PDA

View Full Version : Bài tập điền từ khó kinh :((Blackcat_vipboy
18-05-2010, 08:55 PM
SMILE POWER
The expression on your face can actually dramatically alter your feelings and perceptions, and it has been proved that (1) _______ smiling or frowning can create corresponding emotional responses. The idea was first put forward by a French physiologist, Israel Waynbaum, in 1906. He believed that different facial (2) ________ affected the flow of blood to the brain, and that this could create positive or negative feelings. A happy smile or irrepressible (3) _________ increased the blood flow and contributed to joyful feelings. However, sad, angry expressions decreased the flow of oxygen-carrying blood, and created a vicious circle of gloom and depression by effectively starving the brain of essential fuel.
Psychologist Robert Zajonc rediscovered this early research, and (4) ________ that the temperature of the brain could affect the production and synthesis of neurotransmitters — which definitely influence our moods and energy levels. He argues that an impaired blood flow could not (5) ________ deprive the brain of oxygen, but create further chemical imbalance (6)________ inhibiting these vital hormonal messages. Zajonc goes on to propose that our brains remember that smiling is associated with being happy, and that by deliberately smiling through your tears you can (7)_________ your brain to release uplifting neurotransmitters — replacing a depressed condition (8) ________ a happier one. People suffering from psychosomatic (9)_______, depression and anxiety states could (10) _______ from simply exercising their zygomatic muscles which pull the corners of the mouth up and back to form a smile — several times an hour.


Ai prồ làm hộ t cái,nếu có key trc th́ tớ post lên,ko th́ trông chờ vào các mem# hehhe ::13_002::13_002::13_002:

bizzero
19-05-2010, 09:43 AM
Các biểu hiện trên khuôn mặt của bạn có thể thực sự thay đổi đáng kể cảm xúc và nhận thức của bạn, và nó đă được chứng minh rằng (1) _______ mỉm cười hoặc cau mày có thể tạo ra phản ứng tương ứng cảm xúc. Ư tưởng lần đầu tiên được đưa ra bởi một nhà sinh lư học người Pháp, Israel Waynbaum, vào năm 1906. Một nụ cười vui hay irrepressible (3) _________ tăng lưu lượng máu và góp phần vào cảm giác vui tươi. Ông tin rằng mặt khác nhau (2) ________ bị ảnh hưởng ḍng chảy của máu đến năo, và rằng điều này có thể tạo ra cảm xúc tích cực hay tiêu cực.
Tâm lư học Robert Zajonc tái phát hiện sớm nghiên cứu này, và (4) ________ rằng nhiệt độ của năo có thể ảnh hưởng đến sản xuất và tổng hợp các dẫn truyền thần kinh - mà chắc chắn ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng tôi và các mức năng lượng. Ông lập luận rằng một lưu lượng máu kém có thể không (5) ________ mất bộ năo của oxy, nhưng tạo ra sự mất cân bằng hóa học thêm (6 )________ ức chế các thư này kích thích tố quan trọng. Tuy nhiên, buồn, giận dữ biểu hiện giảm ḍng chảy của máu mang dưỡng khí, và tạo ra một ṿng luẩn quẩn của gloom và trầm cảm của năo bộ hiệu quả đói nhiên liệu cần thiết. Zajonc đi vào để đề xuất rằng bộ năo của chúng ta nhớ rằng nụ cười có liên quan đến hạnh phúc, và rằng bằng cách cố t́nh mỉm cười trong nước mắt của bạn, bạn có thể (7 )_________ của bạn dẫn truyền thần kinh năo bộ để phát hành uplifting - thay thế một t́nh trạng trầm cảm (8) ________ một hạnh phúc hơn.

Số người bị tâm thần (9 )_______, trầm cảm và lo âu có thể các tiểu bang (10) _______ từ g̣ má chỉ cần luyện tập cơ bắp của họ mà kéo các góc của miệng và trở lại để tạo thành một nụ cười - một vài lần một giờ.

bizzero
19-05-2010, 09:53 AM
Các biểu hiện trên khuôn mặt của bạn có thể thực sự thay đổi đáng kể cảm xúc và nhận thức của bạn, và nó đă được chứng minh rằng (1) _______ mỉm cười hoặc cau mày có thể tạo ra phản ứng tương ứng cảm xúc. Ư tưởng lần đầu tiên được đưa ra bởi một nhà sinh lư học người Pháp, Israel Waynbaum, vào năm 1906. Ông tin rằng mặt khác nhau (2) ________ bị ảnh hưởng ḍng chảy của máu đến năo, và rằng điều này có thể tạo ra cảm xúc tích cực hay tiêu cực. Một nụ cười vui hay irrepressible (3) _________ tăng lưu lượng máu và góp phần vào cảm giác vui tươi. Tuy nhiên, buồn, giận dữ biểu hiện giảm ḍng chảy của máu mang dưỡng khí, và tạo ra một ṿng luẩn quẩn của gloom và trầm cảm của năo bộ hiệu quả đói nhiên liệu cần thiết.
Ông lập luận rằng một lưu lượng máu kém có thể không (5) ________ mất bộ năo của oxy, nhưng tạo ra sự mất cân bằng hóa học thêm (6 )________ ức chế các thư này kích thích tố quan trọng. Zajonc đi vào để đề xuất rằng bộ năo của chúng ta nhớ rằng nụ cười có liên quan đến hạnh phúc, và rằng bằng cách cố t́nh mỉm cười trong nước mắt của bạn, bạn có thể (7 )_________ của bạn dẫn truyền thần kinh năo bộ để phát hành uplifting - thay thế một t́nh trạng trầm cảm (8) ________ một hạnh phúc hơn. Tâm lư học Robert Zajonc tái phát hiện sớm nghiên cứu này, và (4) ________ rằng nhiệt độ của năo có thể ảnh hưởng đến sản xuất và tổng hợp các dẫn truyền thần kinh - mà chắc chắn ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng tôi và các mức năng lượng.
Số người bị tâm thần (9 )_______, trầm cảm và lo âu có thể các tiểu bang (10) _______ từ g̣ má chỉ cần luyện tập cơ bắp của họ mà kéo các góc của miệng và trở lại để tạo thành một nụ cười - một vài lần một

bizzero
19-05-2010, 10:21 AM
1.when===>khi
2.facial expression ==>biểu hiện nét mặt
3.can===>có thể
4. he believed ===> ông tin rằng
5.lose==>làm mất
6.an==>một
7.see in head ==> trong đầu của bạn
8.by===>bởi
9.Light ===>nhẹ
10.influence===>ảnh hưởng

bee_iris
19-05-2010, 10:49 AM
Hả chưa kjp làm^^

Emprite
20-05-2010, 06:10 AM
bizzero giỏi quá,dịch hết nguyên bài luôn,bái phục bái phục

solitary69
29-05-2010, 06:14 PM
^^ Nh́n là biết dịch qua Google.... Ít nhất th́ cũng nên đọc lại và chỉnh sửa cho đúng chứ bạn :)

Blackcat_vipboy
03-06-2010, 08:06 AM
Các biểu hiện trên khuôn mặt của bạn có thể thực sự thay đổi đáng kể cảm xúc và nhận thức của bạn, và nó đă được chứng minh rằng (1) _______ mỉm cười hoặc cau mày có thể tạo ra phản ứng tương ứng cảm xúc. Ư tưởng lần đầu tiên được đưa ra bởi một nhà sinh lư học người Pháp, Israel Waynbaum, vào năm 1906. Một nụ cười vui hay irrepressible (3) _________ tăng lưu lượng máu và góp phần vào cảm giác vui tươi. Ông tin rằng mặt khác nhau (2) ________ bị ảnh hưởng ḍng chảy của máu đến năo, và rằng điều này có thể tạo ra cảm xúc tích cực hay tiêu cực.
Tâm lư học Robert Zajonc tái phát hiện sớm nghiên cứu này, và (4) ________ rằng nhiệt độ của năo có thể ảnh hưởng đến sản xuất và tổng hợp các dẫn truyền thần kinh - mà chắc chắn ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng tôi và các mức năng lượng. Ông lập luận rằng một lưu lượng máu kém có thể không (5) ________ mất bộ năo của oxy, nhưng tạo ra sự mất cân bằng hóa học thêm (6 )________ ức chế các thư này kích thích tố quan trọng. Tuy nhiên, buồn, giận dữ biểu hiện giảm ḍng chảy của máu mang dưỡng khí, và tạo ra một ṿng luẩn quẩn của gloom và trầm cảm của năo bộ hiệu quả đói nhiên liệu cần thiết. Zajonc đi vào để đề xuất rằng bộ năo của chúng ta nhớ rằng nụ cười có liên quan đến hạnh phúc, và rằng bằng cách cố t́nh mỉm cười trong nước mắt của bạn, bạn có thể (7 )_________ của bạn dẫn truyền thần kinh năo bộ để phát hành uplifting - thay thế một t́nh trạng trầm cảm (8) ________ một hạnh phúc hơn.

Số người bị tâm thần (9 )_______, trầm cảm và lo âu có thể các tiểu bang (10) _______ từ g̣ má chỉ cần luyện tập cơ bắp của họ mà kéo các góc của miệng và trở lại để tạo thành một nụ cười - một vài lần một giờ.bác này lên Google dịch hả,:snicker::snicker::snicker:,ít ra cũng xem lại bài rồi hẵng pót chứ :snicker::snicker:

cao thi hong van
03-06-2010, 11:18 PM
ai có key chưa post dùm được không???
THANKS nh́u^^