PDA

View Full Version : Đề thi Olympic lần thứ XVI năm 2010VŨ TUẤN HẢI
12-05-2010, 12:01 PM
SỞ GIΑO DỤC & ĐΐO TẠO TP. HỒ CHΝ MINH
KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 LẦN XVI- NĂM 2010

Trường THPT Chuyκn Lκ Hồng Phong
Mτn thi: ANH – Khối: 10
Ngΰy thi: 03/04/2010
Thời gian lΰm bΰi: 180 phϊt

Ghi chϊ: Đề nΰy cσ ... 7.... Trang. Thν sinh lΰm bΰi trκn phiếu trả lời riκng

A. MULTIPLE CHOICE
I. PHONOLOGY
Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three.
1. a. rhinoceros b. vehicle c. whale d. uninhabitable
2. a. unconcernedly b. ragged c. sacred d. hiccuped
3. a. archaic b. archive c. choir d. archery
4. a. suggestion b. congestion c. digestion d. devotion
5. a. dairy b. lair c. fair d. gait

Choose the word whose stress pattern is different from that of the other three.
6. a. credulous b. acropolis c. dialect d. obsolete
7. a. ecotourism b. compromise c. disposal d. neighborhood
8. a. beneficial b. detrimental c. understanding d. magnificent,
9. a. zoology b. cement c. conquest d. duet
10. a. argumentative b. psychological c. contributory d. hypersensitive

II. READING COMPREHENSION

Read the following passage and choose the best option to complete the blank or answer the question.

Since water is the basis of life, composing the greatest part of the tissues of all living things, the crucial problem of desert animals is to survive in a world where sources of flowing water is rare. And since man's inexorable necessity is to absorb large quantities of water at frequent intervals, he can scarcely comprehend that many creatures of the desert pass their entire lives without a single drop.
Uncompromising as it is, the desert has not eliminated life but only those forms unable to withstand its desiccating effects. Nomoist-skinned, water-loving animals can exist there. Few large animals are found: the giants of the North American desert are deer, the coyote, and the bobcat. Since desert country is open, it holds more swift-footed, running, and leaping creatures than the tangled forest. Its population is largely nocturnal, silent, filled with reticence, and ruled by stealth. Yet they are not emaciated. Having adapted to their austere environment, they are as healthy as animals anywhere in the world.
The secret of their adjustment lies in a combination of behavior and physiology. None could survive, if, like mad dogs and Englishmen, they went out in the midday sun, many would die in a matter of minutes. So most of them pass the burning hours asleep in cool, humid burrows underneath the ground, emerging to hunt only by night. The surface of the sun-baked desert averages around 150 degrees, but 18 inches down the temperature is only 60 degrees.

11. What is the topic of the passage?
a Desert plants
b. Desert life
c. Animal life
d. Forest life

12. The phrase 'those forms' refers to all the following except ...
a. water-loving animals
b. the bobcat
c. moist-skinned animals
d. many large animals

13. The word 'inexorable' is closest in meaning to ...
a. relentless
b. indispensable
c. full
d. demanding

14. The author mentions all of the following as examples of the behavior of desert animals except ...
a. animals sleep during the day
b. animals dig homes underground
c. animals are noisy and aggressive
d. animals are watchful and quiet

15. The word 'them' refers to...
a. mad dogs and Englishmen
b. desert animals
c. behavior and physiology
d. minutes

16. The word 'emaciated' is closest in meaning to ...
a. wild
b. cunning
c. unmanageable
d. unhealthy

17. The author states that one characteristic of animals living in the desert is that they ...
a. are smaller and fleeter than forest animals
b. are less healthy than animals living in different places
c. can hunt in temperature of 150 degrees
d. live in an accommodating environment

18. Which of the following generalizations is supported by the passage?
a. Water is the basis of life.
b. All living things adjust to their environments.
c. Desert life is colorful.
d. Healthy animals live longer lives.

19. The word 'burrows' is closest in meaning to ...
a. underground nests
b. underground houses
c. underground caves
d. underground holes

20. How is the temperature 18 inches underground compared to that on the surface in the desert?
a. the same
b. much higher
c. less than half
d. half

Read the following passage and choose the best option to complete the blank or answer the question.

Even before the turn of the century, movies began to develop in two major directions: the realistic and the formalistic. Realism and formalism are merely general, rather than absolute, terms. When used to suggest a tendency toward either polarity, such labels can be helpful, but in the end they are just labels. Few films are exclusively formalist in style, and fewer yet are completely realist. There is also an important difference realism and reality, although this distinction is often forgotten. Realism is a particular type, whereas physical reality is the source of all the raw materials of film, both realistic and formalistic. Virtually, all movie directors go to the photographable world for their subject matter, but what they do with this material- how they shape and manipulate it- determines their stylistic emphasis.
Generally speaking, realistic films attempt to reproduce the surface of concrete reality with a minimum of distortion. In photographing objects and events, the filmmaker tries to suggest the copiousness of life itself. Both realist and formalist film directors must select (and hence emphasize) certain details from the chaotic sprawl of reality. But the element of selectivity in realistic films is less obvious. Realists, in short, try to preserve the illusion that their film world is unmanipulated, an objective mirror of the actual world. Formalists, on the other hand, make no such pretense. They deliberately stylize and distort their raw materials so that only the very naive would mistake a manipulated image of an object or event for the real thing.
We rarely notice the style in a realistic movie; the artist tends to be self-effacing. Some filmmakers are more concerned with what is being shown than how it is manipulated. The camera is used conservatively. It is essentially a recording mechanism that produces the surface of tangible objects with as little commentary as possible. A high premium is placed on simplicity, spontaneity, and directness. This is not to suggest that these movies lack artistry, however, for at its best the realistic cinema specializes in art that conceals art.

21. What does the passage mainly discuss?
a. Acting styles
b. Film plots
c. Styles of filmmaking
d. Filmmaking 100 years ago

22. With which of the following statements would the author be most likely to agree?
a. Realism and formalism are outdated terms.
b. Most films are neither exclusively realistic nor formalistic.
c. Realistic films are more popular than formalistic ones.
d. Formalistic films are less artistic than realistic ones.

23. The phrase " this distinction" in the first paragraph refers to the difference between
a. formalists and realists
b. realism and reality
c. general and absolute
d. physical reality and raw materials

24. Whom does the author say is primarily responsible for a style of a film?
a. The director
b. The actors
c. The producer
d. The camera operator

25. The word "it" in the first paragraph refers to
a. the photographable world
b. their subject matter
c. this material
d. their stylistic emphasis

26. The word “copiousness" in the second paragraph is closest in meaning to
a. abundance
b. greatness
c. fullness
d. variety

27. How can one recognize the formalist style?
a. It uses familiar images.
b. It is very impersonal.
c. It obviously manipulated images.
d. It mirrors the actual world.

28. The word " tangible" in the last paragraph is closest in meaning to
a. concrete
b. complex
c. various
d. comprehensible

29. The word " self-effacing" in the last paragraph is closest in meaning to
a. modest
b. shy
c. egocentric
d. introverted

30. Which of the following films would most likely use a realist style?
a. A travel documentary
b. A science fiction film
c. A musical drama
d. An animated cartoon

III. GUIDED CLOZE

Read the following passage and choose the options that best complete the blanks.

Sylvia Earle, a (31)_____botanist and one of the (32)_____deep - sea explorers, has spent over
6,000 hours, more than seven months, under water. From her earliest years, she took her first plunge into
the open sea as a teenager. In the years since then, she has taken part in a(n) (33)______ of landmark
underwater projects, from exploratory expeditions around the world to her celebrated "Jim dive" in 1978,
which was the deepest solo dive (34)_____made without cable connecting the diver to a support vessel
at the surface of the sea.
(35)_____in a Jim suit, a futuristic suit of plastic and metal armor, which was secured (36)
_____a manned submarine, Sylvia Earle plunged vertically into the Pacific Ocean, at times at the speed
of 100 feet per minute. (37)_____reaching the ocean floor, she was released from the submarine and
from that point her only connection to the sub was an 18-foot tether. For the next two and a half hours,
Earle (38)_____the seabed, taking notes, collecting (39)_____, and painting a U.S. flag. Consumed by a
desire to descend deeper still, in I981she became involved in the design and manufacture of deep-sea
(40)______ one of which took her to a depth of 3000 feet. This did not end Sylvia Earle's accomplishments.

31. a. marine b. underwater c. undersea d. submarine
32. a. furthest b. foremostc. greatestd. utmost
33. a. amount b. great dealc. averaged. number
34. a. really b. laterc. ever d. mostly
35. a. Covered b. Put c. Clothedd. Worn
36. a. to b. with c. fromd. against
37. a. In b. Onc. Atd. For
38. a. walked b. roamed c. divedd. strolled
39. a. specimens b. modelsc. remainsd. debris
40. a. subcontractors b. submarinersc. submersionsd. submersibles

B. WRITTEN TEST
I. VERB TENSES / FORMS
1. He (go)_____to the last meeting, but he didn't.
2. By the time you come here again, this palace (build)_____.
3. The yesterday accident is thought (cause)_____by human error.
4. We (cook)_____all day for the party that evening and by 8 o'clock we still weren't ready.
5. It is highly desirable that every effort (make)_____to reduce expenditure.
6. (There ,be)_____any errors, let me know.
7. His (take)_____ill was quite unexpected.
8. In 20 hours' time, I (relax)_____on my yacht.
9. What a boring show! I would rather (not go)_____there.
10. It was a close call. We (kill)_____.

In democratic countries, any efforts (11) (restrict) _____the freedom of the press are rightly
condemned. However, this freedom (12) (easily, abuse)_____. Stories about people often attract far more
public attention than political events. Though we may enjoy reading about the lives of others, it is
extremely doubtful whether we would equally enjoy reading about ourselves. (13) (act) _____on the
contention that facts are sacred, reporters can cause untold suffering to individuals by publishing details about their private lives. Newspapers exert tremendous influence that they cannot only bring about major
changes to the lives of ordinary people but (14) (even, overthrow)_____a government.
The story of a poor family that (15) (acquire)_____fame and fortune overnight, dramatically
illustrates the power of the press. The family lived in Aberdeen, a small town in South Dakota. As the
parents had five children, life was a perpetual struggle against poverty. They (16) (expect)_____their
sixth child and (17) (face)_____with even more pressing economic problems. If they had had only one
more child, the fact would have passed unnoticed. They (18) (continue) _____ to struggle against economic odds and would have lived in obscurity. But they suddenly became the parents of quintuplets, four girls and a boy, an event which radically changed their lives. The day after the birth of the five children, a plane arrived in Aberdeen (19) (bring)_____sixty reporters and photographers. The news was of national importance, for the poor couple (20) (become)_____the parents of the only quintuplets in America.

II. PREPOSITIONS & PHRASAL VERBS

Part 1: Complete each of the following sentences with (a) suitable preposition(s) or particle(s) from the box:

in for _______ up to __________ through__________ down________ off
round_________ under_______ out _______________at __________over

1. I wish you wouldn't fly_____me like that every time I make a mistake.
2. The piece of equipment is very well made and stands_____the roughest treatment. You won't have
any trouble with it.
3. The new office staff are shaking_____well.
4. Ithink a sip of wine can bring him_____.
5. We are_____no obligation to change goods which were not purchased here.
6. Iam not friends with Peter any more. We have fallen_____.
7. I knew I was_____the hill when I started needing glasses to read.
8. Tom's family pulled him_____the difficult period following his wife's death.
9. The police came_____a great deal of criticism.
10. I have gone____computer games. They are not as interesting as before.

Part 2: Complete the following passage with prepositions.
It is not easy trying to cope with fear. Most people (11) _______ some stage in their lives feel afraid of something; fear of the dark as children, afraid of spiders or flying. For the most part, these fears are normal and do not interfere (12) _______ our ability to get on with our lives.
However, some people are afraid of something (13) _______ such an extent that it prevents them from leading a normal life. For example, 'electrophobia' - being afraid of electricity - makes life in today's world extremely difficult.
In fact, you can be afraid of anything and there is almost certainly a name for it. You can be afraid of clouds, certain colors, bicycles, rain, mushrooms and even sitting down. Apparently, the list of phobia gets longer everyday, but for people who have a real terror of something, help is (14) _______ hand. Researchers are making enormous progress (15) _______ understanding what a phobia is and what makes it come (16) _______ .
It is surprising how many people think they suffer from a phobia when actually all they are really experiencing is a strong dislike or distaste (17) _______ something. You may think you are computer phobic and want to throw your machine out of the nearest window. But that is not the same as being really 'mechanophobic', suffering from a racing heart and being short of breath (18) _______ the mere sight of a computer.
Experts say that you cannot take a true phobia (19) _______ anything else as it affects the whole of your nervous system. If you cannot run away from whatever is causing the fear, you feel that is inevitable. On the other hand, it's natural for most people to be afraid if they are aboard an airplane which is flying into a storm. Most psychologists agree that phobias can be described (20) _______ three main ways: social phobias, panic disorders and specific phobias.

III. OPEN CLOZE TEST

Passage 1
Although noise, commonly (l) _______ as unwanted sound, is a widely recognized form of pollution, it is very difficult to measure because the discomfort (2) _______ by different individuals is highly subjective and, therefore, variable. Exposure to lower levels of noise may be (3) _______ irritating, whereas exposure to higher levels may actually cause (4) _______ loss. Particularly in congested urban areas, the noise produced (5) _______ a by-product of our advancing technology causes physical harm, and detracts from the quality of life for those who are exposed to it.
Noise causes effects that the hearer cannot control and to (6) _______ the body never becomes accustomed. Loud noises instinctively signal danger (7) _______ any organism with a hearing mechanism, including human beings. (8) _______ response, heartbeat and respiration accelerate, blood vessels constrict, the skin pales, and muscles tense. In fact, there is a general increase in functioning (9) _______ about by the flow of adrenaline release in response to fear, and some of these responses persist even longer than the noise, occasionally as long as 30 minutes (10) _______ the sound has ceased.

Passage 2
Unlikely (11) _______ it may seem, there has now been expert confirmation that wild pumas and lynxes are at (12)_______ in parts of Britain, rather than being the figments of some wild imaginations. Previous sightings of such large cats had been put (13) _______ to exaggeration. After all, the argument went, some people are prone to seeing flying saucers and Loch ness monsters, particularly when under the influence of one drink. Some newspapers were suspected of having made up stories such as (14) _______ of the Beast of Exmoor, an animal that is responsible for the deaths of hundreds of sheep over the past ten years. (15) _______ experts have now come up with proof that such stories were in earnest after all. The animals are in all (16) _______ pets which have escaped from small zoos, or been abandoned by their owners. Because the keeping of such animals is severely restricted under the (17) _______ of the Dangerous Wild Animal Act of 1976, owners of unlicensed animals might not (18) _______ an escape for fear of prosecution. Britain's only surviving native species, the wild cat, is confined to Scotland. After examining hair samples, experts now say that the Best of Exmoor in the south of England is without (19) _______ a puma or lynx, both of which are normally native (20) _______ the Middle East and Asia.

IV. WORD FORMS

Part 1: Complete the sentences with the correct forms of the given words.

1. His _______ annoys some members of the committee because he is always expressing his ideas frankly. (speak)
2. George is very disorganized and not very_______ (business)
3. She was fully aware of her own _______ . (short)
4. Low income and little administrative support make teachers _______ _______ with their profession. (heart)
5. A film about the _______ ancestors is available in the library. (reptile)
6. There are people whose _______ begins from the moment of their death. (mortal)
7. It's undeniable that the _______ of the local incompetent healer was responsible for her sudden death. (diagnose)
8. As the sole _______ of his uncle's will, he inherited a huge fortune. (benefit)
9. This _______ faulty washing machine should be returned to the manufacturer. (repair)
10. The first time I tried out my new bike I _______ and fell off. (balance)

Part 2: Complete the following passage with the correct forms of the given words.

PROFESSOR ---------- SALE ---------- ACQUISITION ---------- STARRY ---------- BAND
INVADE---------- ORIGIN---------- LONELY---------- QUARTER ---------- POPULARITY

The Beatles became the most popular grouping rock music history. The (11) _______ of extraordinarily talented musicians generated a frenzy that transcended countries and economic strata. While all of them sang, John Lennon and Paul McCartney wrote the majority of their songs.
(12) _______ , Lennon and five others formed a group called Quarrymen in 1956, with McCartney
joining them later that year. George Harrison, John Lennon and Paul McCartney, together with Stuart Sutcliffe, who played the bass guitar, and Pete Best on the drums, performed together in several bands for a few years, until they finally settled on the Silver Beatles in 1960. American Rock musicians, such as Chuck Berry and Elvis Presley, influenced Lennon's and McCartney's music, whose first hits consisted of simple tunes and lyrics about young love. The Beatles' U.S. tour propelled them to (13) _______ and led to two movies filmed in 1964 and 1965. The so-called British (14) _______ of the United States was in full swing when they took the top five spots on the singles' charts, followed by the release of their first film.
During the 1960s, their music matured and (15) _______ a sense of melody. The lyrics of their song became deeper and gained in both imagination and meaning. Their popularity continued to grow as the Beatles turned their attention to social problems and political issues in "Nowhere Man" and Eleanor Rigby". (16) _______ and nostalgia come through in their ballad "Michelle" and 'Yesterday", which fully displayed the group's (17)_______ development and sophistication.
Lennon's sardonic music with lyrics written in the first person, and McCartney's songs that created scenarios with off beat individuals, contributed to the character of the music produced by the group. In addition to their music, the Beatles set a social trend that (18)_______ long hair, Indian music, and moss dress.
For a variety of reasons, the musicians began to drift apart, and their last concert took place in San Francisco in 1966. The newspapers and tabloids publicized their quarrels and lawsuits, and the much idolized group finally (19)_______ in 1970. However, their albums had (20) _______ those of any other bands in history. Although all of the Beatles continued to performed solo or form new rock groups alone, none could achieve the recognition and success that they had been able to win together.

V. SENTENCE TRANSFORMATION

Rewrite the sentences with the given words or beginning in such a way that their meanings remain unchanged.

1. The only reason the party was a success was that a famous film star attended.
→ Had it …………………………………………………………………………………................... ...
2. Government guidelines really do emphasize the importance of starting education early.
→ A lot of emphasis …………………………………………………………………………………....
3. The trip was so amazing that we will never forget it.
→ It's too …………………………………………………………………………………................... ..
4. Your silly questions distracted me.
→ You drove …………………………………………………………………………………...............
5. She was so disgusted at the way her friend behaved that she refused to speak to him.
→ Such …………………………………………………………………………………................... .....
6. Mike is never reluctant to make tough decisions as a manager. (SHRINKS)
→ …………………………………………………………………………………................... .............
7. The film is similar to Shakespeare's Hamlet in a number of ways. (RESEMBLANCE)
→ The film ………………………………………………………………………………….................
8. He is determined to become a doctor. (HEART)
→ …………………………………………………………………………………................... .............
9. Alison bought the big house because she wanted to open a hotel. (VIEW)
→ Alison bought ….…………………………………………………………………………………....
10. We feel uncomfortable in the house. (FISH)
→ …………………………………………………………………………………................... .............

VI. ERROR IDENTIFICATION

Identify 10 errors in the following passage and correct them.

Between 1977 and 1981, three groups of American women, numbered 27 in all, between the age of 35 and 65, were given month-long tests to determine how they would response to conditions resembling those on the space shuttle. Carefully selected from among many applicants, the women were volunteers and pay was barely above the minimum wage. They weren't allowed to smoke or drink alcohol during the tests, and they were expected to tolerate each other's company at closed quarters for the entire period. Among other things, they had to stand pressure three times of the force of gravity and carry out both physical and mental tasks while exhausted from strenuous physical exercises. At the end often days, they had to spend a further twenty days absolutely confined to bed, during that time they suffered backaches and discomforts, and when they were finally allowed up, the more physically active women were especially subject to pains due to a light calcium loss. Results of the tests suggest that women have significant advantages on men in space. They need less food and less oxygen and they stand up to radiation well. Men's advantages in terms of strength and stamina, meanwhile, are virtually wiped out by the zero-gravity condition in space.THE END

lucifer_potter
12-05-2010, 10:42 PM
Bao giờ mới cσ đαp αn đβy bạn

mất dιp
13-05-2010, 05:07 AM
Lΰm từ từ, nhμu quα đuối =="

A. MULTIPLE CHOICE
I. PHONOLOGY
Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three.
1. a. rhinoceros b. vehicle c. whale d. uninhabitable
2. a. unconcernedly b. ragged c. sacred d. hiccupped
3. a. archaic b. archive c. choir d. archery
4. a. suggestion b. congestion c. digestion d. devotion
5. a. dairy b. lair c. fair d. gait

Choose the word whose stress pattern is different from that of the other three.
6. a. credulous b. acropolis c. dialect d. obsolete
7. a. ecotourism b. compromise c. disposal d. neighborhood
8. a. beneficial b. detrimental c. understanding d. magnificent,
9. a. zoology b. cement c. conquest d. duet
10. a. argumentative b. psychological c. contributory d. hypersensitive

II. READING COMPREHENSION
Read the following passage and choose the best option to complete the blank or answer the question.
Since water is the basis of life, composing the greatest part of the tissues of all living things, the crucial problem of desert animals is to survive in a world where sources of flowing water is rare. And since man's inexorable necessity is to absorb large quantities of water at frequent intervals, he can scarcely comprehend that many creatures of the desert pass their entire lives without a single drop.
Uncompromising as it is, the desert has not eliminated life but only those forms unable to withstand its desiccating effects. Nomoist-skinned, water-loving animals can exist there. Few large animals are found: the giants of the North American desert are deer, the coyote, and the bobcat. Since desert country is open, it holds more swift-footed, running, and leaping creatures than the tangled forest. Its population is largely nocturnal, silent, filled with reticence, and ruled by stealth. Yet they are not emaciated. Having adapted to their austere environment, they are as healthy as animals anywhere in the world.
The secret of their adjustment lies in a combination of behavior and physiology. None could survive, if, like mad dogs and Englishmen, they went out in the midday sun, many would die in a matter of minutes. So most of them pass the burning hours asleep in cool, humid burrows underneath the ground, emerging to hunt only by night. The surface of the sun-baked desert averages around 150 degrees, but 18 inches down the temperature is only 60 degrees.
1. What is the topic of the passage?
a Desert plants
b. Desert life
c. Animal life
d. Forest life
12. The phrase 'those forms' refers to all the following except ...
a. water-loving animals
b. the bobcat
c. moist-skinned animals
d. many large animals
13. The word 'inexorable' is closest in meaning to ...
a. relentless
b. indispensable
c. full
d. demanding
14. The author mentions all of the following as examples of the behavior of desert animals except ...
a. animals sleep during the day
b. animals dig homes underground
c. animals are noisy and aggressive
d. animals are watchful and quiet
15. The word 'them' refers to...
a. mad dogs and Englishmen
b. desert animals
c. behavior and physiology
d. minutes
16. The word 'emaciated' is closest in meaning to ...
a. wild
b. cunning
c. unmanageable
d. unhealthy
17. The author states that one characteristic of animals living in the desert is that they ...
a. are smaller and fleeter than forest animals
b. are less healthy than animals living in different places
c. can hunt in temperature of 150 degrees
d. live in an accommodating environment
18. Which of the following generalizations is supported by the passage?
a. Water is the basis of life.
b. All living things adjust to their environments.
c. Desert life is colorful.
d. Healthy animals live longer lives.
19. The word 'burrows' is closest in meaning to ...
a. underground nests
b. underground houses
c. underground caves
d. underground holes
20. How is the temperature 18 inches underground compared to that on the surface in the desert?
a. the same
b. much higher
c. less than half
d. half

VŨ TUẤN HẢI
13-05-2010, 10:00 AM
Bao giờ mới cσ đαp αn đβy bạn

Một điều khα đαng tiếc đσ lΰ mμnh khτng cσ key bạn ΰ :62:

miss_kool
17-05-2010, 06:28 PM
Một điều khα đαng tiếc đσ lΰ mμnh khτng cσ key bạn ΰ :62:
em ơi lΰm bΰi muk ko cσ đαp αn đối chiếu thμ biết đϊng hay sai muk lΰm hả em :choler:

người ham học tiếng Anh
17-05-2010, 09:26 PM
Đuối...:27_003:Mới nhμn đγ thấy ẹ roΰi...Thoai để in ra lΰm từ từ...Cσ gμ hỏi key chỗ cτ em lun ...:48_002:
P.S: Anh tự type đấy ah`... Khβm phục...:still_dreaming::smilie_clap:

VŨ TUẤN HẢI
22-11-2010, 09:40 AM
Mọi người lΰm đi nha, mμnh cσ key rồi, khi nΰo nhiều người lΰm thμ mμnh post key

huycomf
09-06-2011, 10:33 PM
CHo Đ.A đi bạn ơi

Lβu quα rồi đσ

IAmBadBoy
09-06-2011, 11:01 PM
Key nΰy cσ trong quyển Olympic 30/4 mΰ cαc bạn .

sulove1102
18-08-2011, 08:24 PM
έ đừng cho Key vội, để mμnh in ra lΰm thử đγ :33_002::33_002:

nhật hằng trương
18-08-2011, 08:43 PM
V. SENTENCE TRANSFORMATION

Rewrite the sentences with the given words or beginning in such a way that their meanings remain unchanged.

1. The only reason the party was a success was that a famous film star attended.
→ Had it …not been for the attendance of the famous film stạr,the party wouldnt have been s success………………………………………………………………………………............. ...... ...
2. Government guidelines really do emphasize the importance of starting education early.
→ A lot of emphasis …:54_002: :54_002:cβu nΰy em chịu ạ………………………………………………………………………………....
3. The trip was so amazing that we will never forget it.
→ It's too …amazing a trip fos ϊ to forget……………………………………………………………………………….............. ..... ..
4. Your silly questions distracted me.
→ You drove …me with your silly questions………………………………………………………………………………........... ....
5. She was so disgusted at the way her friend behaved that she refused to speak to him.
→ Such …was her disgust at the way her friend........………………………………………………………………………………...... ............. .....
6. Mike is never reluctant to make tough decisions as a manager. (SHRINKS)
→ …mike nểvκr shrinks from making tough decisions.........……………………………………………………………………………….. ................. .............
7. The film is similar to Shakespeare's Hamlet in a number of ways. (RESEMBLANCE)
→ The film …has some resemblance to shakespeare's hamlet……………………………………………………………………………….............. ...
8. He is determined to become a doctor. (HEART)
→ …he has set his heart on becoming a doctor……………………………………………………………………………….............. ..... .............
9. Alison bought the big house because she wanted to open a hotel. (VIEW)
→ Alison bought the big house with a view opening a hotel….…………………………………………………………………………………....
10. We feel uncomfortable in the house. (FISH)
->we feel like fish out of water in the house

luội
cσ mấy cβu lΰm rồi
chech em với ạ:04: :04::04: :04:

kuckutkute181
18-08-2011, 10:01 PM
luội
cσ mấy cβu lΰm rồi
chech em với ạ:04: :04::04: :04:


Check giϊp cậu nhι


Rewrite the sentences with the given words or beginning in such a way that their meanings remain unchanged.
.
2. Government guidelines really do emphasize the importance of starting education early.
→ A lot of emphasis has put/placed the goVernment on starting has been put bY the goVerment guidelines
4. Your silly questions distracted me.
→ You drove …me with your silly questions…


cβu nΰY nκn Viết lΰ : You droVe me to distraction With Yo sillY question :D

6. Mike is never reluctant to make tough decisions as a manager. (SHRINKS)
→ …mike nểvκr shrinks from making tough decisions....
Right :D
7. The film is similar to Shakespeare's Hamlet in a number of ways. (RESEMBLANCE)
→ The film …has some resemblance to shakespeare's hamlet

The film bears some resemblance to Shakespeαre's hamlet

( to ) bear resemblance to sth : cσ nιt tương đồng Với cαi gμ
…
10. We feel uncomfortable in the house. (FISH)
->we feel like fish out of water in the house
Right
Cheers

kyquanyeudoi
19-08-2011, 07:15 AM
tui cũng cσ rất nhiều đề Olympic cαc năm vΰ rất rất nhiều đề tỉnh nhưng ko biết post lκn thế nΰo

baby_sunmoon_123
19-08-2011, 06:39 PM
A. MULTIPLE CHOICE
I. PHONOLOGY
Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three.
1. a. rhinoceros b. vehicle c. whale d. uninhabitable
2. a. unconcernedly b. ragged c. sacred d. hiccuped
3. a. archaic b. archive c. choir d. archery
4. a. suggestion b. congestion c. digestion d. devotion
5. a. dairy b. lair c. fair d. gait

Choose the word whose stress pattern is different from that of the other three.
6. a. credulous b. acropolis c. dialect d. obsolete
7. a. ecotourism b. compromise c. disposal d. neighborhood
8. a. beneficial b. detrimental c. understanding d. magnificent,
9. a. zoology b. cement c. conquest d. duet
10. a. argumentative b. psychological c. contributory d. hypersensitive

II. READING COMPREHENSION

Read the following passage and choose the best option to complete the blank or answer the question.

Since water is the basis of life, composing the greatest part of the tissues of all living things, the crucial problem of desert animals is to survive in a world where sources of flowing water is rare. And since man's inexorable necessity is to absorb large quantities of water at frequent intervals, he can scarcely comprehend that many creatures of the desert pass their entire lives without a single drop.
Uncompromising as it is, the desert has not eliminated life but only those forms unable to withstand its desiccating effects. Nomoist-skinned, water-loving animals can exist there. Few large animals are found: the giants of the North American desert are deer, the coyote, and the bobcat. Since desert country is open, it holds more swift-footed, running, and leaping creatures than the tangled forest. Its population is largely nocturnal, silent, filled with reticence, and ruled by stealth. Yet they are not emaciated. Having adapted to their austere environment, they are as healthy as animals anywhere in the world.
The secret of their adjustment lies in a combination of behavior and physiology. None could survive, if, like mad dogs and Englishmen, they went out in the midday sun, many would die in a matter of minutes. So most of them pass the burning hours asleep in cool, humid burrows underneath the ground, emerging to hunt only by night. The surface of the sun-baked desert averages around 150 degrees, but 18 inches down the temperature is only 60 degrees.

11. What is the topic of the passage?
a Desert plants
b. Desert life
c. Animal life
d. Forest life

12. The phrase 'those forms' refers to all the following except ...
a. water-loving animals
b. the bobcat
c. moist-skinned animals
d. many large animals

13. The word 'inexorable' is closest in meaning to ...
a. relentless
b. indispensable
c. full
d. demanding

14. The author mentions all of the following as examples of the behavior of desert animals except ...
a. animals sleep during the day
b. animals dig homes underground
c. animals are noisy and aggressive
d. animals are watchful and quiet

15. The word 'them' refers to...
a. mad dogs and Englishmen
b. desert animals
c. behavior and physiology
d. minutes

16. The word 'emaciated' is closest in meaning to ...
a. wild
b. cunning
c. unmanageable
d. unhealthy

17. The author states that one characteristic of animals living in the desert is that they ...
a. are smaller and fleeter than forest animals
b. are less healthy than animals living in different places
c. can hunt in temperature of 150 degrees
d. live in an accommodating environment

18. Which of the following generalizations is supported by the passage?
a. Water is the basis of life.
b. All living things adjust to their environments.
c. Desert life is colorful.
d. Healthy animals live longer lives.

19. The word 'burrows' is closest in meaning to ...
a. underground nests
b. underground houses
c. underground caves
d. underground holes

20. How is the temperature 18 inches underground compared to that on the surface in the desert?
a. the same
b. much higher
c. less than half
d. half

Read the following passage and choose the best option to complete the blank or answer the question.

Even before the turn of the century, movies began to develop in two major directions: the realistic and the formalistic. Realism and formalism are merely general, rather than absolute, terms. When used to suggest a tendency toward either polarity, such labels can be helpful, but in the end they are just labels. Few films are exclusively formalist in style, and fewer yet are completely realist. There is also an important difference realism and reality, although this distinction is often forgotten. Realism is a particular type, whereas physical reality is the source of all the raw materials of film, both realistic and formalistic. Virtually, all movie directors go to the photographable world for their subject matter, but what they do with this material- how they shape and manipulate it- determines their stylistic emphasis.
Generally speaking, realistic films attempt to reproduce the surface of concrete reality with a minimum of distortion. In photographing objects and events, the filmmaker tries to suggest the copiousness of life itself. Both realist and formalist film directors must select (and hence emphasize) certain details from the chaotic sprawl of reality. But the element of selectivity in realistic films is less obvious. Realists, in short, try to preserve the illusion that their film world is unmanipulated, an objective mirror of the actual world. Formalists, on the other hand, make no such pretense. They deliberately stylize and distort their raw materials so that only the very naive would mistake a manipulated image of an object or event for the real thing.
We rarely notice the style in a realistic movie; the artist tends to be self-effacing. Some filmmakers are more concerned with what is being shown than how it is manipulated. The camera is used conservatively. It is essentially a recording mechanism that produces the surface of tangible objects with as little commentary as possible. A high premium is placed on simplicity, spontaneity, and directness. This is not to suggest that these movies lack artistry, however, for at its best the realistic cinema specializes in art that conceals art.

21. What does the passage mainly discuss?
a. Acting styles
b. Film plots
c. Styles of filmmaking
d. Filmmaking 100 years ago

22. With which of the following statements would the author be most likely to agree?
a. Realism and formalism are outdated terms.
b. Most films are neither exclusively realistic nor formalistic.
c. Realistic films are more popular than formalistic ones.
d. Formalistic films are less artistic than realistic ones.

23. The phrase " this distinction" in the first paragraph refers to the difference between
a. formalists and realists
b. realism and reality
c. general and absolute
d. physical reality and raw materials

24. Whom does the author say is primarily responsible for a style of a film?
a. The director
b. The actors
c. The producer
d. The camera operator

25. The word "it" in the first paragraph refers to
a. the photographable world
b. their subject matter
c. this material
d. their stylistic emphasis

26. The word “copiousness" in the second paragraph is closest in meaning to
a. abundance
b. greatness
c. fullness
d. variety

27. How can one recognize the formalist style?
a. It uses familiar images.
b. It is very impersonal.
c. It obviously manipulated images.
d. It mirrors the actual world.

28. The word " tangible" in the last paragraph is closest in meaning to
a. concrete
b. complex
c. various
d. comprehensible

29. The word " self-effacing" in the last paragraph is closest in meaning to
a. modest
b. shy
c. egocentric
d. introverted

30. Which of the following films would most likely use a realist style?
a. A travel documentary
b. A science fiction film
c. A musical drama
d. An animated cartoon


trτng cαi đề đγ đủ chết người rồi
:61: :61::61: :61::61:
tμnh hμnh lΰ em lΰm bωa8-}
chech em với ạ

trongphulong96
09-09-2011, 05:55 PM
đề nj` khσ kjnh,lΰm hoΰi mΰ khτng ra.
Ak,mΰ key đề cσ trong quyển 30/4 đσ,chỉ biết coi đαp αn thui,lΰm hum dc:23_002:

Klickie
08-01-2012, 04:18 PM
Cho mμnh hỏi cuốn 30/4 mua ở đβu thế ? Mμnh ở Biκn hoΰ ^^

Bạn cho đề post keY đi ^^ mμnh muốn dς !

Sadist
17-01-2012, 10:23 PM
anh post đề mấy năm trước đσ được khτng?