lời lần sau

kôibitnịuu
15-10-2007, 06:50 AM
ḿnh rất thích bài hát này tuy chưa hiểu lắm nhưng cũng có thể chut` chút và cảm nhận rất hay nhưng buồnv́ hiện tại ḿnh như vậy ,cảm ơn nhé bạn

P0tt3r
15-10-2007, 08:32 AM
[QUOTE=hackerheart;21245]Lâu quá mà không thấy có bài học mới nào nên ḿnh mạo muội đăng lên 1 bài để các bạn nghe và trả lời đi. Điểm số không quan trọng đâu.
Nội dung bài tập tương tự các bài trước.

Take Me To Your Heart
Artist Band: Michael Learn To Rock
Links : http://www.megaupload.com/?d=D3NRRN1W
Hiding from The (rain)…..(1) and Snow
Trying to forget but I (won't)….(2) let go
Looking at a (crownded)…(3) street
Listening to my own heart (beat)….(4)
So many (people)….(5). all around the world
Tell me where do I find someone like you girl
[Chorus:]
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm (old)…..(6)
Show me what love is - haven't got a (clue)……(7)
Show me that (wonders)…(8)…. can be true
They say nothing lasts forever
Were only here today
Love is now or (never)……(9)
Bring me far away
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and (10)tell…..me
Show me what love is - be my car…(12)...star
It's easy…(13). take me to your heart


Standing on a mountain…(14)…. high
Looking at the (15)moon…… through a clear blue sky
I …should(16)….go and see some friends
But they dont really comprehend………(17)
Don't need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me wanna…(19)….sing
[Chorus:]Ḿnh Đăng lên cho bạn đây nè !!!!!!!! Hát và thuộn đi nhé

huynhthianhthu
15-10-2007, 06:43 PM
thanks nhiều ḿnh rất thích bài này!

Greenlive
23-10-2007, 07:28 PM
C&#226;u trả lời cuối c&#249;ng của m&#236;nh l&#224; :
1/ Rain
2/ Won't
3/ crowded
4/ beat
5/ people
6/ old
7/ clue
8/ wonders
9/ never
10/ hold
12/ guilding
13/ easy
14/ mountain
15/ moon
16/ should
17/ comprehend
19/ wanna

Tracy_Tran
07-06-2008, 09:44 AM
ḿnh là thành viên mới, tiếng anh của ḿnh rất tệ nhưng ḿnh sẽ cố gắng theo kịp mngười . Rất vui khi tham gia diễn đàn này

Windygurl
09-06-2008, 12:02 PM
:Dbài wá wen thuộc chỉ cần copy and paste lyric là song

vertigo2912
09-06-2008, 09:55 PM
Hiding from The …..(rain) and Snow
Trying to forget but I …(won't) let go
Looking at a …(crowded) street
Listening to my own heart ….(been)
So many ….(people). all around the world
Tell me where do I find someone like you girl
[Chorus:]
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm …..(old)
Show me what love is - haven't got a ……(clue)
Show me that …(wonder)…. can be true
They say nothing lasts forever
Were only here today
Love is now or ……(never)
Bring me far away
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and (hold)…..me
Show me what love is - be my …(guiding)...star
It's …(easy). take me to your heart


Standing on a …(moutain)…. high
Looking at the (moon)…… through a clear blue sky
I …(should)….go and see some friends
But they dont really ………(comprehend)
Don't need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me …(wanna)….sing

Hi vọng là đúng chẳng dám chắc chắn h́ h́

luuvien
11-06-2008, 01:54 PM
hi hi minh la nguoi hoc tieng anh rat toi. minh k biet phai bat dau hoc nhu the nao. co ai giup minh voi

minh hoang tan
12-06-2008, 12:55 PM
Đây là bài của ḿnh
1.rain
2.won't
3.crowded
4.beat
5.people
6.old
7.clue
8.wonder
9.never
10.hold
12.guiding
14.mountain
15.moon
17.comprehen
19.wonna