PDA

View Full Version : Dạng Câu bị động đặc biệt!Mywestlife
04-04-2010, 09:23 PM
1:wacko:.Thể nhờ bảo(Causative form):HAVE or GET
a) HAVE:
+Chủ động:S+have+O.1(person)+bare-V+O2(thing)
+Bị động : S+have+O2(thing)+VPP
EX:I had him repair the roof yesterday
.....I had the roof repaired yesterday.
b) GET:
+CĐ: S+ get + O1(person)+ to Inf + O2(thing)
+BĐ: S+ get + O(thing)+VPP
EX: I will get her to cut my hair
.......I will get my hair cut.
2. :wacko:Verb of opinion:Say, thinh, believe, know, report, declare....
Có 2 dang bị động:
CĐ: S1+ V of opinion+(that)+clause(S2+V+O)
BĐ: It+ be+ V of opinion(VPP)+(that)+Clause)
Hoặc là: S2+ be+ V of opinion( VPP)+To inf
Ex: They said that Tom was the brightest student in class
.......It was said that Tom was the...(.nt...).....................
hay có thể viết:
Tom was said to be the brightest student in class
* Nếu Verb of ôpinin ( VO) ở th́ hiện tại , mệnh đề tt ở quá khứ ta dùng:
CĐ: * S1+ VO+(that)+ clause
BĐ: * It+ be+ VO(VPP)+ that+ clause
hoặc: *S2+be+ VO (VPP) + to have VPP
EX: They know that Mai won the competition.
........It is known that Mai won the competition
.......Mai is known to have won the compêtition
3.:wacko: S(thing )+ need+ to be VPP
or: S(thing) Need+ V-ING
:69::17_002:!!!!!!!!!!!!!!!:07:

gaumeomoney
07-04-2010, 04:08 PM
Tớ chẳng thấy mấy cái này có ǵ gọi là "cần thiết" từ lớp 1->11 ḿnh KHÔNG BAO GIỜ đụng đến công thức và điểm số vẫn ở mức khá- giỏi. Các bạn học công thức để làm ǵ khi mà giao tiếp cơ bản c̣n chưa làm đc?? Mấy cái này chỉ cần thiết khi bạn làm 1 công việc đ̣i hỏi độ chính xác của câu nói cao ( đàm phán = TA v.v...)

suaconlnton3010
07-04-2010, 06:44 PM
theo ḿnh nghĩ th́ những công thúc này cũng rất cần thiết đấy chự Nếu không có ngữ pháp th́ sao mà giao tiếp được, nhỉ!!!

suaconlnton3010
07-04-2010, 06:46 PM
Các bạn ui, có ai biết 20 từ Verb+ to Verb không chỉ cho ḿnh với! Please!!!!

tiutiu92
07-04-2010, 07:59 PM
Tớ chẳng thấy mấy cái này có ǵ gọi là "cần thiết" từ lớp 1->11 ḿnh KHÔNG BAO GIỜ đụng đến công thức và điểm số vẫn ở mức khá- giỏi. Các bạn học công thức để làm ǵ khi mà giao tiếp cơ bản c̣n chưa làm đc?? Mấy cái này chỉ cần thiết khi bạn làm 1 công việc đ̣i hỏi độ chính xác của câu nói cao ( đàm phán = TA v.v...)
ḿnh cũng đồng t́nh với bạn. Tuy nhiên với cách kiêm tra thi cử của Việt Nam hiện nay thỳ bạn bắt buộc phải học nhiều ngữ pháp thôi. Có thể bạn ko cần học nhiều ngữ pháp vẫn có thể làm tốt bài nhưng đó là ở những câu cửa miệng dễ nhớ dễ thuộc.Dĩ nhiên khi ấu 1 cấu trúc câu đă in vào trí nhớ của bạn một các vô ư thức. Khi bạn dùng cấu trúc trong những câu ấy 1 cách vô t́nh, theo thói quen bạn ko tránh khỏi việc dùng sai trong 1 vài tường hợp đặc biệt.
Bước đầu tiên vẫn phải học ngữ pháp để thy cử đạt kết quả tốt đă.hihi!!! Tuy nhiên học ngữ pháp công nhận mông mênh!!! Học măi vẫn thấy thấy khó:06:

tiutiu92
07-04-2010, 08:04 PM
Các bạn ui, có ai biết 20 từ Verb+ to Verb không chỉ cho ḿnh với! Please!!!!
http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=8262

mikanchan44
10-04-2010, 09:33 PM
hix! minh thi hoc anh ngu nhu gị co gang lam ma bai test ma kho ko chiu noi

Sonltt
28-09-2010, 10:53 PM
Viết khó hiểu, theo ḿnh th́ ko nên học theo kiểu công thức ntn :|

miss_kool
29-09-2010, 09:10 AM
Tớ chẳng thấy mấy cái này có ǵ gọi là "cần thiết" từ lớp 1->11 ḿnh KHÔNG BAO GIỜ đụng đến công thức và điểm số vẫn ở mức khá- giỏi. Các bạn học công thức để làm ǵ khi mà giao tiếp cơ bản c̣n chưa làm đc?? Mấy cái này chỉ cần thiết khi bạn làm 1 công việc đ̣i hỏi độ chính xác của câu nói cao ( đàm phán = TA v.v...)


bạn nói vậy là cũng k được chính xác đâu! đừng có khinh thường lí thuyệtKhông có nó làm sao mà làm được bài tâp.Mà có làm bài tập nhiều th́ mới nhớ được lí thuyêt.

huynhvannha
29-09-2010, 09:38 PM
ủa ko biết có nhầm ko ta ? thấy get giống have trong cấu trúc
S + have/get + sb + do sth
đâu có to inf đâu

wellfrog
29-09-2010, 10:37 PM
ủa ko biết có nhầm ko ta ? thấy get giống have trong cấu trúc
S + have/get + sb + do sth
đâu có to inf đâu
Nhầm rồi em, bị động th́ gióng nhưng chủ động th́ khác nhé : have + nguyên mẫu , trong khi get vẫn + to inf

SUPER UFO
29-09-2010, 11:10 PM
1:wacko:.Thể nhờ bảo(Causative form):HAVE or GET
a) HAVE:
+Chủ động:S+have+O.1(person)+bare-V+O2(thing)
+Bị động : S+have+O2(thing)+VPP
EX:I had him repair the roof yesterday
.....I had the roof repaired yesterday.
b) GET:
+CĐ: S+ get + O1(person)+ to Inf + O2(thing)
+BĐ: S+ get + O(thing)+VPP
EX: I will get her to cut my hair
.......I will get my hair cut.
2. :wacko:Verb of opinion:Say, thinh, believe, know, report, declare....
Có 2 dang bị động:
CĐ: S1+ V of opinion+(that)+clause(S2+V+O)
BĐ: It+ be+ V of opinion(VPP)+(that)+Clause)
Hoặc là: S2+ be+ V of opinion( VPP)+To inf
Ex: They said that Tom was the brightest student in class
.......It was said that Tom was the...(.nt...).....................
hay có thể viết:
Tom was said to be the brightest student in class
* Nếu Verb of ôpinin ( VO) ở th́ hiện tại , mệnh đề tt ở quá khứ ta dùng:
CĐ: * S1+ VO+(that)+ clause
BĐ: * It+ be+ VO(VPP)+ that+ clause
hoặc: *S2+be+ VO (VPP) + to have VPP
EX: They know that Mai won the competition.
........It is known that Mai won the competition
.......Mai is known to have won the compêtition
3.:wacko: S(thing )+ need+ to be VPP
or: S(thing) Need+ V-ING
:69::17_002:!!!!!!!!!!!!!!!:07:
3.:wacko: S(thing )+ need+ to be VPP
or: S(thing) Need+ V-ING

Phần này không nhất thiết phải là S(thing).
Ex:
- These children need looking after = These children need to be looked after.

nguyencbax
13-10-2010, 03:32 PM
:17_002::38_002:

hoankaka15
13-10-2010, 06:04 PM
1.Choose the word whose underlined part is pronounced differently
A. repeats B. coughs C. amuses D. attacks
2.The French ............... polite now.
A. has been B. have been C. is D. are
3.I haven’t seen my sister for three months.
A. This is the first time I’ve seen my sister. B. I last saw my sister for three months.
C. The last time I saw my sister was three months ago. D. It’s three months since I have seen my sister.
4.“ Let’s eat out tonight !” – “……………………”
A. Ok. Why not? B. Congratulations C. Good luck! D. Yes, I will
5. There was a very interesting news on the radio this morning .
A . there was B. a C. interesting D. news
6. My parents will have celebrated 30 years of ________________ by next week.
A. marry B. marriage C. marriageable D.married
7. Facial ………………………… show one's feelings when he is communicating.
A. expressions B. expresses C. expressive D. expressively
8. I don’t think she is enough old to enjoy this story
A. don’t B. is C. enough old D. to enjoy

Nếu c̣n có ngày mai
13-10-2010, 06:25 PM
1.Choose the word whose underlined part is pronounced differently
A. repeats B. coughs C. amuses D. attacks
2.The French ............... polite now.
A. has been B. have been C. is D. are
3.I haven’t seen my sister for three months.
A. This is the first time I’ve seen my sister. B. I last saw my sister for three months.
C. The last time I saw my sister was three months ago. D. It’s three months since I have seen my sister.
4.“ Let’s eat out tonight !” – “……………………”
A. Ok. Why not? B. Congratulations C. Good luck! D. Yes, I will
5. There was a very interesting news on the radio this morning .
A . there was B. a C. interesting D. news
6. My parents will have celebrated 30 years of ________________ by next week.
A. marry B. marriage C. marriageable D.married
7. Facial ………………………… show one's feelings when he is communicating.
A. expressions B. expresses C. expressive D. expressively
8. I don’t think she is enough old to enjoy this story
A. don’t B. is C. enough old D. to enjoy

Bạn tham khảo nhé.

ngocquynh_girl_like_candy
16-10-2010, 09:26 PM
cho hỏi có công thức câu bị động dạng yes/no & wh-question ko chỉ giùm ḿnh với

Hoàng Quốc Hiền
29-10-2010, 03:01 PM
ủa ko biết có nhầm ko ta ? thấy get giống have trong cấu trúc
S + have/get + sb + do sth
đâu có to inf đâu
Bạn nhớ nhầm rùi : Công thức S + have/has +S.O+ V(infinitive)+ S.thing(mang nghĩa nhờ vả)
VD : I had my friend take a bottle of beer.(haineken ) HE he
S + make/-s +S.O+ V(infinitive)+ S.thing( bắt buộc)
VD : I made him give his hands to me.
S + get+S.O+ to+ V(infinitive)+ S.thing( thuyết phục)
VD : I usually get her to go jogging/birdwatching(XEm chim (đừng nghĩ bậy tội nghiệp tui) (chỉ ngắm thôi)/ fishing = angling (câu cá),/ window shopping( Xem hàng mà hông có mua )
là h́nh thức sai bảo dạng chủ động. C̣n Dạng sai bảo bị động chỉ với have va get thôi . Have th́ có cùng cấu trúc chỉ thay V(infinitive) thành V(past participle) thôi.
get th́ phải bỏ to ,và thêm V(past participle) Have thành had ,get thành got. Ḿnh chỉ biết nhiêu đó ai có thêm nữa th́ xin gửi thư cho ḿnh cám ơn !!!!!!!:wallbash:

Mywestlife
31-10-2010, 09:10 AM
cho hỏi có công thức câu bị động dạng yes/no & wh-question ko chỉ giùm ḿnh với
Ủa, làm ǵ có công thức câu bị động dạng yes no and wh question nhi? Hay là bạn nhầm sang câu tường thuật?

muacuoitroi1511
22-06-2011, 05:17 PM
Chủ động : Have + sb + V
Get+ sb+ to V
Bị động : Have/ get+ St+ P2

muacuoitroi1511
22-06-2011, 05:36 PM
Ngọc Quỳnh nè.Ḿnh biết các bạn thường gặp khó khăn khi chuyển câu sang bị động dạng câu hỏi.Để ḿnh chỉ cho bạn cách làm nha.Trước hết bạn phải viết được công thức bị động ở dạng khẳng định.Làm thế này có dễ nhớ hơn không?
Công thức tổng quát của bị động là TO BE+ P2
_ vậy hiện tại đơn là : am/ is/ are+ P2 ->(? ) am/am/is/ are+ S( mới )+ P2
- quá khứ đơn Was/ were+ P2 ->(? ) was/ were + S( mới )+ P2
Tương tự như vậy bạn có thể lập công thức cho các th́ khác.Sau đó chuyển động từ/ trợ động từ lên trước chủ ngữ mới là có công thức cho dạng nghi vấn rồi

muacuoitroi1511
22-06-2011, 06:05 PM
Ḿnh c̣n có mấy câu bị động dạng đặc biệt nữa nè . Dĩ nhiên nó rất ít được dùng trong thực tế.Chỉ có trong những bài tập quái chiêu thôi.Hihi
They considered that she was the best singer.
-> She was considered to have been/ to be the best singer.
Don’t wipe your dirty finger on my clean tablecloth.
-> Your dirty finger mustn’t be wiped on my tablecloth
They advised buying a new car.
-> A new car was advised to buy
You don’t need to wind this watch
-> This watch needn’t be wound/ doesn’t need to be wound
It’s impossible to do that work.
-> That work can’t be done.
He suggested writing composition in class.
-> He suggested that composition should be written in class.
I didn’t let him know what I was thinking.
-> He wasn’t allowed to know what I was thinking
It’s time you studied hard your lesson.
-> It’s time your lesson was studied hard
Do your test carefully
-> Let your test be done carefully.
It’s necessary to concentrate on your lessons
->It’s necessary for your lessons to be concentrated on
Don’t let it to worry you
-> It’s not allowed to worry you.
Roman expected to conquer Carthage
->It was expected Roman would conquer Carthage

talankazushi
22-06-2011, 09:37 PM
chài, những cái nài sao mà học dc cho hết :-ss

Kazu
04-07-2011, 01:59 PM
ôi,tớ đang cần học những ngữ pháp cơ bản mà cứ quên trước quên sau,mấy câu của bạn khó quá

huyentrang1996
09-01-2012, 07:51 PM
vậy nếu một mệnh đề ở hiện tại một mệnh đề ở tương lai th́ có phải dùng to have pp không

huyentrang1996
09-01-2012, 08:20 PM
nếu là''is living'' th́ chuyển thành ''to v2'' thế nào?

halfangel.ha
15-01-2012, 10:16 AM
Tớ chẳng thấy mấy cái này có ǵ gọi là "cần thiết" từ lớp 1->11 ḿnh KHÔNG BAO GIỜ đụng đến công thức và điểm số vẫn ở mức khá- giỏi. Các bạn học công thức để làm ǵ khi mà giao tiếp cơ bản c̣n chưa làm đc?? Mấy cái này chỉ cần thiết khi bạn làm 1 công việc đ̣i hỏi độ chính xác của câu nói cao ( đàm phán = TA v.v...)
Có phải ai cũng như bạn, "giao tiếp cơ bản c̣n chưa làm đc" đâu? Nói cho bạn biết luôn, ḿnh học đội tuển anh, cái nà là 1 tr những cấu trúc cần nắm ững nhất, nếu ko biết th́ đừng có đi học nữa
Và cũng nói luôn, đă ko có ốn hiểu biết rộng ề cấu trúc th́ chẳng bao h giao tiếp đc đâu

halfangel.ha
15-01-2012, 10:20 AM
ủa ko biết có nhầm ko ta ? thấy get giống have trong cấu trúc
S + have/get + sb + do sth
đâu có to inf đâu
Cấu trúc thế này: Have sb do st
Get sb to do st
= Have/get st done
( done là đại diện cho VpII đó) :10_002:

halfangel.ha
15-01-2012, 10:23 AM
ôi,tớ đang cần học những ngữ pháp cơ bản mà cứ quên trước quên sau,mấy câu của bạn khó quá

Cố gắng lên bạn^^


vậy nếu một mệnh đề ở hiện tại một mệnh đề ở tương lai th́ có phải dùng to have pp không

Bạn đang nói về cấu trúc ǵ vậy?:question:

huyentrang1996
15-01-2012, 08:02 PM
cấu trúc S2+be+VO(VPP)+to have PP đó.nếu 2 vế lệch th́