PDA

View Full Version : Grammar Points Unit 10 !cotiennhonhan1412
25-04-2010, 11:33 AM
Unit 10 : Life on other planets !

Grammar Points:
1,Modals : may,might được dùng để diễn đạt dự đoán về khả năng xảy ra , trong đó , might ít có khả năng hơn. Trong nhiều trường hợp , might được dùng là Past tense của may.
- It may be a box of crayons , or it might be a box of paints.
2, Câu điều kiện loại 1 hàm ư nếu điều kiện trong mệnh đề if xảy ra th́ hành động trong mệnh đề chính có thể xảy ra ở hiện tại hoặc trong tương lai (Xem lại Unit 6)
- The world will end up like a second-hand junk-yard if the pollution goes on.
3, Câu điều kiện loại 2 hàm ư giá mà điều kiện trong mệnh đề if xảy ra,th́ hành động trong mệnh đề chính đă có thể xảy ra trong quá khứ hoặc trong hiện tại (Thực tế là ko xảy ra )
- Na would buy a computer if she had enough money
NOTE :
- Chú ư cách dùng động từ trong mệnh đề chính và mệnh đề if
- Cần có một dấu phẩy ngăn cách 2 mệnh đề với nhau nếu mệnh đề if đứng đầu câu

junsu_xiah95
17-05-2010, 02:25 PM
có pạn nào viết pài fần WRITE bài 10 chưa????????? gúp ḿnh với :(

chanhbecon
22-07-2010, 02:35 PM
c̣n pài mô nữa poat lun em